loading

Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Tiển Công Nghệ An Đình

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát tiển công nghệ An Đình

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC 

LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DN 4 1.1 Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh 4 1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh 4 1.1.2 Thành phần của vốn kinh doanh 5 1.1.2.1 Phân loại theo kết quả của hoạt động đầu tư 5 1.1.2.2 Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển của vốn 6 1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh 7 1.1.3.1 Dựa vào quan hệ sở hữu vốn 7 1.1.3.2 Dựa vào thời gian huy động và sử dụng nguồn vốn 8 1.1.3.3 Dựa vào phạm vi huy động vốn 9 1.2 Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp 11 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quả trị vốn kinh doanh 11 1.2.2 Nội dung quản trị vốn kinh doanh 11 1.2.2.1 Tổ chức đảm bảo nguồn vốn kinh doanh 11 1.2.2.2 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 15 1.2.2.3 Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp 18 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp 22 1.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động 22 1.2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng VKD 25 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp 27 1.2.4.1 Nhân tố chủ quan 27 1.2.4.2 Nhân tố khách quan 28 CHƯƠNG 2 30 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÌNH 30 2.1 Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ An Đình 30 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển công ty 30 2.1.1.1 Giới thiệu chung về công ty 30 2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 31 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 32 2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh 32 2.1.2.2 Tổ chức bộ máy quản lý công ty 34 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu bộ máy quản lý 34 2.1.2.3 Tổ chức bộ máy quản lý tài chính kế toán 36 2.1.2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 38 2.1.3 Tình hình tài chính chủ yếu của công ty 41 2.2 Thực trạng quản trị VKD tại công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ An Đình trong thời gian qua 44 2.2.1 Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh 44 2.2.1.1 Tình hình vốn kinh doanh trong thời gian qua 47 2.2.1.2 Tình hình nguồn vốn kinh doanh trong thời gian qua 49 2.2.1.3 Mô hình tài trợ vốn của công ty 50 2.2.2 Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ An Đình 54 2.2.2.1 Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ An Đình. 54 2.2.2.2 Thực trạng quản trị vốn cố định 84 2.2.2.3 Hiệu suất và hiệu quả sử dụng VKD tại công ty 93 2.2.3 Đánh giá chung về tình hình quản trị vốn kinh doanh của công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ An Đình 97 2.2.3.1 Những kết quả đạt được 97 2.2.3.2 Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 98 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÌNH. 100 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đình 100 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội 100 3.1.1.1 Tình hình kinh tế – xã hội thế giới 100 3.1.1.2 Tình hình kinh tế xã hội trong nước 101 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển công ty 102 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đình 103 3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết của công ty cho năm kế hoạch 103 3.2.2 Xác định lượng vốn bằng tiền hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán 106 3.2.3 Quản lý chặt chẽ hơn chính sách bán chịu, tăng thu hồi các khoản phải thu của khách hàng 107 3.2.4 Tăng cường đầu tư mở rộng thị trường, đẩy mạnh công tác bán hàng 110 3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp 111 3.3.1 Đối với Nhà nước 111 3.3.2 Đối với ngân hàng 112 KẾT LUẬN 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BCĐKT Bảng cân đối kế toán
BCKQKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
BEP Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản
DN Doanh nghiệp
HTK Hàng tồn kho
HĐKD Hoạt động kinh doanh
NWC Nguồn vốn lưu động thường xuyên
ROA Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh
ROE Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
ROS Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TSNH Tài sản ngắn hạn
TSDH Tài sản dài hạn
TSCĐ Tài sản cố định
TSLĐ Tài sản lưu động
VLĐ Vốn lưu động
VCĐ Vốn cố định
VCSH Vố chủ sở hữu
VKD Vốn kinh doanh
LNTT Lợi nhuận trước thuế
LNST Lợi nhuận sau thuế

 

DANH MỤC BẢNG

Hình 1.1: Mô hình tài trợ vốn thứ nhất Hình 1.2: Mô hình tài trợ vốn thứ hai Hình 3.1: Vận chuyển sản phẩm tới thị trường tiêu thụ Sơ đồ3.2: Cơ cấu bộ máy kế toán Sơ đồ3.3: Quy trình sản xuất gạo Bảng2.1: Tình hình lao động tại công ty trong 3 năm 2013-2015 Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu đánh giá tỷ suất sinh lời Bảng 2.3: Khái quát cơ cấu vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của công ty Bảng 2.4: Mô hình tài trợ vốn kinh doanh của doanh nghiệp Bảng 2.5: Nhu cầu vốn lưu động của công ty năm 2015 Bảng 2.6: Kết cấu VLĐ của Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ An Đình Bảng 2.7: Cơ cấu vốn bằng tiền của công ty TNHH An Đình Bảng 2.8: Các hệ số thanh toán của công ty năm 2015 Bảng 2.9: Cơ cấu và sự biến động nợ phải thu của công ty Bảng 2.10: Tình hình quản lý các khoản phải thu Bảng 2.11: So sánh vốn đi chiếm dụng và vốn bị chiếm dụng của công ty Bảng2.12: Cơ cấu và sự biến động của hàng tồn kho. Bảng 2.13: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình hàng tồn kho qua các năm 2014-2015 Bảng 2.14: Hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty Bảng 2.15: Cơ cấu TSCĐ Bảng 2.16: Tình trạng hao mòn và khấu hao Bảng 2.17: Hiệu suất và hiệu quả sử dụng VCĐ và TSCĐ Bảng 2.18: Hiệu suất và hiệu quả sử dụng VKD

LỜI MỞ ĐẦU

 1.  Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

Nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua đã có sự chuyển biến mạnh mẽ theo cơ chế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với sự phát triển nhanh của thị trường chứng khoán đã tạo ra nhiều kênh huy động vốn và đầu tư vốn hơn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên, sự biến động thăng trầm của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong thời gian gần đây đã khiến không ít doanh nghiệp trong nước lúng túng, làm ăn thua lỗ, doanh thu không bù đắp nổi chí phí bỏ ra, tình trạng lãi giả lỗ thật, rồi lâm vào tình trạng phá sản mà một trong những nguyên nhân chính đó là do công tác quản trị tài chính của doanh nghiệp chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp mà trước tiên là công tác quản trị vốn kinh doanh,trong  thời gian thực tập tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát tiển công nghệ An Đình, được tìm hiểu thực tế tình hình doanh nghiệp cùng với kiến thức đã được học tại học viện, em quyết định chọn đề tài : “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát tiển công nghệ An Đình” cho luận văn cuối khóa của mình.

 1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu ở đây là vốn kinh doanh với những lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Mục tiêu nghiên cứu luận văn tốt nghiệp là đi sâu vào nghiên cứu tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại công ty qua các năm 2014, 2015. Mục đích nghiên cứu là đề xuất ra những giải pháp tăng cường công tác quản trị vốn kinh doanh tại công ty.

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

 • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú
 • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Hà Yến
 • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội
 1. Phạm vi nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu là Công ty TNHH Đầu tư và Phát tiển công nghệ An Đình. Về thời gian nghiên cứu chính là thời gian thực tập tại công ty từ ngày 25/1/2016 đến ngày 24/4/2016 Về nguồn số liệu: Lấy từ báo cáo tài chính năm 2014, 2015.

 1. Phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn bao gồm:  

 • Phương pháp thu thập số liệu từ báo cáo tài chính, phỏng vấn trực tiếp các nhân viên của công ty, thu thập các giấy tờ, tài liệu,chứng từ liên quan.

 

 • Phương pháp so sánh, đối chiếu, liên hệ để thấy được xu hướng biến động của các chỉ tiêu tài chính, tìm hiểu và đánh giá những biến động bất thường.
 • Phương pháp đánh giá: từ những số liệu phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị VKD của công ty.
 1. Kết cấu của luận văn.

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát tiển công nghệ An Đình trong thời gian qua.

Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát tiển công nghệ An Đình.

Qua thời gian học tập nghiên cứu tại học viện và thực tập tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát tiển công nghệ An Đình, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS Bùi Văn Vần cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các chị phòng tài chính kế toán của Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ An Đình đã giúp em hoàn thành bài luận văn cuối khóa của mình. Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu, học hỏi nhưng do kiến thức còn hạn hẹp nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong bài luận văn cuối khóa của mình. Vì vậy, em rất mong nhận được đóng góp ý kiến để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí