loading

Ảnh Hưởng Của Chính Sách Tiền Tệ Đến Chất Lượng Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Thăng Long Năm 2014 – 2015

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

DANH MỤC CÁC HÌNH vii

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ  VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 3

1.1. Cơ sở lí luận về chính sách tiền tệ 3

1.1.1. Khái niệm của chính sách tiền tệ 3

1.1.2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ 3

1.1.3. Các công cụ thực thi CSTT 4

1.2. Những vấn đề chung về chất lượng tín dụng 5

1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng 5

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 6

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 7

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH THĂNG LONG 9

2.1.  Sơ lược về ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 9

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 9

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thăng Long 10

2.1.3. Những hoạt động cơ bản của chi nhánh BIDV Thăng Long 11

2.1.4. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 11

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 18

2.2.1. Tổng dư nợ 18

2.2.2. Kết cấu dư nợ 21

2.2.3. Chỉ tiêu về lợi nhuận 23

2.2.4. Tỷ lệ nợ xấu 24

2.3. Diễn biến chính sách tiền tệ chủ yếu trong hai năm 2014 – 2015 25

2.3.1. Công cụ lãi suất 26

2.3.2. Công cụ dữ trữ bắt buộc 27

2.3.3. Công cụ hoạt động thị trường mở 28

2.4. Đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long trong ba năm qua. 28

2.4.1. Những kết quả đạt được 28

2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 30

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG BIDV THĂNG LONG 32

3.1. Các định hướng phát triển trong giai đoạn tới 32

3.1.1. Dự báo hoạt động tín dụng của ngành ngân hàng trong năm 2016 32

3.1.2. Định hướng chung của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 33

3.1.3. Định hướng phát triển cho hoạt động tín dụng của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 33

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thăng Long 34

3.2.1. Đối với ngân hàng nhà nước 34

3.2.2. Đối với khách hàng 36

3.2.3. Đối với ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 37

KẾT LUẬN 43

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BIDV:             Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

CLTD:            Chất lượng tín dụng

CSTT:            Chính sách tiền tệ

DTBB:           Dự trữ bắt buộc

LSCB:            Lãi suất cơ bản

NHNN:          Ngân hàng nhà nước

NHTM:          Ngân hàng thương mại

NHTW:          Ngân hàng trung ương

RRTD:           Rủi ro tín dụng

TCTD:           Tổ chức tín dụng

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Quy mô huy động vốn BIDV Thăng Long 2013 – 2015     

Bảng 2.2. Cơ cấu nguồn vốn BIDV Thăng Long 2013 – 2015       

Bảng 2.3. Quy mô tín dụng BIDV Thăng Long 2013 – 2015         

Bảng 2.4. Tỷ trọng lãi thu tín dụng trong tổng doanh thu BIDV Thăng Long                2013 – 2015

Bảng 2.5. Tỷ lệ nợ xấu BIDV Thăng Long 2013 – 2015        

DANH MỤC CÁC HÌNH  

Hình 2.1. Bộ máy tổ chức BIDV Thăng Long

Hình 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Thăng Long 2013 -2015

Hình 2.3. Doanh thu họat động dịch vụ BIDV Thăng Long 2013 -2015

Hình 2.4. Tổng dư nợ tín dụng BIDV Thăng Long 2013 -2015

Hình 2.5. Kết cấu dư nợ theo đối tượng cho vay

Hình 2.6. Kết cấu dư nợ theo kì hạn cho vay

LỜI NÓI ĐẦU

  • Lý do nghiên cứu đề tài

Ngày nay xu hướng toàn cầu hóa trên thế giới cùng với sự hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu  đã mở ra nhiều cơ hội thuộc mọi lĩnh vực, trong đó không thế không nói tới ngân hàng. Hệ thống ngân hàng là một khâu quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia cũng đang từng bước chuyển mình theo dòng chảy hội nhập chung của đất nước.

Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa cạnh tranh ngày càng gay gắt thì hoạt động tín dụng của NHTM tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh và đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Đổi  mới hoạt động kinh doanh là xu hướng tất yếu mà các NHTM đang vận động theo sự phát triển kinh tế chung. Hiện nay hoạt động tín dụng của NHTM luôn phải đối mặt với những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, đồng thời cũng đứng trước những yêu cầu mới về nâng cao an toàn chất lượng, hiệu quả.Vì vậy nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu nhằm tạo ra sự tăng trưởng tín dụng một cách bền vững.

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2014,2015 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Xu hướng chính sách nổi bật của giai đoạn này là chính sách nới lỏng có quản lí nhằm ổn định các biến số vĩ mô. Hoạt động tín dụng ngân hàng cũng có sự khởi sắc, tăng trưởng tín dụng ở mức 14,16% vượt mục tiêu đề ra vào năm 2014 và ở mức 17,29% vào năm 2015. Bên cạnh đó nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động như Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, đồng đô la Mỹ tăng lãi suất,… Vì vậy để đánh giá chất lượng tín dụng phải xem xét trên nhiều khía cạnh.

Xuất phát từ những lí do trên, sau một thời gian thực tập tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long, em đã chọn đề tài: “Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam  – chi nhánh Thăng Long năm  2014 – 2015”.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí