loading

Các Giải Pháp Chủ Yếu Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động

Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hợp Tiến

  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 5 1 Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động trong doanh nghiệp 5 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 5 1.1.2 Phân loại vốn lưu động 6 1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 8 1.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 9 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 9 1.2.2. Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 10 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 20 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp.25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP TIẾN TRONG THỜI GIAN QUA 28 2.1 Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hợp Tiến 28 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển Công ty TNHH Hợp Tiến 28 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 33 2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty TNHH Hợp Tiến. 37 2.2 Thực trạng quản trị VLĐ tại Công ty TNHH Hợp Tiến 52 2.2.1. Thực trạng về xác định nhu cầu VLĐ của công ty 52 2.2.2. Thực trạng vốn lưu động và phân bổ vốn lưu động của công ty … 52 2.2.3. Thực trạng nguồn VLĐ và tổ chức đảm bảo nguồn VLĐ của công ty. 58 2.2.4. Thực trạng quản trị vốn bằng tiền của Công ty 60 2.2.5 Quản trị Nợ phải thu 65 2.2.6. Thực trạng về quản trị hàng tồn kho của Công ty 70 2.2.7. Hiệu suất và hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty 75 2.2. Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thành. 76 2.3.1. Những kết quả đạt được. 76 2.3.2. Những mặt hạn chế. 77 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HỢP TIẾN 79 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty TNHH Hợp Tiến 79 3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 79 3.1.2.  Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty. 80 3.1.2.1. Định hướng phát triển của công ty. 80 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH HỢP TIẾN. 81 3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết. 81 3.2.2. Tăng cường các biện pháp quản trị vốn bằng tiền. 82 3.2.3. Tăng cường quản trị các khoản phải thu. 83 3.2.4. Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho. 84 3.2.5. Xác định cơ cấu nguồn vốn hợp lý. 85 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 85 3.3.1. Về phía nhà nước. 86

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word