loading

“Các Giải Pháp Nhằm Phát Triển Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Nh Công Thương

MỤC LỤC MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KHÓA LUẬN vii LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài: 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. Những vấn đề chung về thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại: 3 1.1.1. Khái niệm: 3 1.1.2. Đặc điểm: 3 1.1.3. Vai trò: 4 1.1.3.1. Đối với Ngân hàng: 5 1.1.3.2. Đối với khách hàng: 5 1.1.3.3. Đối với nền kinh tế: 6 1.1.4. Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại: 7 1.1.4.2. Quy định đối với bên chi trả: 7 1.1.4.3. Quy định đối với bên thụ hưởng: 8 1.1.4.4. Quy định đối với ngân hàng: 8 1.1.5. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt: 9 1.1.5.1. Hình thức Séc: 10 1.1.5.1.1. Séc chuyển khoản. 11 1.1.5.1.2. Séc bảo chi 14 1.1.5.2. Hình thức Ủy nhiệm chi – Lệnh chi: 15 1.1.5.3. Hình thức Ủy nhiệm thu – Nhờ thu: 17 1.1.5.4. Hình thức Thẻ ngân hàng: 20 1.1.5.4.1. Thẻ ghi nợ: 20 1.1.5.4.2. Thẻ ký quỹ thanh toán: 20 1.1.5.4.3. Thẻ tín dụng: 21 1.1.5.5. Hình thức Thư tín dụng: 23 1.2. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại: 25 1.2.1. Khái niệm: 25 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển thanh toán không dùng tiền mặt: 26 1.2.3. Sự cần thiết phát triển thanh toán không dùng tiền mặt: 26 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thanh toán không dùng tiền mặt: 27 1.3.1. Môi trường kinh tế vĩ mô: 27 1.3.2. Môi trường pháp lý: 28 1.3.3. Yếu tố tâm lý: 28 1.3.4. Trình độ công nghệ: 28 1.3.5. Yếu tố con người: 29 1.3.6. Quy mô ngân hàng: 29 Kết luận chương 1: 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP HẢI DƯƠNG 31 2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương: 31 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương: 31 2.1.1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng Công thương Việt Nam hay VietinBank): 31 2.1.1.2. Sự hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Công thương khu công nghiệp hải Dương: 31 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương: 33 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: 34 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh giai đoạn 2013-2015: 36 2.1.3.1. Tình hình huy động vốn: 36 2.1.3.2. Tình hình cho vay: 37 2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh: 39 2.2. Thực trạng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương: 39 2.2.1. Tình hình chung về thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh: 39 2.2.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh: 42 2.2.2.1. Hình thức thanh toán bằng Ủy nhiệm chi – Lệnh chi: 44 2.2.2.2. Hình thức thanh toán bằng Ủy nhiệm thu – Nhờ thu: 45 2.2.2.3. Hình thức thanh toán bằng Thẻ ngân hàng: 47 2.3. Đánh giá chung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương: 49 2.3.1. Những kết quả đạt được: 49 2.3.1.1. Tăng về doanh số thanh toán không dùng tiền mặt: 49 2.3.1.3. Ngày càng nâng cao chất lương thanh toán không dùng tiền mặt: 50 2.3.1.4. Mở rộng mạng lưới thanh toán: 50 2.3.2. Những khó khăn còn tồn tại: 51 2.3.3. Nguyên nhân của những khó khăn: 52 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan: 52 2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan: 53 Kết luận chương 2: 54 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP HẢI DƯƠNG 56 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương: 56 3.1.1. Định hướng phát triển thanh toán không dungf tiền mặt của ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 56 3.1.2. Định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương: 56 3.2. Các giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương: 57 3.2.1. Giải pháp chung: 57 3.2.1.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên: 57 3.2.1.2. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kĩ thuật, đổi mới công nghệ: 59 3.2.1.3. Mở rộng các loại dịch vụ Ngân hàng: 59 3.2.1.4. Tăng cường hoạt động Marketing Ngân hàng: 60 3.2.2. Giải pháp giải quyết khó khăn còn tồn tại của từng hình thức thanh toán: 63 3.2.2.1. Về Séc: 63 3.2.2.2. Về Ủy nhiệm chi – Lệnh chi: 64 3.2.2.3. Về Ủy nhiệm thu – Nhờ thu: 65 3.2.2.4. Về Thẻ Ngân hàng: 65 3.3. Một số kiến nghị: 66 3.3.1. Đối với chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 66 3.3.2. Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam: 69 3.3.3. Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương: 71 Kết luận chương 3: 72 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

  • NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DN
  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ
  • THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LỜI MỞ ĐẦU  

  • Tính cấp thiết của đề tài:

  Thanh toán không dùng tiền mặt là một bộ phận không thể thiếu được trong nền kinh tế thị trường. Đó là sự đòi hỏi khách quan của quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Nền kinh tế hàng hóa càng phát triển, luôn đòi hỏi phải có những thay đổi trong phương tiện thanh toán, mua bán hàng hóa: Từ việc trao đổi hàng hóa thông qua chính bản thân hàng hóa đó, rồi đến vật ngang giá (những sản phẩm có tính phổ biến, dễ chấp nhận: đồng tiền kim loại như vàng , bạc). Khi nền sản xuất hàng hóa phát triển hơn nữa, thì việc sử dụng tiền vàng có rất nhiều bất tiện (nặng, khó vận chuyển khi mua một khối lượng hàng hóa lớn, nhà nước phải dự trữ một khối lượng vàng lớn). Do vậy tiền giấy đã ra đời, rất tiện cho việc chia nhỏ, lưu thông, cất giữ. Đây cũng là hình thức tiền tệ hiện đang được sử dụng phổ biến trên thế giới, nó chính là tiền pháp định của mỗi quốc gia. Nhưng khi nền kinh tế trên thế giới đã có những thay đổi lớn như hiện nay, cả thế giới như một nền kinh tế khổng lồ, thống nhất, không giới hạn về danh giới địa lý, trong đó mỗi quốc gia “không thể” tự tách mình ra khỏi. Sự gắn kết đó có được là nhờ một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, cụ thể là mạng internet toàn cầu. Do vậy đòi hỏi phải có hình thức tiền tệ mới, thỏa mãn yêu cầu: gọn nhẹ, bảo đảm, an toàn, dễ dàng trong thanh toán ở mọi lúc mọi nơi, mà lại sinh lời. Đó chính là hình thức “thanh toán kín bằng điện tử” hay còn gọi bởi thuật ngữ “thanh toán không dùng tiền mặt”. Thanh toán không dùng tiền mặt sẽ làm giảm khối lượng tiền mặt có trong lưu thông, giảm chi phí trong các khâu in ấn, kiểm đếm, vận chuyển giảm được chi phí lao động xã hội, đảm bảo cho các dòng vốn trong nền kinh tế xã hội được tập trung và phân phối nhanh, đáp ứng có hiệu quả thanh toán trong nền kinh tế, từ đó thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Vì những lợi ích trên của thanh toán không dùng tiền mặt nên tôi chọn đề tài

Các giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương

làm đề tài tìm hiểu để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.  

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu:
  • Đối tượng nghiên cứu:

  Đề tài lấy quy trình TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Hải Dương làm đối tượng nghiên cứu.  

  • Mục đích nghiên cứu:

  Đề tài nghiên cứu về cơ sở lý luận cũng như các văn bản pháp luật liên quan đến TTKDTM của Ngân hàng thương mại; nghiên cứu thực trạng TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Hải Dương; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm phát triển TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Hải Dương.  

  • Phạm vi nghiên cứu:

  Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Hải Dương giai đoạn 2013 – 2015.  

  • Phương pháp nghiên cứu:

  Sử dụng các phương pháp thống kê, mô tả, so sánh, phân tích…nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.  

  • Kết cấu đề tài:

  Ngoài phần LỜI MỞ ĐẦU thì Khóa luận có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương. Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word