loading

Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trên luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU viii

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 1 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động 1 1.1.2. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 4 1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 8 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp 8 1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 10 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 22 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 28

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG TRONG THỜI GIAN QUA 

2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 34 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 34 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 35 2.1.3. Khái quát tình hình tài chính của công ty 43 2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 49 2.2.1. Thực trạng xác định nhu cầu vốn lưu động của công ty 49 2.2.2. Thực trạng tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động của công ty 49 2.2.3. Thực trạng phân bổ vốn lưu động của công ty 54 2.2.4. Thực trạng quản trị vốn bằng tiền của công ty 57 2.2.5. Thực trạng quản trị vốn tồn kho dự trữ của công ty 65 2.2.6. Thực trạng về quản trị nợ phải thu 71 2.2.7. Thực trạng về hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 79 2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của công ty 82 2.3.1. Những kết quả đạt được 82 2.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 83 CHƯƠNG 3: 86

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong trong thời gian tới 86 3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 86 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 87 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ở công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 88 3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động bằng phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu 89 3.2.2. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền 90 3.2.3. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu 91 3.2.4. Giảm chi phí hàng tồn kho 98 3.2.5. Giảm sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay từ ngân hàng 99 3.2.6. Quản lý tốt chi phí, xây dựng giá thành sản phẩm hợp lý 101 3.2.7. Tìm kiếm mở rộng thị trường, tổ chức tốt việc cung ứng sản phẩm và tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ 102 3.2.8. Nâng cao năng lực, trình độ, tay nghề của cán bộ, công nhân và  lao động cuả công ty 104 3.2.9. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra 105 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 105 3.3.1. Điều kiện từ phía Nhà nước 105 3.3.2. Điều kiện từ phía công ty 106 Kết luận 108

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

 1. DTT Doanh thu thuần
 2. HTK Hàng tồn kho
 3. LNST Lợi nhuận sau thuế
 4. LNTT Lợi nhuận trước thuế
 5. NPT Nợ phải trả
 6. NVDH Nguồn vốn dài hạn
 7. NVNH Nguồn vốn ngắn hạn
 8. ROA Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh
 9. ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sử hữu
 10. SXKD Sản xuất kinh doanh
 11. TSCĐ Tài sản cố định
 12. TSDH Tài sản dài hạn
 13. TSNH Tài sản ngắn hạn
 14. VCĐ Vốn cố định
 15. VCSH Vốn chủ sở hữu
 16. VLĐ Vốn lưu động
 17. VKD Vốn kinh doanh

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu 43 Bảng 2.2.Tình hình biến động tài sản, nguồn vốn năm 2015 46 Bảng 2.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của công ty qua các năm 50 Bảng 2.4. Sự biến động vốn lưu động của công ty năm 2015 55 Bảng 2.5. Sự biến động vốn bằng tiền của công ty qua các năm 59 Bảng 2.6. Lưu chuyển tiền tệ của công ty qua các năm 62 Bảng 2.7. Hệ số khả năng thanh toán của công ty năm 2015 63 Bảng 2.8. Sự biến động của hàng tồn kho năm 2015 67 Bảng 2.9. Bảng cơ cấu và tình hình biến động hàng tồn kho năm 2015 68 Bảng 2.10. Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho của công ty năm 2015 70 Bảng 2.11. Kết cấu và sự biến động các khoản phải thu của công ty năm 2015 74 Bảng 2.12. Hiệu quả quản trị các khoản phải thu 76 Bảng 2.13. Tình hình công nợ của công ty năm 2015 78 Bảng 2.14. Hiệu suất hoạt động và hiệu quả sử dụng vlđ của công ty năm 2014-2015 79

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

 • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
 • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1: Lợi nhuận sau thuế từ năm 2011-2015 45 Hình 2.2. Tỷ trọng tài sản năm 2015 47 Hình 2.3. Cơ cấu nguồn hình thành vốn lưu động qua các năm 51 Hình 2.4. Mô hình tài trợ nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2015 53 Hình 2.5. Kết cấu vốn lưu động của công ty năm 2015 55 Hình 2.6. Kết cấu vốn bằng tiền của công ty qua các năm 59 Hình 2.7. Tình hình diễn biến các dòng tiền thuần của công ty 62 Hình 2.8. Biểu đồ sự biến động hàng tồn kho của công ty qua các năm 67 Hình 2.9. Sự biến động các khoản phải thu của công ty qua các năm 73

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kỳ một hoạt động nào của doanh nghiệp đều đòi hỏi phải có vốn. Tuỳ vào đặc điểm từng ngành nghề kinh doanh cụ thể mà cơ cấu vốn có sự khác biệt ở một mức độ nào đó. Để tồn tại và phát triển lâu dài, các doanh nghiệp cần phải quan tâm tới việc tạo lập, sử dụng và quản lý vốn sao cho hiệu quả nhất cũng như chi phí sử dụng vốn là thấp nhất nhưng vẫn đạt được kết quả kinh doanh ở mức cao. Vốn lưu động (VLĐ) là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, việc tổ chức quản lý, sử dụng VLĐ có hiệu quả sẽ quyết định đến sự tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Doanh nghiệp sử dụng VLĐ có hiệu quả, điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tổ chức  tốt quá trình mua sắm dự trữ vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phân bổ hợp lý vốn trên các giai đoạn luân chuyển từ loại này thành loại khác, từ hình thái này sang hình thái khác, rút ngắn vòng quay vốn. Do đó, việc chủ động xây dựng, huy động, sử dụng VLĐ là biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong vừa qua, cùng với việc nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề trên, em đã quyết định chọn đề tài: ” Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

2.Mục đích nghiên cứu:

Nâng cao chất lượng sử dụng vốn lưu động là một vấn đề quan trọng đối với một doanh nghiệp sản xuất. Có sử dụng vốn lưu động hiệu quả mới giúp doanh nghiệp phát triển tốt được. Nhận thức được tầm quan trọng đó nên em đã chọn đề tài này thông qua thời gian thực tế thực tập tại công ty và vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu về vốn lưu động và công tác quản trị vốn lưu động tại công ty từ đó đánh giá được thực trạng quản trị vốn lưu động và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu     – Đối tượng nghiên cứu là quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong .           – Phạm vi nghiên cứu là các nội dung quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong qua các năm từ 2011-2015.
 2. Về phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng là phương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp số liệu, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xu thế biến động của các chỉ tiêu và các phương pháp khác: phân tích nhân tố, số chênh lệch…

 1. Kết cấu luận văn:

 Ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung đề tài luận văn gồm 3 chương:  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí