loading

Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Thiết Bị Áp Lực- Vvmi

Đánh giá thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực – VVMI

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 13 1.1 Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 13 1.1.1.Một số vấn đề về tài chính doanh nghiệp và quyết định TCDN 13 1.1.1.1.Tài chính doanh nghiệp 13 1.1.2.4.Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 22 1.2.Đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 24 1.2.1. Khái niệm 24 1.2.2.Sự cần thiết phải đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp và mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 24 1.2.2.1.Sự cần thiết phải đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 24 1.2.2.2.Mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 25 1.2.3.Tài liệu và phương pháp đánh giá thực trạng TCDN 26 1.2.3.1.Tài liệu sử dụng trong đánh giá thực trạng TCDN 26 1.2.3.2.Phương pháp đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 26 1.2.4.Nội dung đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 28 1.2.4.1.Đánh giá tình hình huy động vốn của doanh nghiệp 28 1.2.4.2.Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của doanh nghiệp 29 1.2.4.3.Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 30 1.2.4.4.Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền 33 1.2.4.5.Đánh giá tình hình công nợ của doanh nghiệp 34 1.2.4.6.Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp 35 1.2.4.7.Đánh giá hiệu suất sử dụng VKD của doanh nghiệp 37 1.2.4.8.Đánh giá hiệu quả sử dụng VKD của doanh nghiệp 40 1.3.Một số biện pháp của thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp 45 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI TRONG THỜI GIAN QUA 47 2.1.Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiế Bị Áp Lực- VVMI. 47 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI. 47 2.1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 49 2.1.2.1.Chức năng, ngành nghề kinh doanh và các sản phẩm chủ yếu của công ty 49 2.1.2.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 49 2.1.2.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 51 2.1.2.4.Tổ chức bộ máy tài chính kế toán 55 2.1.3.Đặc điểm hoạt động kinh doanh 56 2.1.3.1.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 56 2.1.4. Một số thuận lợi và khó khăn của công ty 57 2.1.4.1.Thuận lợi 57 2.1.4.2 Khó khăn 58 2.2.Phân tích tình hình tài chính của CTCP Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực 58 – VVMI. 58 2.2.1.Đánh giá tình hình huy động vốn của CTCP Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI. 58 2.2.2.Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của doanh nghiệp 66 2.2.3.Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của doanh nghiệp 72 2.2.7. Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ tiêu (Phương pháp phân tích DUPONT) 102 2.3. Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại công ty cổ phần cơ khi và thiết bị ấp lực – VVMI 104 2.3.1.Những mặt tích cực 104 2.3.2.Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 106 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC- VVMI 109 3.1.Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 109 3.1.1.Bối cảnh kinh tế – xã hội 109 3.1.2.Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 110 Bảng 3.1 : Một số chỉ tiêu kế hoạch 2016 111 3.2.Một số giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại CTCP 112 Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI. 112 3.2.1. Xác định chính sách tài trợ, xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, giảm bớt vốn vay. 112 3.2.2.Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, thanh toán các khoản nợ đúng hạn, kịp thời. 114 3.2.3.Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho, đẩy mạnh tiêu thụ thành phẩm 116 3.2.4.Chú trọng hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. 117 3.2.5.Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 118 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 119 3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước. 119 3.3.2. Về phía công ty 120 KẾT LUẬN 121

Xem thêm:

 • Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18
 • LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
 • Tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Thái Hưng VNASIA

LỜI NÓI ĐẦU

 1.   Tính cấp thiết của đề tài

Nền kinh tế thế giới nói chung cũng như nền kinh tế Việt Nam nói riêng đang có nhiều chuyển biến. Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế thì nền kinh tế lại càng có những biến đổi sâu sắc, tính cạnh tranh giữa các khu vực, giữa doanh nghiệp trong nước với nước ngoài, doanh nghiệp trong nước với trong nước càng tăng. Trước tình hình đó, để có thể tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế hiện đại, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ được tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân tích được những điểm mạnh, điểm yếu để từ đó tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tăng khả năng trên thị trường. Để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cần thiết công ty phải quan tâm đến tài chính của doanh nghiệp. HĐTC ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Để biết tình hình tài chính thực tiễn cũng như tình hình sử dụng vốn, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời của doanh nghiệp…đòi hỏi doanh nghiệp phải đi sâu phân tích số liệu, phân tích các hệ số tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để có thể đánh giá được thực trạng TCDN. Xuất phát từ ý nghĩa của đánh giá thực trạng TCDN, qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI, với sự hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn TS. Đoàn Hương Quỳnh cũng như các các anh chị trong phòng tài chính kế toán của công ty, em đã lựa chọn đề tài: “ Đánh giá thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI”.

 1.   Đối tượng nghiên cứu

Các vấn đề, HĐTC tài chính của doanh nghiệp, các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực-VVMI.

 1.   Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: Tình hình tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính của CTCP Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI.
 • Về thời gian: Tình hình tài chính năm 2015, 2014
 • Về nguồn số liệu: Sổ sách kế toán, báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của CTCP Cơ  Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI.
 1.   Mục đích nghiên cứu
 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu thực trạng tài chính của công ty
 • Đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty
 1.    Phương pháp nghiên cứu

   Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, thống kê, logic, phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thu thập được trong quá trình thực tập để thấy được mức độ ảnh hưởng và xu hướng biến động của các chỉ tiêu, từ đó đưa ra các nhận xét.

 1.   Kết cấu đề tài

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI. Do thời gian thực tập, điều kiện nghiên cứu, trình độ kiến thức cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, bổ sung của các thầy cô, các anh chị cán bộ phòng Tài chính kế toán cũng như các bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn.Em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS.Đoàn Hương Quỳnh,các cô, các chị phòng tài chính kế toán ở Công ty Cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI  đã hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành tốt bài luận văn này. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1.Một số vấn đề về tài chính doanh nghiệp và quyết định TCDN 1.1.1.1.Tài chính doanh nghiệp

 1.   Khái niệm TCDN

  Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời.  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí