loading

Các Giải Pháp Tăng Cường Quản Trị Sử Dụng Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Lông Vũ Phương Nam

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 

1.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4

1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh 4

1.1.2. Thành phần của vốn kinh doanh 5

1.1.3. Nguồn hình thành vốn kinh doanh 9

1.2. Quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 11

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị sử dụng vốn kinh doanh 11

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 27

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị VKD của doanh nghiệp 34

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH LÔNG VŨ PHƯƠNG NAM 38

2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 38

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 38

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 39

2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của doanh nghiệp trong thời gian gần đây 45

2.2.THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH  TẠI CÔNG TY TNHH LÔNG VŨ PHƯƠNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA 49

2.2.1. Tình hình VKD và nguồn VKD của Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam trong thời gian qua 49

2.2.2. Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 56

2.2.3. Phân tích hiệu quả quản trị sử dụng vốn kinh doanh 83

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LÔNG VŨ PHƯƠNG NAM. 86

2.3.1. Những kết quả đạt được 86

2.3.2 Những hạn chế, tồn tại 87

CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VKD TẠI CÔNG TY TNHH LÔNG VŨ PHƯƠNG NAM 89

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam trong thời gian tới 89

3.1.1. Bối cảnh kinh tế -xã hội 89

3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 92

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH Lông vũ Phương Nam 93

3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động 94

3.2.2. Tăng cường quản lý vốn bằng tiền và cải thiện khả năng thanh toán của công ty 95

3.2.3. Giám sát chặt chẽ các khoản nợ phải thu, tổ chức tốt công tác thu hồi nợ 96

3.2.4. Tăng cường quản lý hàng tồn kho 97

3.2.5. Đẩy mạnh công tác quản lý các khoản phải trả 98

3.2.6. Huy động vốn đầy đủ và kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh 99

3.2.7. Tăng cường công tác quản trị, sử dụng TSCĐ, VCĐ 100

3.2.8. Tìm kiếm mở rộng thị trường kinh doanh 101

3.2.9. Hiện đại hóa thông tin nội bộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty 102

KẾT LUẬN

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
  • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

Sơ  đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty………………………

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán công ty

Bảng 2.0: Số lượng lao động

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Lông vũ Phương Nam giai đoạn 2013-2015

Bảng 2.2: Cơ cấu và sự biến động nguồn VKD năm 2015                   (ĐVT:  triệu đồng)

Bảng 2.3: Cơ cấu và sự biến động VKD năm 2015 (ĐVT: triệu đồng)

Bảng 2.4: Cơ cấu và sự biến động vốn lưu động năm 2015 (ĐVT: triệu đồng)

Bảng 2.5: Cơ cấu và sự biến động của vốn bằng tiền năm 2015

Bảng 2.6: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán

Bảng 2.7: Cơ cấu và sự biến động của các khoản phải thu năm 2015

(ĐVT: triệu đồng)

Bảng 2.8: Tình hình quản trị các khoản phải thu năm 2014 – 2015

Bảng 2.9: Tình hình công nợ năm 2015 (ĐVT: triệu đồng)

(ĐVT: triệu đồng)

Bảng 2.10: Cơ cấu và sự biến động của hàng tồn kho năm 2015

Bảng 2.11: Tình hình quản trị hàng tồn kho năm 2014 – 2015

Bảng 2.12: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị VLĐ năm 2014– 2015

Bảng 2.13: Cơ cấu và sự biến động của tài sản dài hạn năm 2015

(ĐVT: triệu đồng)

Bảng 2.14: Cơ cấu và sự biến động tài sản cố định năm 2015

Bảng 2.15: Tình hình khấu hao tài sản cố định năm 2015

(ĐVT: triệu đồng)

Bảng 2.16: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị VCĐ năm 2014– 2015

Bảng  2.17: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị sử dụng vốn kinh doanh năm 2015

  • DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ
1 BCTC Báo cáo tài chính
2 LNST Lợi nhuận sau thuế
3 NWC/NVLĐTX Nguồn vốn lưu động thường xuyên
4 NVNH Nguồn vốn ngắn hạn
5 NVDH Nguồn vốn dài hạn
6 TSCĐ Tài sản cố định
7 TSLĐ Tài sản lưu động
8 TSNH Tài sản ngắn hạn
9 TSDH Tài sản dài hạn
10 VCĐ Vốn cố định
11 VCSH Vốn chủ sở hữu
12 VKD Vốn kinh doanh
13 VLĐ Vốn lưu động
14 VLXD Vật liệu xây dựng
15 Tr.đ/tr.đ Triệu đồng
16 SXKD Sản xuất kinh doanh

 LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Tuy nhiên, cũng không ít doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn làm ăn thua lỗ dẫn đến ngừng hoạt động và phá sản. Có thể thấy rõ qua số liệu thống kê của Tổng cục thống kê số doanh nghiệp giải thể hoặc gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2015 lên tới 80.858 doanh nghiệp tăng 19% so với năm 2014. Và nguyên nhân cội nguồn cho việc này chính là doanh nghiệp chưa phát huy hết được khả năng của đồng vốn, quản lý và sử dụng kém hiệu quả.

Với tình hình cấp thiết hiện tại, để duy trì và phát triển trong nền kinh tế còn đầy những biến động, buộc mỗi doanh nghiệp phải xác định được rõ mục tiêu phát triển, những chiến lược kinh doanh phù hợp và đúng đắn, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đáp ứng được khả năng thanh toán, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh mở rộng. Do vậy nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải quản trị sử dụng vốn kinh doanh một cách hiệu quả.

Xuất phát từ ý nghĩa, vai trò to lớn và nhận thức tầm quan trọng của vốn kinh doanh trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, sau một thời gian thực tập tại Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu và hoàn thành bài luận văn cuối khóa với đề tài: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Lông vũ Phương Nam”.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí