loading

Ảnh Hưởng Của Chính Sách Thuế Xuất Nhập Khẩu Đến Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổng Công Ty Thép Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC CÁC BẢNG v

DANH MỤC CÁC HÌNH vi

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 4

1.1. Lý luận chung về thuế xuất nhập khẩu 4

1.1.1. Khái niệm thuế xuất nhập khẩu 4

1.1.2. Đặc điểm thuế xuất nhập khẩu 6

1.2. Lý luận về chính sách thuế xuất nhập khẩu 7

1.2.1. Khái niệm chính sách thuế xuất nhập khẩu 7

1.2.2. Mục tiêu của chính sách thuế xuất nhập khẩu 8

1.2.3. Nguyên tắc xây dựng chính sách thuế xuất nhập khẩu 9

1.2.4. Chính sách thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay 11

1.3. Ảnh hưởng của chính sách thuế xuất nhập khẩu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 14

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 16

2.1. Khái quát sơ lược về Tổng công ty Thép Việt Nam 16

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 16

2.1.2. Quy mô, cơ cấu, lĩnh vực hoạt động 17

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 20

2.2. Phân tích ảnh hưởng của chính sách thuế xuất nhập khẩu đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam 22

2.2.1. Chính sách thuế xuất nhập khẩu đối với ngành thép 22

2.2.2. Ảnh hưởng của sự thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu đến hoạt động kinh doanh 25

2.2.3. Ảnh hưởng của thuế suất thuế xuất khẩu đến hoạt động kinh doanh 32

2.3. Đánh giá chung về ảnh hưởng của chính sách thuế xuất nhập khẩu đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam 34

2.3.1. Ảnh hưởng tích cực 34

2.3.2. Những hạn chế 36

CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 38

3.1. Định hướng của Tổng công ty Thép Việt Nam đối với hoạt động xuất nhập khẩu 38

3.1.1. Định hướng phát triển chung 38

3.1.2. Định hướng đối với hoạt động xuất nhập khẩu 39

3.2. Những giải pháp nhằm tăng cường các tác động tích cực của chính sách thuế xuất nhập khẩu tới hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam 40

3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước về chính sách thuế xuất nhập khẩu 41

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ACFTA : Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Trung Quốc

AFTA : Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN

AKFTA : Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc 

ASEAN :  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

ATIGA : Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

BCKQHĐKD : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

BH & CCDV : Bán hàng và cung cấp dịch vụ

CEPT : Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung

DT : Doanh thu

LN : Lợi nhuận

LNST : Lợi nhuận sau thuế

MFN : Quy chế tối huệ quốc

NSNN : Ngân sách Nhà nước

TCT : Tổng công ty

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn

VNSTEEL : Tổng công ty Thép Việt Nam

WTO : Tổ chức Thương mại thế giới

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh các năm gần đây của Tổng công ty Thép Việt Nam 20

Bảng 2.2. Mức thuế suất nhập khẩu một số sản phẩm thép Việt Nam theo các cam kết hội nhập 29

Bảng 2.3. Sản lượng nhập khẩu phôi thép của Tổng công ty Thép Việt Nam 30

Bảng 2.4. Sản lượng sản xuất toàn hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam 30

Bảng 2.5. Kim ngạch xuất khẩu thép của Tổng công ty Thép Việt Nam 33

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1. Mối quan hệ giữa các nguyên tắc xây dựng chính sách thuế xuất nhập khẩu

Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy điều hành Tổng công ty Thép Việt Nam

Hình 2.2. Lộ trình giảm thuế của một số mặt hàng sắt thép trong WTO

LỜI MỞ ĐẦU

  • Sự cần thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu

Là công cụ điều hành, điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua điều tiết thuế suất xuất nhập khẩu, chính sách thuế xuất nhập khẩu đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nhà nước quản lý, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp.

Ngành thép là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam. Là ngành công nghiệp nặng cơ sở của mỗi quốc gia, nền công nghiệp gang thép mạnh là sự đảm bảo ổn định và đi lên của nền kinh tế một cách chủ động, vững chắc. Sản phẩm thép là vật tư, nguyên liệu chủ yếu, là “lương thực” của nhiều ngành kinh tế quan trọng như ngành cơ khí, ngành xây dựng; nó có vai trò quyết định tới sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với vị trí hỗ trợ Nhà nước trong việc điều tiết thị trường thép Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam là đơn vị có vai trò tiên phong, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất thép của nước ta. Hàng năm, Tổng công ty Thép Việt Nam đã cung ứng cho thị trường trong nước một lượng thép lớn, đáp ứng tương đối nhu cầu về thép trong nước, nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Trong những năm qua, Tổng công ty luôn chú trọng đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực hoạt động, phục vụ cho sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Chính

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí