loading

Các Giải Pháp Chủ Yếu Nhằmtăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Tậpđoàn Hoàng Phát Vissai

Các giải pháp chủ yếu nhằmtăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Tậpđoàn Hoàng Phát Vissai

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả trong luận văn này là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế tại Công ty TNHH Tậpđoàn Hoàng Phát Vissai. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. VỐN KINH DOANH VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1.1. Khái niệm, đặc trưng, vai trò và thành phần vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 4 1.1.1.1) Khái niệm vốn kinh doanh 4 1.1.1.2) Đặc trưng của vốn kinh doanh 4 1.1.1.3) Vai trò của vốn kinh doanh 6 1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh 7 1.1.2.1. Căn cứ vào đặc điểm chu chuyển của vốn 7 1.1.2.2. Căn cứ vào thời gian sử dụng của vốn khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. 8 1.1.2.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu vốn 8 1.1.2.4. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn 9 1.1.2.5. Phân loại theo phạm vi huy động vốn 10

1.2. QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 12

1.2.1  Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn kinh doanh 12 1.2.1.1 Khái niệm quản trị vốn kinh doanh 12 1.2.1.2 Mục tiêu quản trị vốn kinh doanh 12 1.2.2. Nội dung quản trị vốn kinh doanh 13 1.2.2.1 Tổ chức đảm bảo nguồn vốn kinh doanh 13 1.2.2.7. Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp 22 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 31 CHƯƠNG 2 35 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TẬPĐOÀN HOÀNG PHÁT VISSAI 35

2.1.  KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG PHÁT VISSAI 35

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 35 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty TNH tập đoàng Hoàng Phát Vissai 36 2.1.2.1) Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh 36 2.1.2.2) Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 37 2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát Vissai 42 2.2.1. Tình hình vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty 45 2.2.2. Tình hình quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát Vissai 48 2.2.2.2. Thực trạng bố trí cơ cấu tài sản của doanh nghiệp 54 KẾT LUẬN 96 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. 99 3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG PHÁT VISSAI 100 3.2.1. Tăng cường công tác quản trị vốn bằng tiền, xác định mức dự trữ tiền hợp lý 100 3.2.2. Thực hiện quản lí chặt chẽ nợ phải thu 102 3.2.3. Tăng cường công tác sử dụng, quản lý VCĐ và TSCĐ 105 3.2.5. Điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn cho hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng vốn nợ. 110 3.2.6. Một số biện pháp khác. 112 3.2.6.1. Chú trọng đầu tư nâng cao trình độ công nhân viên gắn liền với chính sách đãi ngộ hợp lý 112 3.2.6.2. Định kỳ tiến hành phân tích tình hình tài chính, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty 112 3.2.6.4. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường 115 3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 117 3.3.1. Về phía Nhà nước. 117 3.3.2. Về phía doanh nghiệp 118 KẾT LUẬN 119

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BH&CCDV : Bán hàng và cung cấp dịch vụ
BQ : Bình quân
CCDC : Công cụ dụng cụ
CPSXKDDD : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
DN : Doanh nghiệp
DTT : Doanh thu thuần
GTCL : Giá trị còn lại
GTGT : Giá trị gia tăng
HTK : Hàng tồn kho
KNTT : Khả năng thanh toán
NG : Nguyên giá
NLVL : Nguyên liệu vật liệu
NDH : Nợ dài hạn
NNH : Nợ ngắn hạn
NWC : Nguồn vốn lưu động thường xuyên
TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
TLSX : Tư liệu sản xuất
TSCĐ : Tài sản cố định
TSLĐ : Tài sản lưu động
TSNH : Tài sản ngắn hạn
TSDH : Tài sản dài hạn
VCĐ : Vốn cố định
VCSH : Vồn chủ sở hữu
VKD : Vốn kinh doanh
VLĐ : Vốn lưu động

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Hà Yến
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG

Sơ đồ 1: tổ chức bộ máy quản lý Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Hoàng Phát Vissai: Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 3: Quy trình sản xuất xi măng BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN NĂM 2014 – 2015 BẢNG 2.2.CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NGUÔN VỐN. BẢNG 2.3: BẢNG NHÓM HỆ SỐ VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN BẢNG 2.4: CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN BẢNG 2.5: CƠ CẤU NGUỒN VỐN THEO THỜI GIAN HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG BẢNG 2.6: CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG VỐN BẰNG TIỀN BẢNG 2.7: BẢNG CÁC HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN BẢNG 2.9: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO BẢNG 2.10: CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA CÔNG TY BẢNG 2.11: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NỢ PHẢI THU BẢNG 2.12: TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA CÔNG TY NĂM 2014-2015 BẢNG 2.13: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA TSCĐ NĂM 2015 BẢNG 2.14: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TSCĐ VÀ VCĐ CỦA CÔNG TY BẢNG 2.15: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VKD

DANH MỤC CÁC HÌNH

HÌNH 1.1: PHÂN LOẠI NVKD THEO THỜI GIAN HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG HÌNH 1.2: MÔ HÌNH EOQ HÌNH 2.1: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG QUY MÔ VÀ CƠ CẤU VỐN KINH DOANH HÌNH 2.2: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG QUY MÔ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN QUA MỘT SỐ NĂM

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trước hết phải có vốn.Vốn là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của doanh nghiệp. Vốn tồn tại ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất vàchu chuyển liên tục tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để phát triển thì không những doanh nghiệp phải đảm bảo được nguồn vốn đã bỏ ra mà phải phát triển được vốn đó. Vấn đề đặt ra ởđây là đứng trước mỗi quyết định đầu tư, mỗi doanh nghiệp sẽ phải xác định nh cầu vốn như thế nào, tiền hành huy động vốnởđâu, bao nhiêu? Huy động được rồi thì phải sử dụng như thế nào để không những bảo toàn được vốn mà còn phải sử dụng tối đa để tạo ra lợi nhận cho sự phát triển ổn định, lâu dài của công ty. Quá trình sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng làm phát sinh rất nhiều chi phí, ảnh hưởng đến giá thành, quyếtđịnh trực tiếp tới lợi nhuận cuối cùng của công ty. Thực tế cho thấy rằng không chỉ ở nước ta mà còn nhiều nước trên thế giới, tình trạng sử dụng vốn lãng phí kém hiệu quảđang diễn ra rất phổ biến.Việc tổ chức và sử dụng vốn không hiệu quả sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển mở ra những cơ hội và thách thức lớn cho doanh nghiệp.Các doanh nghiệp muốn tồn tại phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp, ứng xử một cách linh hoạt. Xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi và quy luật “đào thải” của nền kinh tế thị trường, các nhà quản trị phải biết tối đa hóa lợi nhuận và sử dụng chi phí hợp lý sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Việc theo dõi sự biến động vốn cũng là một trong những công việc cần thiết cho việc phân tích để đưa ra những quyết định sản xuất kinh doanh hiệu quả. Quản lý vốn trong doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp.Nó giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho tình hình tài chính của doanh nghiệp luôn ổn định và lành mạnh. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính tín dụng và chấp hành luật pháp. Đó cũng đang là một bài toán khó đối với các doanh nghiệp hiện nay. Công ty TNHH Tậpđoàn Hoàng Phát Vissai là một công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất.Mục tiêu hàng đầu của công ty là nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Song việc nâng cao hiệu quả kinh doanh lại luôn gắn liền với tăng cường quản trịđồng vốn. Bởi vậy, vấn đề tăng cường quản trị vốn kinh doanh đang được đặt lên hàng đầu. Với vai trò đặc biệt quan trọng của vốn kinh doanh cũng như qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Tậpđoàn Hoàng Phát Vissai, được sự hướng dẫn tận tình của PGS,TS,NGƯT Vũ Công Ty cùng các thầy cô giáo trong khoa TCDN và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, em đã đi sâu nghiên cứu tình hình tổ chức, quản lý và sử dụng vốn của công ty và xin mạnh dạn chọn đề tàiCác giải pháp chủ yếu nhằmtăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Tậpđoàn Hoàng Phát Vissailàm đề tài cho luận văn cuối khóa của mìnhvới hy vọng qua đó tích lũy được thêm kinh nghiệm thực tế cho bản thân và mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng góp giúp cho công việc hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý và sử dụng vốn tại công ty.

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tổ chức, sử dụng và quản lývốn kinh doanh ở công ty TNHH tập đopàn Hoàng Phát Vissai. – Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận chung về vốn kinh doanh của Công ty TNHH tậpđoàn Hoàng Phát Vissai, phân tích công tácquản trị vốn kinh doanh, thấy được thành tựu cũng như những  hạn chế còn tồn tại trong công tác sử dụng vốn kinh doanh, từ đó đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị vốn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí