loading

Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Tnhh Tranh Đá Quý Dũng Tân

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG vi LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.2. Phân loại vốn lưu động của Doanh nghiệp 5 1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp 7 1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 8 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 8 1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 9 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 13 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 23

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRANH ĐÁ QUÝ DŨNG TÂN TRONG THỜI GIAN QUA 26

2.1. Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 26 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 26 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân. 27 2.1.3. Khái quát tình hình tài chính công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 34 2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 42 2.2.1. Thực trang VLĐ và phân bổ VLĐ của Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 42 2.2.2. Thực trạng nguồn VLĐ và tổ chức đảm bảo nguồn VLĐ của công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân. 46 2.2.3. Thực trạng về xác định nhu cầu VLĐ của công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 49 2.2.4. Thực trạng về quản trị vốn bằng tiền của công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 51 2.2.5. Thực trạng về quản trị vốn tồn kho dự trữ của công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 58 2.2.6. Thực trạng về quản trị nợ phải thu của công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 65 2.2.7. Thực trạng về hiệu suất và hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 72 2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân 75 2.3.1. Những kết quả đạt được 75 2.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 76

CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRANH ĐÁ QUÝ DŨNG TÂN 80

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân trong thời gian tới. 80 3.1.1. Bối cảnh kinh tế -xã hội 80 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty 81 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ở Công ty 83 3.2.1.Chú trọng công tác xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết của công ty cho năm kế hoạch 84 3.2.2. Có biện pháp sử dụng có hiệu quả vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi 86 3.2.3.Xây dựng kế hoạch lưu chuyển tiền tệ cho năm tới 87 3.2.4.Hoàn thiện chính sách bán chịu với khách hàng: 88 3.2.5. Quản lý hàng tồn kho ở mức dự trữ cần thiết 91 3.2.6. Phối hợp nhiều biện pháp nghiên cứu và mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 93 3.2.7. Giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng: 95 3.2.8. Giải pháp về nguồn lực: 96 3.2.9. Giải pháp về quản lý: 97 3.3.Điều kiện thực hiện các giải pháp 98 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

1 HTK Hàng tồn kho
2 VLĐ Vốn lưu động
3 NWC Nguồn vốn lưu động thường xuyên
4 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
5 TSLĐ Tài sản lưu động
6 TSDH Tài sản dài hạn
7 TSNH Tài sản ngắn hạn
8 NCC Nhà cung cấp
9 LN Lợi nhuận
10 LNST Lợi nhuận sau thuế
11 VND Việt Nam Đồng
12 DT Doanh thu
13 DTT Doanh thu thuần
14 NPT Nợ phải trả
15 VCSH Vốn chủ sở hữu
16 GTGT Giá trị gia tăng
17 HS Hệ số

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Hà Yến
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG

STT Tên Trang
Sơ đồ    
2.1 Qui trình sản xuất tranh 27
2.2 Kênh tiêu thụ trực tiếp 28
2.3 Kênh tiêu thụ gián tiếp 29
2.4 Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Dũng Tân 30
Biểu đồ    
1 BIẾN ĐỘNG CỦA TS 2012-2015 37
2 BIẾN ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN 2012-2015 38
3 BIẾN ĐỘNG CỦA KQKD 2012-2015 40
4 SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA VLĐ NĂM 2015 42
5 CƠ CẤU VLĐ CỦA CÔNG TY NĂM 2015 43
6 MÔ HÌNH TÀI TRỢ VỐN NĂM 2015 48
7 HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NĂM 2015 58
Bảng    
2.1 HỆ SỐ CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY 2012-2015 39
2.2 HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY 2014-2015 40
2.3 HỆ SỐ HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2014-2015 41
2.4 HỆ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2014-2015 41
2.5 CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG VỐN LƯU ĐỘNG 2015 44
2.6 NGUỒN TÀI TRỢ VLĐ NĂM 2014-2015 46
2.7 XÁC ĐỊNH SỐ DƯ BÌNH QUÂN CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2014 49
2.8 CÁC CHỈ TIÊU BÌNH QUÂN CỦA MỘT SỐ KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2014-2015 50
2.9 CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 52
2.10 PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NGUỒN TIỀN VÀ SỬ DỤNG TIỀN 54
2.11 CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG THANH TOÁN 55
2.12 CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG HÀNG TỒN KHO NĂM 2015 59
2.13 TỐC ĐỘ LUÂN CHUYỂN HÀNG TỒN KHO NĂM 2012-2013 63
2.14 CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN NĂM 2015 66
2.15 CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ KỲ THU TIỀN BÌNH QUÂN 68
2.16 TƯƠNG QUAN GIỮA VỐN CHIẾM DỤNG VÀ VỐN ĐI CHIẾM DỤNG NĂM 2015 70
2.17 HIỆU SUẤT VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 72
2.18 CÁC HỆ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 74
3.1 XÁC ĐỊNH SỐ DƯ BÌNH QUÂN CÁC KHOẢN MỤC CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2015 85

 

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Vốn lưu động (VLĐ) là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, việc quản trị VLĐ có hiệu quả sẽ quyết định đến sự tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Doanh nghiệp sử dụng VLĐ có hiệu quả, điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tổ chức tốt quá trình mua sắm dự trữ vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phân bổ hợp lý vốn trên các giai đoạn luân chuyển từ loại này thành loại khác, từ hình thái này sang hình thái khác, rút ngắn vòng quay vốn. Do đó, việc chủ động xây dựng, huy động, sử dụng VLĐ là biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Dũng Tân vừa qua, cùng với việc nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề trên, em đã quyết định chọn đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân “ cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  1. Mục đích nghiên cứu đề tài:

Vốn lưu động và sử dụng hiệu quả vốn lưu động là một vấn đề quan trọng đối với một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Vốn lưu động được sử dụng hiệu quả mới giúp doanh nghiệp phát triển, kinh doanh bền vững cũng như chiếm được một vị thế tốt trên thị trường. Mục đích nghiên cứu nhằm phân tích đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tìm hiểu những mặt ưu, nhược điểm và đưa ra giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động. Chính vì vậy em đã chọn đề tài này thông qua thời gian thực tế thực tập tại công ty và vận dụng những kiến thức đã học để một phần giúp doanh nghiệp phát triển.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

– Đối tượng nghiên cứu là thực trạng quản trị vốn lưu động (về tình hình sử dụng vốn và hiệu quả dụng vốn lưu động) tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân. – Phạm vi nghiên cứu: toàn công ty năm 2014, 2015.

  1. Về phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng là phương pháp thu thập số liệu, các tài liệu liên quan đến quá trình phân tích; phương pháp tỷ số, so sánh các chỉ tiêu; phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xu thế biến động của các chỉ tiêu.

  1. Kết cấu luận văn: Ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung đề tài của em gồm có 3 chương:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí