loading

Chống Thất Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Các Doanh Nghiệp Tại Chi Cục Thuế Quận Tây Hồ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC BẢNG v

DANH MỤC HÌNH vi

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẤT THU VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG . 4

1.1. Lý luận cơ bản về thất thu thuế 4

1.1.1. Khái niệm và phân loại thất thu thuế 4

1.1.2. Nguyên nhân thất thu thuế 6

1.1.3. Hậu quả của thất thu thuế 7

1.2. Lý luận cơ bản về doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm cơ bản về doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10

1.2.2. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh đối với nền kinh tế………………………………….. 11

1.3. Lý luận cơ bản về chống thất thu thuế giá trị gia tăng 12

1.3.1. Nội dung chống thất thu thuế giá trị gia tăng 12

1.3.2. Nhân tố tác động đến hoạt động chống thất thu thuế 15

1.3.3. Sự cần thiết của việc tăng cường chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 18

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
  • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 20

2.1. Khái quát chung về Chi cục thuế quận Tây Hồ 20

2.1.1. Khái quát chung tình hình kinh tế xã hội quận Tây Hồ 20

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý Chi cục thuế quận Tây Hồ 20

2.1.3. Kết quả quản lý thuế những năm gần đây của Chi cục thuế quận Tây Hồ 23

2.2. Thực trạng hoạt động chống thất  thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 25

2.2.1. Kết quả thu thuế GTGT đối với DN NQD tại chi cục thuế quận Tây Hồ 25

2.2.2. Thực trạng thất thu thuế 26

2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng chống thất thu thuế GTGT  tại Chi cục thuế quận Tây Hồ 44

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 48

3.1. Định hướng hoạt động chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với DN NQD trên địa bàn quận Tây Hồ 48

3.2. Giải pháp chống thất thu thuế  giá trị gia tăng đối với DN NQD trên địa bàn quận Tây Hồ 49

3.2.1. Hoàn thiện bộ máy nhân lực trong Chi cục 49

3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hỗ trợ DN NQD 50

3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra về thuế giá trị gia tăng đối với DN NQD…………………. 50

3.2.4. Chống thất thu qua việc đổi mới công tác quản lý nợ thuế nhằm giảm nợ thuế đối với DN NQD 53

3.2.5. Chống thất thu qua việc tăng cường kiểm soát công tác hoàn thuế……………………….. 54

3.2.6.  Hoàn thiện cơ chế chính sách 55

KẾT LUẬN 57

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT TỪ VIẾT TẮT TỪ ĐẦY ĐỦ
1 DN Doanh nghiệp
2 ĐTNT Đối tượng nộp thuế
3 GTGT Gía trị gia tăng
4 NNT Người nộp thuế
5 NQD Ngoài quốc doanh
6 NSNN Ngân sách Nhà nước

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Kết quả thu NSNN 2013 – 2015

Bảng 2.2: Tình hình hoạt động của các DN NQD trên địa bàn quận quản lý

Bảng 2.3: Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế

Bảng 2.4: Một số công ty bỏ địa chỉ kinh doanh vẫn còn nợ tiền thuế GTGT…………

Bảng 2.5: Tình hình hoàn thuế tại Chi cục giai đoạn 2013-2015

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Báo cáo tình hình thu thuế GTGT đối với DN NQD 2013-2015

Hình 2.2: Cơ cấu doanh nghiệp NQD theo loại hình

Hình 2.3 : Tình hình nợ thuế DN NQD giai đoạn 2013-2015

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước,  bao gồm nhiều sắc thuế trong đó thuế GTGT là một sắc thuế  chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu số thu, cùng vơi vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhờ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể. Vì vậy, việc thu đúng – đủ, nuôi dưỡng nguồn thu và chống thất thu từ thuế giá trị gia tăng nói riêng cùng các sắc thuế khác nói chung là hết sức quan trọng.

Với các quy mô, loại hình đa dạng, trong khi nguồn lực của cơ quan thuế còn hạn chế là cơ hội để các hành vi gian lận thuế của các doanh nghiệp ngày một phổ biến, tinh vi và phức tạp hơn. Điều này đe dọa đến số thu của Ngân sách Nhà nước.

Có thể thấy, thất thu thuế là vấn đề nan giải mà toàn ngành thuế riêng và Chi cục thuế quận Tây Hồ đang phải đối mặt. Công tác chống thất thu thuế GTGT đối với các DN NQD thời gian qua còn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập. Do đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động chống thất thu thuế GTGT với các DN NQD là công việc quan trọng góp phần giúp Chi cục thuế quận Tây Hồ tập trung được nguồn thu tiềm năng, đảm bảo thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận. Vì những lý do trên đây, em đã lựa chọn đề tài Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Tây Hồ”.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí