loading

Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Công Tác Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Lam Giang

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 4

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 4

1.1.2. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp 7

1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 8

1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 10

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 10

1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 12

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 24

CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAM GIANG TRONG THỜI GIAN QUA 35

2.1. Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Lam Giang 35

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển công ty 35

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 36

2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty 42

2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Lam Giang46

2.2.3. Thực trạng phân bổ vốn lưu động của công ty 51

2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của công ty 74

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAM GIANG 78

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Lam Giang trong thời gian tới 78

3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 78

3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 79

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ở công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Lam Giang 80

3.2.3. Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho 85

3.2.4. Xác định mức dự trữ tiền mặt hợp lý, cân đối thu – chi tiền mặt 86

3.2.5. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ 87

3.2.6. Quản lý tốt chi phí, hạ giá thành sản phẩm 88

3.2.7. Tìm kiếm mở rộng thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ 90

3.2.8. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra 90

3.2.9. Một số kiến nghị với Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên 91

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 92

3.3.1. Phía Nhà nước 92

3.3.2. Phía công ty 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
 1. DTT Doanh thu thuần
 2. HTK Hàng tồn kho
 3. LNST Lợi nhuận sau thuế
 4. LNTT Lợi nhuận trước thuế
 5. NPT Nợ phải trả
 6. NVDH Nguồn vốn dài hạn
 7. NVNH Nguồn vốn ngắn hạn
 8. ROA Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh
 9. ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sử hữu
 10. SXKD Sản xuất kinh doanh
 11. TSCĐ Tài sản cố định
 12. TSDH Tài sản dài hạn
 13. TSNH Tài sản ngắn hạn
 14. VCĐ Vốn cố định
 15. VCSH Vốn chủ sở hữu
 16. VLĐ Vốn lưu động
 17. VKD Vốn kinh doanh

DANH MỤC CÁC BẢNG

BẢNG 2.1.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU

BẢNG 2.2.TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, NGUỒN VỐN

BẢNG 2.3. NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

BẢNG 2.4. SỰ BIẾN ĐỘNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

BẢNG 2.5. SỰ BIẾN ĐỘNG VỐN BẰNG TIỀN CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

BẢNG 2.6. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

BẢNG 2.7. HỆ SỐ TẠO TIỀN CỦA CÔNG TY NĂM 2015

BẢNG 2.8. HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY NĂM 2015

BẢNG 2.9. SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

BẢNG 2.10. HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN PHẢI THU  CỦA CÔNG TY NĂM 2014-2015

BẢNG 2.11. TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA CÔNG TY NĂM 2015

BẢNG 2.12. TỐC ĐỘ LUÂN CHUYỂN HÀNG TỒN KHO CỦA CÔNG TY NĂM 2015

BẢNG 2.13. HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ CỦA CÔNG TY NĂM 2014-2015

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty 43

Hình 2.2. Sơ đồ bộ máy kế toán công ty 45

Hình 2.3. Cơ cấu nguồn hình thành vốn lưu động qua các năm

Hình 2.4. Mô hình tài trợ nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2015

Hình 2.5.Kết cấu vốn lưu động của công ty năm 2015

Hình 2.6. Kết cấu vốn bằng tiền của công ty qua các năm

Hình 2.7. Tình hình diễn biến các dòng tiền thuần của công ty

Hình 2.8. Kết cấu các khoản phải thu của công ty qua các năm gần đây

Hình 2.9. Biểu đồ sự biến động hàng tồn kho của công ty qua các năm

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Vì vậy tăng cường công tác quản trị vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp.

Trên thực tế nhiều doanh nghiệp đã có phương thức, biện pháp quản trị vốn một cách năng động có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của cơ chế quản lý mới. Song đã có không ít những doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, không những không huy động phát triển tăng thêm nguồn vốn mà còn lâm vào tình trạng mất dần vốn do công tác quản trị vốn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả, vi phạm các quy định trong thanh toán…

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Lam Giang là một doanh nghiệp thương mại với tỷ lệ vốn lưu động chiếm 100% tổng vốn kinh doanh, có ảnh hưởng quyết định đến quá trình hoạt động kinh doanh. Trong những năm gần đây, kết quả kinh doanh khá tốt mặc dù ngành kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay công ty đang mở rộng quy mô vốn, mở rộng sang lĩnh vực sản xuất. Vì vậy công tác quản trị vốn lưu động càng phải được chú trọng và là vấn đề cấp thiết, trọng yếu của công ty.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí