loading

Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cpctmđ Việt Nam- Hungari

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vi

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.2. Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp 5 1.1.3. Nguồn hình thành VLĐ của doanh nghiệp 6 1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 8 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị VLĐ của doanh nghiệp 8 1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 8 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị VLĐ của doanh nghiệp 24 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị VLĐ của doanh nghiệp 31

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM- HUNGARI TRONG THỜI GIAN QUA

2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam- Hungari 34 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển Công ty 34 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 40 2.1.3. Khái quát tình hình tài chính của công ty 43 2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari trong thời gian qua 59 2.2.1. Thực trạng về xác định nhu cầu vốn lưu động 59 2.2.2. Thực trạng nguồn vốn lưu động và tổ chức đảm bảo nguồn VLĐ của công ty 60 2.2.3. Thực trạng vốn lưu động và phân bổ vốn lưu động của công ty 64 2.2.4. Thực trạng về quản trị vốn bằng tiền của công ty 69 2.2.5. Thực trạng quản trị hàng tồn kho 74 2.2.6. Thực trạng quản trị nợ phải thu 78 2.2.7. Thực trạng hiệu suất, hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty 86 Để đánh giá công tác quản trị VLĐ của công ty CPCTMĐ Việt nam- Hungari ta đi xem xét bảng sau: 86 2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị VLĐ của công ty 89 2.3.1. Những kết quả đạt được của công ty 89 2.3.2. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân 89

CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CPCTMĐ

VIỆT NAM- HUNGARI 92 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari trong thời gian tới 92 3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội 92 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 93 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VLĐ tại công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari 94 3.2.1. Xây dưng phương pháp xác định nhu cầu VLĐ hợp lý 95 3.2.2. Xây dựng mô hình tài trợ VLĐ linh hoạt, lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp 96 3.2.3. Cải thiện khả năng thanh toán, tăng cường quản trị vốn bằng tiền 98 3.2.4. Xây dựng kế hoạch  dự trữ hàng tồn kho hợp lý, tăng cường công tác bảo quản hàng tồn kho 99 3.2.5. Xây dựng chính sách bán chịu phù hợp 101 32.6. Quản lý chặt chẽ khoản phải thu, đôn đốc khách hàng thanh toán nợ đúng hạn 102 3.2.7 Có biện pháp xử lý dứt điểm nợ phải thu quá hạn, khó đòi 103 3.3 Điều kiện để thực hiện giải pháp 103 3.3.1. Đối với nhà nước 104 3.3.2. Đối với Công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari 104 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

1. Công ty CPCTMĐ Công ty cổ phần chế tạo máy điện
2. CPBH Chi phí bán hàng
3. CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. TSCĐ Tài sản cố định
5. TSLĐ Tài sản lưu động
6. DN Doanh nghiệp
7. DTT Doanh thu thuần
8. HĐKD Hoạt động kinh doanh
9. HTK Hàng tồn kho
10. KNTT Khả năng thanh toán
11. LNST Lợi nhuận sau thuế
12. NVLĐTX Nguồn vốn lưu động thường xuyên
13. NVNH Nguồn vốn ngắn hạn
14. NVDH Nguồn vốn dài hạn
15. NWC Nguồn vốn lưu động thường xuyên
16. TCNH Tài chính ngắn hạn
17. TS Tài sản
18. TSDH Tài sản dài hạn
19. TSNH Tài sản ngắn hạn

 

DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Hình 1: Mô hình tài trợ thứ nhất Hình 2:Mô hình tài trợ thứ hai Hình 3:Mô hình tài trợ thứ ba Bảng 1: Tình hình doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2014- 2015 Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari một số năm gần đây Bảng 3: Cơ cấu và tình hình biến động tài sản của công ty năm 2014-2015 Bảng 4: Cơ cấu và tình hình biến động nguồn vốn công ty năm 2014- 2015 Bảng 5: Cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn theo thời gian năm 2014- 2015 Bảng 6: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Nguồn: BCTC công ty 2014-2015) Bảng 7: Nguồn vốn lưu động thường xuyên của công ty Bảng 8: Cơ cấu, biến động VLĐ của công ty Bảng 9: Cơ cấu và biến động VLĐ của công ty Bảng 10: Biến động và cơ cấu VLĐ theo vai trò VLĐ Bảng 11: Cơ cấu và biến động vốn bằng tiền và đầu tư TCNH Bảng 12: Các hệ số khả năng thanh toán của công ty Bảng 13: Chỉ tiêu hệ số tạo tiền từ HĐKD của công ty Bảng 14: Cơ cấu và biến động tồn kho dự trữ Bảng 15: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn hàng tồn kho dự trữ của công ty Bảng 16: Cơ cấu và sự biến động các khoản phải thu Bảng 17: Tình hình nợ xấu của công ty trong năm 2015 Bảng 18: Bảng kê chi tiết trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi năm 2015 Bảng 19: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị các khoản phải thu Bảng 20: So sánh nợ phải thu và nợ phải trả do chiếm dụng Bảng 21: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty Bảng 22: Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 Sơ đồ 1: Nguồn vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức bộ máy công ty Sơ đồ 3: Bộ máy tổ chức quản lý tài chính- kế toán của công ty Sơ đồ 4: Quy trình sản xuất động cơ điện Sơ đồ 5: Mô hình tài trợ vốn kinh doanh của công ty năm 2015

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Hà Yến
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

Doanh nghiệp là một thực thể trong nền kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. Với bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù tồn tại dưới bất kì hình thức nào, hoạt động trong lĩnh vực nào, ở bất cứ quy mô nào thì vốn đều là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời và tồn tại của doanh nghiệp. Qua quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, vốn kinh doanh luôn vận động không ngừng, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ. Đặc biệt thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tính toán kỹ hiệu quả của từng đồng vốn bỏ ra để có thể hạn chế những rủi ro có thể gặp trong kinh doanh, khắc phục kịp thời khó khăn về vốn, bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp, vốn lưu động là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong cơ cấu vốn kinh doanh với đặc điểm tuần hoàn liên tục gắn với chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, là một trong những yếu tố lớn quyết định tình hình tài chính doanh nghiệp. Và vì vậy, quản trị vốn lưu động cũng luôn là một trong những công tác hàng đầu trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và qua quá trình thực tế tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari, em xin lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari”. Luận văn đã được xây dựng và hoàn thành với mục đích đưa ra một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bố cục luận văn bao gồm 3 chương:

 Chương 1: Lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty CPCTMĐ Việt nam- Hungari trong thời gian qua.

Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari. Do các hạn chế về kiến thức của bản thân, thời gian và điều kiện nghiên cứu nên mặc dù đã rất cố gắng song luận văn của em vẫn còn nhiều những thiếu sót. Vậy em rất mong được sự đó góp ý của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari để luận văn được hoàn thiện hơn. Lời cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn – Th.S Vũ Thị Hoa, các thầy cô trong Khoa Tài chính doanh nghiệp cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên Công ty CPCTMĐ Việt Nam- Hungari nói chung, đặc biệt là các anh chị phòng Tài chính kế toán và Phòng Kinh doanh  nói riêng đã tạo điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí