loading

Các Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Của Công Ty Nam Dương

 

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 4

1.1 VỐN KINH DOANH VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh 4 1.1.2 Thành phần vốn kinh doanh 6 1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh 8 1.2 Quản trị sử dụng VKD của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 9 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị sử dụng vốn kinh doanh 9 1.2.2 Nội dung quản trị sử dụng VKD trong doanh nghiệp 10 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 20 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị sử dụng VKD……………..28

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM DƯƠNG 33

2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 33 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty 33 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 34 2.1.3.Tình hình tài chính chủ yếu 42 2.2. Thực trạng về quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại  công ty trong thời gian qua. .47 2.2.1 Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của công ty. 47 2.2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty 51 2.2.3 Đánh giá chung về tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh của công ty 69

CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YÊU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM DƯƠNG…………………………72

3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Dương trong thời gian tới 3.1.1 Bối cảnh kinh tế – xã hội 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhăm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Dương 3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CPBH Chi phí bán hàng TLSX Tư liệu sản xuất
CPQLDN Chi phí quản lí doanh nghiệp TSLĐ Tài sản lưu động
CPSX Chi phí sản xuất TSCĐ Tài sản cố định
DTT Doanh thu thuần TSNH Tài sản ngắn hạn
DTTC Doanh thu tài chính TSDH Tài sản dài hạn
GVHB Giá vốn hàng bán VKD Vốn kinh doanh
HĐTC Hoạt động tài chính VLĐ Vốn lưu động
SXKD Sản xuất kinh doanh VCĐ Vốn cố định
TLLĐ Tư liệu lao động VCSH Vốn chủ sở hữu

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Cơ cấu lao động 38 Bảng 2.2: Phân loại lao động theo trình độ tay nghề 39 Bảng 2.3: Máy móc thiết bị của doanh nghiệp 39 Bảng 2.4: Dụng cụ thí nghiệm, thiết bị kiểm tra 42 Bảng 2.5: Bảng một số chỉ tiêu phân tích tài chính 43 Bảng 2.6: Bảng phân tích chung kết quả kinh doanh 43 Bảng 2.7: Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn, nguồn vốn của Công ty năm 2015 48 Bảng 2.8: Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động của Công ty 51 Bảng 2.9: Cơ cấu và biến động vốn bằng tiền 53 Bảng 2.10: Hệ số khả năng thanh toán của Công ty 54 Bảng 2.11: Cơ cấu và biến động các khoản phải thu NH 56 Bảng 2.12: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý các khoản phải thu 58 Bảng 2.13: Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình hàng tồn kho 59 Bảng 2.14: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 60 Bảng 2.15: Tình hình nguyên giá tài sản cố định của Công ty năm 2015 62 Bảng 2.16: Hệ số hao mòn tài sản cố định 63 Bảng 2.17: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty …………………….64 Bảng 2.18: Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh ………………………………66 Bảng 2.19: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ……67

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1 : Tổng doanh thu qua các năm của Công ty 46 Biểu đồ 2.2 :Lợi nhuận sau thuế qua các năm của Công ty 46

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy công ty 35 Sơ đồ 2.1: Tổ chức Phòng Kế toán – Tài chính 36 Sơ đồ 2.3: Tình hình tài trợ vốn của công ty đầu năm 2015 49 Sơ đồ 2.4: Tình hình tài trợ vốn của công ty cuối năm 2015 50

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, tiềm ẩn cả cơ hội lẫn nguy cơ, mỗi một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì điều kiện tiên quyết là phải tổ chức, quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất. Việc tăng cường quản trị vốn không còn là khái niệm mới mẻ, nhưng nó luôn được đặt ra trong suốt quá trình hoạt động của các doanh nghiệp và là vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và những người làm công tác kế toán tài chính.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí