loading

Chất Lượng Thẩm Định Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Tỉnh Thanh Hóa

Chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.                             

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Tổng quan về tín dụng của ngân hàng thương mại 3 1.1.1. Khái niệm về tín dụng của ngân hàng thương mại 3 1.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng thương mại 4 1.1.3.1. Dựa vào mục đích tín dụng: 4 1.1.3.2. Dựa vào thời hạn tín dụng 5 1.1.3.3. Dựa vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng: 5 1.1.3.4. Dựa vào hình thức cấp tín dụng. 6 1.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng thương mại 8 1.2. Thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại 8 1.2.1. Khái niệm của thẩm định tín dụng 8 1.2.2. Mục đích thẩm định tín dụng 9 1.2.3. Ý nghĩa của thẩm định tín dụng 10 1.2.4. Nội dung thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại 10 1.2.4.1. Thẩm định tình hình chung của khách hàng 10 1.2.4.2. Thẩm định tình hình tài chính của khách hàng 13 1.2.4.2.1. Đối với khách hàng vay là cá nhân, hộ gia đình 13 1.2.4.2.2. Đối với khách hàng vay là doanh nghiệp 13 1.2.4.3. Thẩm định dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh 15 1.2.4.4. Thẩm định tài sản bảo đảm 20 1.2.4.5. Thẩm định khả năng đáp ứng thời hạn vay và nhu cầu khách hàng 20 1.3. Chất lượng thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại 21 1.3.1. Khái niệm về chất lượng thẩm định 21 1.3.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 21 1.3.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng 22 1.3.3.1. Kết quả thẩm định tình hình tài chính của khách hàng 22 1.3.3.2. Thời gian thẩm định 23 1.3.3.3. Chi phí thẩm định 24 1.3.4. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng 24 1.3.4.1. Nhóm nhân tố chủ quan. 24 1.3.4.2. Nhóm nhân tố khách quan. 25 Kết luận chương 1 26

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA 27

2.1. Khái quát về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 27 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 27 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động 29 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 31 2.1.3.1. Công tác huy động vốn 31 2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 32 2.1.3.3. Các hoạt động dịch vụ ngân hàng 32 2.1.3.4. Kết quả kinh doanh 33 2.2. Thực trạng hoạt động thẩm định tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 34 2.2.1.  Thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 34 2.2.2. Thực trạng hoạt động thẩm định tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 36 2.3. Đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 39 2.3.1. Phân tích chất lượng thẩm định tín dụng theo các tiêu chí 39 2.3.2. Kết quả đạt được 40 2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân 41 Kết luận chương 2 43

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA 44

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng và chất lượng thẩm định tín dụng của NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 44 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 44 3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 45 3.1.3. Định hướng nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 45 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 46 3.2.1. Hoàn thiện quy trình, nghiệp vụ tín dụng 46 3.2.2. Hoàn thiện thẩm định tư cách khách hàng 47 3.2.3. Hoàn thiện thẩm định tài chính khách hàng 47 3.2.4. Hoàn thiện thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, dự án vay vốn của khách hàng 49 3.2.5. Giải pháp về thẩm định tài sản bảo đảm 50 3.2.6. Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược nhằm củng cố và mở rộng khách hàng 51 3.2.7. Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ tín dụng 52 3.2.8. Giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 53 3.3. Kiến nghị bổ sung giải pháp gắn với nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng. 55 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 55 3.3.2. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 57 3.3.3. Kiến nghị với khách hàng 57 Kết luận chương 3 58 KẾT LUẬN 59

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
  • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

NHNo&PTNT, Agribank Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
CBTD Cán bộ tín dụng
CBTĐ Cán bộ thẩm định
PASXKD Phương án sản xuất kinh doanh
DAĐT Dự án đầu tư
NHTM Ngân hàng thương mại
NH Ngân hàng
KT Kinh tế
TCTD Tổ chức tín dụng
TSĐB Tài sản đảm bảo

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 : Hoạt động huy động vốn

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2.3. : Tổng hợp kết quả hoạt động cho vay

Bảng 2.4: Tình hình dư nợ.

Bảng 2.5. Tình hình tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Từ trước đến nay, hoạt động cho vay vẫn luôn là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động tín dụng của NHTM, là nguồn mang lại thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng nhưng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Quá trình thẩm định sẽ giúp Ngân hàng tính toán và dự báo được hiệu quả của phương án và dự án mang lại cho Ngân hàng, khách hàng, phát triển kinh tế đất nước. Từ đó Ngân hàng sẽ có quyết định đầu tư đúng đắn, cho vay các phương án, dự án tốt và từ chối nếu không thấy khả thi. Từ đó cũng có thể hạn chế được rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Nếu công tác thẩm định tín dụng kém sẽ gây thiệt hại cho Ngân hàng, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của Ngân hàng, mất uy tín cho Ngân hàng…

NHNo&PTNT Việt Nam là một trong những NHTM lớn nhất Việt Nam hiện nay với hoạt động tín dụng luôn mang lại lợi nhuận tốt. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng luôn đạt mức cao, tỷ lệ nợ xấu và mức độ rủi ro tín dụng thấp. Để đạt được những kết quả này, NHNo&PTNT Việt Nam đã rất chú trọng đến công tác thẩm định tín dụng

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí