loading

Các Giải Pháp Nhằm Mở Rộng Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Hàng Shb Hưng Yên

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong đồ án tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC 

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ vii

DANH MỤC BẢNG viii

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1.1. VAI TRÒ CỦA THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3

1.1.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt: 3

1.1.2. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt. 3

1.2. NỘI DUNG CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT QUA NGÂN HÀNG 5

1.2.1 Nguyên tắc chung về thanh toán không dùng tiền mặt 5

1.2.2. Các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 7

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác thanh toán không dùng tiền mặt của các ngân hàng thương mại. 22

1.3.1. Môi trường kinh tế xã hội. 22

1.3.2. Môi trường pháp lý. 23

1.3.3. Khoa học công nghệ. 24

1.3.4. Yếu tố con người. 25

1.3.5. Hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng. 25

1.3.6. Yếu tố tâm lý. 26

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 28

CHI NHÁNH HƯNG YÊN 28

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH HƯNG YÊN 28

2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hưng Yên 28

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng. 29

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhiệm vụ các phòng, ban 30

Cơ cấu tổ chức 30

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hưng Yên qua các năm 2013-2015 33

2.2. Thực trạng thanh toán không dùng tiền  mặt tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi  nhánh Hưng Yên 35

2.2.1. Tình hình mở và sử dụng tài khoản 35

2.2.2. Kết quả thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hưng Yên 36

2.2.3. Phân tích thực trạng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang áp dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hưng Yên 37

2.3. Đánh giá về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hưng Yên 45

2.3.1. Những kết quả đạt được 45

2.3.2. Một số khó khăn, tồn tại 46

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHTMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH HƯNG YÊN 48

3.1. Định hướng của ngân hàng trong thời gian tới về công tác thanh toán không dùng tiền mặt 48

3.2. Một số giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hưng Yên 50

3.2.1. Giải pháp về lãi suất và phí 50

3.2.2. Giải pháp về sản phẩm 50

3.2.3. Giải pháp phát triển thị trường 50

3.2.4. Giải pháp về con người 53

3.2.5. Giải pháp về công nghệ 53

3.3. Đề xuất và kiến nghị 55

3.3.1. Đối với NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hưng Yên 55

3.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam 56

3.3.3. Đối với chính phủ. 57

KẾT  LUẬN 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 60

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

NHTM Ngân hàng thương mại

NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần

NHNN Ngân hàng nhà nước

NHTW Ngân hàng trung ương

ATM Máy rút tiền tự dộng

POS Máy chấp nhận thanh toán thẻ

EDC Thiết bị đọc thẻ điện tử

DN Doanh nghiệp

KDTM Không dùng tiền mặt

TTKDTM Thanh toán không dùng tiền mặt

UNC Ủy nhiệm chi

UNT Ủy nhiệm thu

TK Tài khoản

PGD Phòng giao dịch

CNTT Công nghệ thông tin

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
  • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

DANH MỤC SƠ ĐỒ

– Sơ đồ 1.1: trường hợp hai chủ thể thanh toán mở tài khoản tại cùng một chi nhánh ngân hàng: 9

Sơ đồ 1.2: các khách hàng có tài khoản tại cùng một nhtm 11

Sơ đồ 1.3: các khách hàng có tài khoản tại 2 nhtm có tham gia thanh toán bù trừ 11

Sơ đồ 1.4: các khách hàng có tài khoản tại 2 nhtm cùng hệ thống, nhưng không tham gia thanh toán bù trừ: 12

Sơ đồ 1.5: các khách hàng có tài khoản tại cùng một nhtm 14

Sơ đồ 1.6: các khách hàng có tài khoản tại 2 nhtm có tham gia thanh toán bù trừ 15

Sơ đồ 1.7: quy trình mở thư tín dụng: 16

Sơ đồ 1.8: thủ tục phát hành thẻ 18

Sơ đồ 1.9: cơ sở chấp nhận thẻ có tài khoản tại nhtm phát hành thẻ 19

Sơ đồ 1.10: Cơ sở chấp nhận thẻ không có tài khoản tại NHTM phát hành thẻ 20

Sơ đồ 1.11: Khách hàng có tài khoản tại NHTM (Chủ sở hữu ATM) 21

Sơ đồ 1.12: Khách hàng không có tài khoản tại NHTM (chủ sở hữu máy ATM) 21

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1.1: Tình hình huy động vốn của Chi nhánh Hưng Yên

Bảng 2.1.2: Tình hình cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hưng Yên

Bảng 2.1.3: Bảng kết quả kinh doanh năm 2013, 2014, 2015

Bảng 2.2: Tình hình thanh toán tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hưng Yên

Bảng 2.3. Thống kê các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt   qua các năm 2013- 2015

Bảng 2.4. Bảng phân tích tình hình sử dụng séc năm 2013 và 2014

Bảng 2.5: Thống kê các hình thức sử dụng thẻ tại NHTMCP

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, ngân hàng ra đời được xem như là một trong những phát minh kỳ diệu nhất trong lịch sử. Giai đoạn đầu hoạt động của Ngân hàng sơ khai với nghiệp vụ ban đầu của nghề kinh doanh tiền tệ là nhận giữ vàng và các tài sản có giá trị khác. Đến nay Ngân hàng đã trở thành tổ chức kinh doanh tiền tệ đa năng và tổng hợp như: huy động vốn, cho vay, bảo lãnh, thanh toán hộ…..

Tuy nhiên, tình trạng thanh toán bằng tiền mặt với số lượng lớn vẫn diễn ra phổ biến trong nền kinh tế, gây lãng phí và kém hiệu quả trong nền kinh tế. Vì vậy, việc hoàn thiện và đổi mới nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những yêu cầu cấp thiết một mặt đáp ứng yêu cầu giao dịch thương mại ngày càng tăng của nền kinh tế, măt khác do yêu cầu bản thân Ngân hàng phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thanh toán với công nghệ hiện đại nhằm thỏa mãn nhanh, chính xác và giảm chi phí từng bước hội nhập với hệ thống Tài chính- Ngân hàng khu vực và thế giới.

Từ đánh giá trên, sau thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, em đã mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: Các giải pháp nhằm mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân Hàng SHB Hưng Yên”.Với mong muốn đóng góp những giải pháp góp phần vào việc tố chức thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm có 3 chương:

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH HƯNG

CHƯƠNG  3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHTMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Do thời gian nghiên cứu chưa nhiều và trình độ bản thân còn hạn chế nên bài viết này chắc chắn không tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô, bạn bè để bài viết này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo tại trường Học Viện Tài Chính, những người đã cung cấp tri thức và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt 4 năm học. Đồng thời em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Hưng Yên vì sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong thời gian qua. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo, người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em để em có thể hoàn thành tốt bài luận văn này.  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí