loading

Chính Sách Tín Dụng Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tỉnh Hà Tĩnh

Chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập nhằm tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại. Đây là những nỗ lực lớn của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia và cam kết trước cộng đồng quốc tế về xoá đói giảm nghèo và tạo điều kiện hội nhập cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước. NHCSXH là một ngân hàng chuyên thực hiện tín dụng chính sách đầu tiên ở Việt Nam với mục tiêu hoạt động là chuyên cung cấp tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của Chính phủ, so với các ngân hàng thương mại khác, NHCSXH vừa có điểm chung vừa có đặc thù riêng. Sau hơn 12 năm hoạt động NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã vươn tới tận các xã vùng sâu, vùng xa thông qua các điểm giao dịch tại xã và các tổ chức chính trị xã hội như; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và các tổ tiết kiệm & vay vốn. Qua đó người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương, được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đánh giá cao.

Tuy nhiên trước thực trạng hiện nay, việc Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh đẩy mạnh triển khai thực hiện cho vay từ 2 chương trình lên đến 14 chương trình với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn lớn, quy mô tín dụng ngày càng tăng, hoạt động tín dụng đang còn tồn tại một số những bất cập đặt ra cho NHCSXH một thách thức lớn đó là: Làm thế nào vừa phục vụ các đối tượng chính sách một cách tốt nhất vừa quản lý nguồn vốn các chương trình cho vay an toàn, hiệu quả, đồng thời có phương pháp tác nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm cường độ làm việc cho người lao động và nâng cao vị thế của NHCSXH trong điều kiện số lượng cán bộ có tăng nhưng không đáng kể.

Từ những lý do trên, đề tài “Chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh” được tiến hành nhằm giải quyết những vấn đề bức bách hiện nay và có ý nghĩa khoa học lâu dài.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài được nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng của NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. Đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng chính sách và vai trò của tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế cho các đối tượng là hộ nghèo và đối tượng chính sách khác cần có sự hỗ trợ tài chính ưu đãi của nhà nước.
 • Nghiên cứu và đánh giá đúng mức thực trạng về hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trên cơ sở đó rút ra những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại.
 • Tìm kiếm và đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng tại NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.

Từ những nội dung trên, tiểu luận đề ra các câu hỏi nghiên cứu như sau:

 • Hiệu quả công tác tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào?
 • Thực trạng và hiệu quả chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh những năm gần đây như thế nào?
 • Để nâng cao hiệu qủa chính sách tín dụng thì cần những giải pháp gì?
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài

Làm rõ các lý luận, quan điểm về chính sách tín dụng ưu đãi đang được triển khai tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và phân tích hiệu quả chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015.

 • Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ở công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng
 • Hoàn thiện hoạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
 • Tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại Hải Anh

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề hiệu quả chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh, cơ chế chính sách, mô hình tổ chức bộ máy và nội dung tín dụng chính sách.
 • Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về hiệu quả chính sách tín dụng tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2014 và định hướng giai đoạn 2015 – 2020.

Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tiểu luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phân tích, so sánh, logic …

Kết cấu của tiểu luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo tiểu luận được bố cục thành 3 chương.

 • Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về Ngân hàng chính sách xã hội và tín dụng chính sách
 • Chương 2: Thực trạng chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

 

Tải nhiều hơn những luận văn khác