loading

Chi Phí Sản Xuất Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Thiết Bị Áp Lực – Vvmi

Chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI

CHƯƠNG 1. Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp. 3 1.1 Những khái niệm cơ bản về chi phí sản xuất. 3 1.1.1 Khái niệm chi phí và phân loại chi phí. 3 1.1.2 Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất. 6 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất         . 7 1.2 Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 7 1.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 7 1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 8 1.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9 1.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 17 1.3.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyênvật liệu chính trực tiếp  hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18 1.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 18 1.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 19 1.4 Tài khoản kế toán và hệ thống sổ kế toán sử dụng 20 1.4.1 Tài khoản kế toán sử dụng 20 1.4.2 Hệ thống sổ kế toán sử dụng 24 Kết luận chương 24 Chương 2: Thực trạng vấn đề kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI. 25 2.1 Tổng quan về công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI. 25 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI. 25 2.1.2 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI. 25 2.1.3 Quy mô, hoạt động kinh doanh trong các năm gần đây của công ty 29 2.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI 30 2.1.5 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI 32 2.1.6 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 36 2.1.7 Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại công ty 39 2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lưcj – VVMI. 41 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 41 2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất của công ty. 41 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI. 41 2.3 Đánh giá thực trạng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI. 68 2.3.1 Ưu điểm của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI. 68 2.3.2 Nhược điểm của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 70 Kết luậN CHƯƠNG 2 72 CHƯƠNG 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VMMI 73 3.1 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VMMI 73 3.1.1 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VMMI 73 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VMMI. 74 3.2 Những ý kiến, giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất bình khí Axetylen tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VMMI. 75 3.2.1 Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ 75 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản 76 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán 76 3.2.4 Hoàn thiện khoản mục chi phí sản xuất chung 76 3.2.5 Nâng cao hiệu quả kế toán quản trị chi phí sản xuất 77 KẾT LUẬN 80

Xem thêm:

 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần xây dựng Sông Ba

LỜI NÓI ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài.

Nền kinh tế nước ta hiện nay là một nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển buộc phải đáp ứng tốt nhu cầu thị trường hay nói cách khác các doanh nghiệp phải tuân thủ đồng thời các quy luật cung cầu, quy luật giá trị và đặc biệt là quy luật cạnh tranh trên thị trường. Để sản phẩm của mình có thể đứng vững trên thị trường, doanh nghiệp phải thúc đẩy công tác nghiên cứu thị trường, thay đổi mẫu mã sản phẩm cho phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp phải sử dụng và quản lý chi phí sản xuất một cách có hiệu quả, phải hạch toán chính xác, đầy đủ, kịp thời các chi phí sản xuất bỏ ra để tính chính xác giá thành sản phẩm. Từ đó có những biện pháp giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường.     Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp đem lại sự tăng tích luỹ cho nền kinh tế. Do đó, hạ giá thành sản phẩm không chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn ngành, toàn xã hội.       Làm tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp tính toán giá thành một cách chính xác để từ đó xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho bộ máy quản lý để các nhà quản trị đưa ra những biện pháp chiến lược phù hợp, giúp doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.   Công ty cồ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI là một công ty đa ngành, trong đó, sản xuất là một trong những lĩnh vực thế mạnh của công ty với mặt hàng chính là nồi hơi và bình khí Axetylen. Qua một thời gian thực tập tại công ty, đối diện với thực trạng quản lý , em nhận thấy rõ vai trò vô cùng quan trọng của kế toán tập hợp CPSX. Cùng với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo và các cô, các chị thuộc phòng kế toán – tài chính, em xin trình bày đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI”.

 • Đối tượng và mục đích nghiên cứu:
 • Đối tượng nghiên cứu: “chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI”.
 • Mục đích nghiên cứu: vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, từ đó đi từ khái quát đến chi tiết quát trình hạch toán chi phí tại đơn vị.
 • Phạm vi nghiên cứu:
 • Thời gian nghiên cứu: 3 tháng trong thời gian tìm hiểu thực tế tại đơn vị.
 • Phạm vi nghiên cứu: kế toán sản xuất tại Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Đi từ nghiên cứu khái quát sau đó vào chi tiết từng chỉ tiêu và cuối cùng tổng quát lại vấn đề cần quan tâm và đưa ra biện pháp khắc phục dựa trên những đánh giá đó.
 • Tiến hành phương pháp phân tổ nhằm phân chia một tổng thể vấn đề thành các tổ có sự khác nhau về tính chất.
 • Kết hợp nhiều phương pháp nhằm phát huy tác dụng tổng hợp của chúng để làm cho việc phân tích được sâu sắc và toàn diện hơn.
 • Kết cấu luận văn

Kết cấu bài luận văn gồm 3 phần: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng vấn đề kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI. Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI. Sau thời gian thực tập luận văn của em đã hoàn thành. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Th.s Nguyễn Văn Dậu, các cán bộ kế toán tài chính Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI. Do kiến thức, cách diễn đạt còn hạn chế nên luận văn của em vẫn còn nhiều điểm sai sót. Em rất mong được sự chỉ bảo góp ý từ thầy cô để Luận văn của em được hoàn thiện hơn. Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp. Khái niệm chi phí và phân loại chi phí.

1.1.1.1 Khái niệm, nội dung, bản chất của chi phí sản xuất.

Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi ra trong một kỳ kinh doanh.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí