loading

Cổ Phần Hợp Tác Và Phát Triển Truyền Thông Việt Nam

Cổ phần hợp tác và phát triển truyền thông Việt Nam

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 4 1.1. LÍ THUYẾT CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN 4 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu của phần mềm kế toán 4 1.1.2. Qui trình xây dựng phần mềm kế toán 9 1.1.3. Các công cụ tin học sử dụng trong xây dựng phần mềm kế toán 16 1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 20 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tiền lương 20 1.2.2. Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương 21 1.2.3. Các và chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng 28 1.2.4.Hệ thống sổ sách, báo cáo sử dụng liên quan đến kế toán tiền lương 31 1.2.5. Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 31 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 35 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 35 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 35 2.1.2.Lĩnh vực kinh doanh 35 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty. 36 2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 38 2.2  THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 39 2.2.1.  Hình thức kế toán sử dụng 39 2.2.2. Các tài khoản kế toán sử dụng 40 2.2.3. Các chứng từ kế toán sử dụng 41 2.2.4. Sổ và báo cáo kế toán sử dụng 41 2.2.6. Cách tính lương tại công ty 42 2.2.7. Mô tả hoạt động tính lương tại công ty 44 2.2.8. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tiền lương 45 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC 46 2.3.1. Về tổ chức bộ máy kế toán, con người, cơ sở vật chất 46 2.3.2. Về hệ thống chứng từ báo cáo đang sử dụng 47 2.3.3. Về hình thức kế toán 47 2.3.5. Về quy trình hoạt động tính lương 48 2.3.6. Về tính hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán tiền lương 48 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 50 3.1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG 50 3.1.1. Mục tiêu của hệ thống 50 3.1.2. Mô tả bài toán 50 3.1.3. Dữ liệu vào và thông tin ra 52 3.1.4. Phân tích yêu cầu 52 3.1.5. Dữ liệu vào ra của hệ thống 53 3.2. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA BÀI TOÁN 54 3.2.1. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 54 3.2.2. Biểu đồ phân cấp chức năng 55 3.2.3. Liệt kê hồ sơ dữ liệu sử dụng 56 3.3. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KHÁI NIỆM – LOGIC 58 3.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 58 3.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu 59 3.3.3. Mô hình dữ liệu quan hệ 61 3.4. THIẾT KẾ CSDL 70 3.4.1. Mô hình quan hệ 70 3.4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý ( thiết kế các bảng) 71 3.4.3. Một số giao diện chương  trình 74 3.4.4. Giao diện chương trình chính 74 3.4.5. Một số form chính 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC: 80

Xem thêm:

  • Xây dựng phầm mềm kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu
  • Xây dựng phần mềm kế toán Tài sản cố định tại công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng
  • Xây dựng phần mềm kế toán Tài sản cố định tại Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Việt Com

LỜI MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, tin học đã và đang trở thành một lĩnh vực quan trọng, thiết yếu trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay. Các lĩnh vực trong cuộc sống đã và đang có sự hỗ trợ rất đắc lực của các ứng dụng tin học nhằm nâng cao chất lượngvà hiệu quả công việc. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, việc ứng dụng tin học trở thành một nhu cầu hết sức thiết yếu để có thể tồn tại và phát triển trên thị trường đầy cạnh tranh ngày nay. Xuất phát từ xu thế chung của xã hội, hàng loạt các phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị đã ra đời và để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay. Ở nước ta, việc tin học hóa trong công tác quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang trở nên phổ biến và cấp thiết. Nhưng một vấn đề đặt ra là chuẩn hóa cách xử lý dữ liệu trong công tác quản lý ở các cơ quan xí nghiệp đó là vấn đề còn nhiều hạn chế của đội ngũ nhân viên trong quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp. Trong một đơn vị một trong những công việc không kém phần quan trọng là việc hỗ trợ quản lý tiền lương và thu nhập bằng các ứng dụng Tin học. Các nhà quản lý rất cần một hệ thống thông tin có khả năng cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời và phù hợp nhằm hỗ trợ họ hoàn thành các công việc, chức năng của mình. Thông qua dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý tiền lương và thu nhập các nhà quản trị có thể nắm rõ tình hình thực hiện công việc, sử dụng làm thông tin để lên các báo cáo theo yêu cầu. Hệ thống thông tin quản lý thu nhập hỗ trợ quyết định quản trị nguồn nhân lực đặc biệt các thông tin về lương, thưởng…có liên quan đến các nguồn thông tin bên ngoài và hệ thống thông tin  khác trong doanh nghiệp. Qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang, em nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán tiền lương tại công ty. Hệ thống kế toán tiền lương của công ty mặc dù đã được ứng dụng tin học tuy nhiên do số lượng nhiều và quá trình mở rộng phát triển của công ty, đòi hỏi một phần mềm có khả năng quản lý chính xác, cung cấp báo cáo một cách kịp thời. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Cổ phần hợp tác và phát triển truyền thông Việt Nam”. II. Mục đích của đề tài – Được người sử dụng chấp nhận. – Cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, nhanh chóng, phục vụ tốt quá trình quản lý lương, phục vụ tốt cho bộ phận kế toán và các đơn vị sử dụng. – Tận dụng năng lực tài nguyên (hệ thống máy tính), năng lực con người nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý. – Hỗ trợ cho nhân viên kế toán trong việc quản lý lương tại công ty Cổ phần hợp tác và phát triển truyền thông Việt Nam”. III. Đối tượng nghiên cứu của đề tài Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại Công ty. IV.   Phạm vi nghiên cứu đề tài – Hệ thống thông tin quản lý về tiền lương, các khoản trích theo lương và thực hiện các báo cáo liên quan tới tiền lương trong Công ty. V.   Phương pháp nghiên cứu – Thu thập thông tin: khảo sát thực tế, phỏng vấn nhân viên công ty, tham khảo ý kiến chuyên gia … – Phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý. – Phương pháp phân tích hệ thống thông tin quản lý. VI. Kết cấu của đồ án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, các danh mục tài khoản thì nội dung đồ án được chia thành 3 chương: Chương 1: : LÝ LUẬN CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM Chương 3: Xây dựng phần mềm kế toán tiền TẠI CÔNG TY CP HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

  • LÍ THUYẾT CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN
  • Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu của phần mềm kế toán
  • Khái niệm

Phần mềm là tập hợp những câu lệnh viết bằng một hay nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một số bài toán nào đó.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí