loading

Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Dầu Khí Duyên Hải

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Duyên Hải

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trên luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.  

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC  SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU v

LỜI MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động 4 1.1.2.Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp 5 1.1.3.  Nguồn hình thành vốn lưu động  của doanh nghiệp 7 1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 9 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động 9 1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 10 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động 23 1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp: 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ DUYÊN HẢI 34

2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm kinh doanh của  công ty PVC- DH 34 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 34 2.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty: 35 2.1.3: Tình hình tài chính chủ yếu của công ty 40 2.1.4.Nhận xét sơ bộ về tình hình tài chính của công ty 51 2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty PVC-DH 52 2.2.1.  Thực trạng vốn lưu động và phân bổ VLĐ: 52 2.2.2.Thực trạng nguồn VLĐ và tổ chức đảm bảo nguồn VLĐ 54 2.2.3. Thực trạng về xác định nhu cầu vốn lưu động của công ty: 56 2.2.4. Thực trạng về quản trị vốn bằng tiền. 58 2.2.5. Quản trị vốn tồn kho: 65 2.2.6. Quản trị nợ phải thu: 70 2.2.7.Thực trạng về hiệu suất và hiệu quả vốn lưu động: 76 2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Duyên Hải. 79 2.3.1. Những kết quả đạt được: 79 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục: 80

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ DUYÊN HẢI 

3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới: 82 3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội: 82 3.1.2. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty: 85 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động tại công ty: 86 3.2.1: Xác định nhu cầu vốn lưu động 86 3.2.2. Tăng cường quản lý vốn bằng tiền và cải thiện khả năng thanh toán của công ty. 89 3.2.3: Giám sát chặt chẽ các khoản nợ phải thu, tổ chức tốt công tác thu hồi nợ của Công ty. 90 3.2.4: Tăng cường quản lý hàng tồn kho 93 3.2.5: Nâng cao chất lượng sản phẩm- dịch vụ, hạ giá thành sản phẩm 96 3.2.6. Chú trọng đầu tư nâng cao trình độ tay nghề của công nhân viên trong Công ty. 97 3.2.7. Tăng cường đầu tư mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 98 3.2.8. Hiện đại hóa thông tin nội bộ 99 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 99 3.3.1. Điều kiện thực hiện giải pháp 99 3.3.2. Một số kiến nghị đối với doanh nghiệp. 100 KẾT LUẬN 102

DANH MỤC SƠ ĐỒ –  BẢNG BIỂU

Sơ đồ 2.1: Sơ đồbộ máy quản lý của công ty. Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy quản lý tài chính- kế toán Bảng 2.1: Bảng cán bộ, công nhân viên của công ty. Bảng 2.2: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động Tài sản Bảng 2.3: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động Nguồn vốn Bảng 2.4: Bảng phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu. Bảng 2.6.Hệ số hiệu quả hoạt động Bảng 2.7: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động của các bộ phận trong VLĐ Bảng 2.8: Bảng xác định nguồn vốn lưu động thường xuyên Bảng 2.9. Bảng xác định nhu cầu vốn lưu động của công ty năm 2014, 2015 Bảng 2.11: Các hệ số về khả năng thanh toán của công ty PVC- DH Bảng 2.12. Các hệ số về khả năng tạo tiền của công ty Bảng 2.13. Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động của các bộ phận trong vốn tồn kho dự trữ Bảng 2.14. Bảng các hệ số đánh giá tình hình quản trị vốn tồn kho dự trữ Bảng 2.16.Bảng hệ số đánh giá tình hình quản trị các khoản phải thu Bảng 2. 17: Bảng so sánh khoản chiếm dụng và bị chiếm dụng của Công ty PVC- DH Bảng 2.18: Bảng hệ số phản ánh hiệu suất và hiệu quả quản trị VLĐ

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi và vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, một mặt nó đem lại những cơ hội mới trong việc mở rộng và tiếp cận thị trường nhưng mặt khác nó là những thách thức không nhỏ trong quá trình cạnh tranh để thích nghi với những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế khủng hoảng như giai đoạn hiện nay thì việc tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả luôn là yếu tố quyết định đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Hà Yến
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

Vốn lưu động là một bộ phận của vốn kinh doanh nói chung nên cũng không nằm ngoài yêu cầu đó. VLĐ có khả năng quyết định tới quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng VLĐ sẽ tác động trực tiếp tới quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh từng kỳ của doanh nghiệp. Nhận thức rõ vai trò của vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh và qua thực tế tìm hiểu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Duyên Hải, em đã chọn và nghiên cứu đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Duyên Hải”.

  • Mục đích nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến các vấn đề về vốn lưu động, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp như lý luận chung về vốn lưu đông, về tài chính doanh nghiệp, thông qua các chỉ tiêu đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Duyên Hải.

  • Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

  • Phạm vi nghiên cứu:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty rất đa dạng như: kinh doanh khách sạn; xây dựng các công trình kĩ thuật xây dựng, giao thông thủy lợi…. Tuy nhiên việc phân tích, nghiên cứu chỉ đi vào phân tích các chỉ số tài chính chung của Công ty chứ không phân tích kỹ từng bộ phận kinh doanh. Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề về vốn lưu động của Công ty như: tình hình biến động vốn, vấn đề phân bổ, tài trợ, huy động vốn, khả năng thanh toán và hiệu quả sử dụng vốn. Số liệu thu thập được trong 2 năm 2014 và 2015.

  • Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp thu thập dữ liệu: thu thập số liệu quá khứ và hiện tại của Công ty thông qua các báo cáo tài chính, các sổ sách, chứng từ khác tại Công ty; phỏng vấn các nhân viên trong Phòng Tài chính – kế toán, tiến hành ghi chép, thống kê. Phương pháp xử lý số liệu: từ các số liệu thu thập được từ Công ty, áp dụng các công thức tính, các chỉ số có sẵn để tính ra được các chỉ số tài chính của Công ty. Sau đó liên hệ với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm để đánh giá.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí