loading

Các Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Tnhh Aiden Việt Nam

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Aiden Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DTT Doanh thu thuần
GVHB Giá vốn hàng bán
TSLĐ Tài sản lưu động
TSCĐ Tài sản cố định
TSNH Tài sản ngắn hạn
TSDH Tài sản dài hạn
VKĐ Vốn kinh doanh
VLĐ Vốn lưu động
VCĐ Vốn cố định
VCSH Vốn chủ sở hữu

DANH MỤC CÁC BẢNG

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi và vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, một mặt nó đem lại những cơ hội mới trong việc mở rộng và tiếp cận thị trường nhưng mặt khác nó là những thách thức không nhỏ trong quá trình cạnh tranh để thích nghi với những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế nhiều biến động như giai đoạn hiện nay thì việc tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả luôn là yếu tố quyết định đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Vốn lưu động là một bộ phận của vốn kinh doanh nói chung nên cũng không nằm ngoài yêu cầu đó. VLĐ có khả năng quyết định tới quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng VLĐ sẽ tác động trực tiếp tới quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh từng kỳ của doanh nghiệp.

Nhận thức rõ vai trò của vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh và qua thực tế tìm hiểu tại Công ty TNHH Aiden Việt Nam, em đã chọn và nghiên cứu đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Aiden Việt Nam”.

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Hà Yến
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội
  1. Mục đích nghiên cứu

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của các doanh nghiệp. – Phân tích thực trạng tổ chức, sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Aiden Việt Nam từ đó đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty này. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu là: Vốn lưu động và thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Aiden Việt Nam. – Phạm vi nghiên cứu: Các số liệu, tình hình trong luận văn được phản ảnh trong các Báo cáo tài chính của công ty TNHH Aiden Việt Nam năm 2014 – 2015.

  1. Về phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng là phương pháp so sánh, phân tích, thống kê, tổng hợp số liệu, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xu thế biến động của các chỉ tiêu và các phương pháp khác: Phân tích nhân tố, phương pháp số chênh lệch… Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Aiden Việt Nam Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Aiden Việt Nam     Mặc dù đã cố gắng hết sức song do điều kiện nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế nên luận văn của em khó tránh khỏi sai sót. Em rất mong được sự đóng góp của thầy cô giáo để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  • Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp
  • Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp
  • Khái niệm vốn lưu động doanh nghiệp

Để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp đều phải có các yếu tố cơ bản là tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Trong điều kiện kinh tế thị trường, để có được các yếu tố đó các doanh nghiệp phải bỏ ra một số vốn tiền tệ nhất định, phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Số tiền tệ ứng trước để đầu tư mua sắm, hình thành tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được gọi là vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy có thể nói vốn kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành các tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nói cách khác, đó là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị  các tài sản mà doanh nghiệp đã đầu tư và sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận. Phân loại theo đặc điểm luân chuyển của vốn, vốn kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành: vốn cố định và vốn lưu động. Vốn cố định là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành nên các TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hay vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của các TSCĐ trong doanh nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí