loading

Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Sử Dụng Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Gốm Xây Dựng Yên Thạch

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH  VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1 1.1 Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 1 1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh. 1 1.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh: 1 1.1.1.2 Đặc trưng của vốn kinh doanh: 2 1.1.2 Thành phần của vốn kinh doanh. 3 1.1.2.1 Dựa theo đặc điểm luân chuyển của vốn. 3 1.1.2.2 Dựa theo kết quả của hoạt động đầu tư. 5 1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh. 6 1.1.3.1 Dựa vào quan hệ sở hữu vốn. 6 1.1.3.2 Dựa vào thời gian huy động và sử dụng nguồn vốn. 7 1.1.3.3 Dựa vào phạm vi huy động vốn. 9 1.2 Quản trị  sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 10 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị sử dụng vốn kinh doanh. 10 1.2.2 Nội dung quản trị  sử dụng vốn kinh doanh. 11 1.2.2.1 Tổ chức đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 11 1.2.2.2 Phân bổ vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 14 1.2.2.3 Quản trị vốn lưu động. 14 1.2.2.4 Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp. 19 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng VKD của DN. 24 1.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động. 24 1.2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn cố định. 28 1.2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 30 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị  sử dụngvốn kinh doanh của DN. 31 1.2.4.1 Nhân tố chủ quan. 31 1.2.4.2 Nhân tố khách quan. 32 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH TRONG THỜI GIAN QUA. 34 2.1 Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 34 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 34 2.1.1.1 Một vài nét khái quát về Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 34 2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty. 35 2.1.2  Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 35 2.1.2.1 Chức năng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu. 35 2.1.2.2.Tổ chức bộ máy công ty: 36 2.1.2.3 Quy trình sản xuất một số sản phẩm chủ yếu 41 2.1.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật. 44 2.1.2.5. Tình hình cung cấp vật tư: 45 2.1.2.6. Thị trường tiêu thụ: 45 2.1.2.7. Lực lượng lao động: 46 2.1.3 Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 46 2.1.3.1 Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty. 46 2.1.3.2 Kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 47 2.1.3.3 Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 51 2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 56 2.2.1 Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 56 2.2.1.1 Tình hình vốn kinh doanh trong thời gian qua. 56 2.2.1.2 Tình hình nguồn vốn kinh doanh trong thời gian qua. 58 2.2.1.3 Mô hình tài trợ vốn của công ty. 59 2.2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch trong thời gian qua. 61 2.2.2.1 Thực trạng quản trị sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 61 2.2.2.2  Thực trạng quản trị  sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 78 2.2.2.3. Hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH gốm xây dựng Yên Thạch. 87 2.3 Đánh giá chung về tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 90 2.3.1 Những kết quả đạt được. 90 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 91 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ  SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH. 93 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 93 3.1.1 Bối cảnh kinh tế – xã hội. 93 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển công ty trong thời gian tới. 94 3.1.2.1 Định hướng trong ngắn hạn. 94 3.1.2.2 Định hướng trong dài hạn. 95 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. 96 3.3 Điều kiện để thực hiện các giải pháp 101 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

Xem thêm:

  • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân
  • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DN

LỜI MỞ ĐẦU 1.  Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua đã có sự chuyển biến mạnh mẽ theo cơ chế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tồn tại và phát triển bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng tìm kiếm các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, thị trường luôn tiềm ẩn cả cơ hội lẫn rủi ro, muốn tồn tại và phát triển được thì điều kiện tiên quyết là phải tổ chức, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh. Chính vì vậy, ở hầu hết các doanh nghiệp, công tác tăng cường quản trị vốn kinh doanh luôn được đặt lên hàng đầu, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và những người làm công tác tài chính kế toán.Tuy nhiên thực tiễn cho thấy thực hiện việc này là không đơn giản. Ở Việt Nam, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp còn chưa cao, các doanh nghiệp khai thác và sử dụng vốn còn lãng phí và kém hiệu quả làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp.   Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp mà trước tiên là công tác quản trị vốn kinh doanh,trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch, được tìm hiểu thực tế tình hình doanh nghiệp cùng với kiến thức đã được học tại học viện, em quyết định chọn đề tài : “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch” cho luận văn cuối khóa của mình. 2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: vốn kinh doanh, công tác quản trị vốn kinh doanh và thực trạng  hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp. Mục đích nghiên cứu: Đi sâu vào nghiên cứu tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch qua các năm 2013, 2014, 2015.Trên cơ sở đó đề xuất ra những giải pháp tăng cường công tác quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. 3. Phạm vi nghiên cứu. Về không gian nghiên cứu: Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 25/1/2016 đến ngày 24/4/2016. Về nguồn số liệu: Báo cáo tài chính của công ty năm 2013-2015 4. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn bao gồm:

  • Phương pháp so sánh.
  • So sánh bằng số liệu tuyệt đối: để thấy được sự biến động về số tuyệt đối của chỉ tiêu phân tích.
  • So sánh bằng số liệu tương đối: để thấy được tốc độ phát triển về mặt quy mô qua các thời kỳ, các giai đoạn khác nhau.
  • Phương pháp sử dụng các hệ số tài chính.
  • Hệ số tài chính được tính bằng cách đem so sánh trực tiếp một chỉ tiêu này với một chỉ tiêu khác để thấy mức độ ảnh hưởng, vai trò của các yếu tố, chỉ tiêu này đối với chỉ tiêu, yếu tố khác.
  • Phương pháp đồ thị, biểu đồ:
  • Bằng hình ảnh, tính chất của đồ thị, biểu đồ ta thấy được sự biến động, cơ cấu, vai trò của các khoản mục và từ đó phân tích mối quan hệ, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới các chỉ tiêu phân tích.

5. Kết cấu của luận văn. Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch. Qua thời gian học tập nghiên cứu tại học viện và thực tập tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Ths Vũ Thị Hoa cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các chị phòng tài chính kế toán của Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch đã giúp em hoàn thành bài luận văn cuối khóa của mình. Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu, học hỏi nhưng do kiến thức còn hạn hẹp nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong bài luận văn cuối khóa của mình. Vì vậy, em rất mong nhận được đóng góp ý kiến để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH  VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1 Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu… và sức lao động để tạo ra yếu tố đầu ra là hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa đó để thu lợi nhuận.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí