loading

Công Tác Giám Định, Giải Quyết Bồi Thường Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng Của Bảo Minh Hà Nội

Công tác giám định, giải quyết bồi thường nghiệp vụ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng của Bảo Minh Hà Nội CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG VÀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH – BỒI THƯỜNG 3 1.1. Tổng quan về Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng: 3 1.1.1. Sự cần thiết khách quan của Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 3 1.1.2. Quá trình ra đời của Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 4 1.1.3. Nội dung cơ bản của Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 6 1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản về giám định bồi thường nghiệp vụ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 13 1.2.1. Khái niệm giám định, bồi thường trong bảo hiểm. 13 1.2.2. Vai trò của giám định bồi thường 16 1.2.3. Nội dung của công tác giám định bồi thường 17 1.3. Tầm quan trọng của công tác giám định bồi thường trong Bảo hiểm rủi ro xây dựng 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG TẠI BẢO MINH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015 22 2.1. Vài nét về công ty Bảo Minh Hà Nội 22 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22 2.1.2. Cơ cấu tổ chức 23 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 24 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Bảo Minh Hà Nội giai đoạn 2013 –2015 25 2.2. Thực trạng công tác giám định bồi thường Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tại Bảo Minh Hà Nội 26 2.2.1. Yêu cầu của công tác giám định bồi thường Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tại Bảo Minh Hà Nội 26 2.2.2. Quy trình giám định bồi thường Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 27 2.3. Đánh giá chung về công tác bồi thường nghiệp vụ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tại Bảo Minh Hà Nội 36 2.3.1. Kết quả đạt được trong công tác giám định bồi thường 36 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác giám định bồi thường 37 2.3.3. Nguyên nhân của kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại trong công tác bồi thường – giám định Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 39 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH – BỒI THƯỜNG CỦA NGHIỆP VỤ  BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG TẠI BẢO MINH HÀ NỘI 42 3.1. Định hướng, mục tiêu của công ty Bảo Minh Hà Nội trong công tác giám định – bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 42 3.1.1. Định hướng của công ty trong công tác giám định – bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 42 3.1.2. Mục tiêu của Bảo Minh Hà Nội trong công tác giám định – bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 43 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác giám định- bồi thường của nghiệp vụ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tại Bảo Minh Hà Nội 43 3.2.1. Về công tác giám định 43 3.2.2. Về công tác bồi thường 45 3.2.3. Về các công tác khác: 48 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác giám định – bồi thường của nghiệp vụ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tại Bảo Minh Hà Nội 49 3.3.1. Một số kiến nghị đối với Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 49 3.3.2. Kiến nghị với hiệp hội bảo hiểm: 50 3.3.3 Một số kiến nghị với nhà nước: 51 KẾT LUẬN 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 54

Xem thêm:

  • Hoạt động kinh doanh và các rủi ro giải pháp tại Công ty Bảo Minh Hà Nội
  • Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng –chi nhánh Thăng Long
  • Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài.

Trong điều kiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, các chủ thể hoạt động trong nền kinh tế gặp rất nhiều rủi ro, kể cả doanh nghiệp bảo hiểm, song đây lại là một cơ hội dành cho các công ty bảo hiểm. Bởi vì, các chủ thể kinh tế có nhu cầu được đảm bảo an toàn hơn bao giờ hết, và lợi ích của bảo hiểm cũng được khẳng định rõ tàng hơn. Ở Việt Nam, đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì nền tảng cơ sở hạ tầng đang được tích cực xây dựng. Rất nhiều con đường, cây cầu, rất nhiều nhà ở , xí nghiệp … được xây dựng. Đặc biệt, theo đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam vẫn là một “điểm đầu tư hấp dẫn”, do đó nhu cầu xây dựng trong nước đang trở nên mạnh mẽ, vì thế nhu cầu về  bảo hiểm xây dựng cũng trở nên thiết yếu đối với các nhà đầu tư. Nhận thức được tầm quan trọng của nghiệp vụ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, trong thời gian thực tập tại Bảo Minh Hà Nội, em đã tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Công tác giám định, giải quyết bồi thường nghiệp vụ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng của Bảo Minh Hà Nội – thực trạng và giải pháp.” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận văn tốt nghiệp tập trung nghiên cứu công tác giám định bồi thường nghiệp vụ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng (BHMRRXD) của Công ty Bảo Minh Hà Nội giai đoạn 2013-2015.

  1. Mục đích nghiên cứu

Từ những vấn đề lý luận chung về hoạt động công tác giám định bồi thường nghiệp vụ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng để thấy được ý nghĩa thiết thực của Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng. Đồng thời thông qua việc phân tích cụ thể tình hình giám định bồi thường nghiệp vụ này ở  Bảo Minh Hà Nội để nhằm tìm ra những mặt còn hạn chế trong việc giám định bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm này từ đó đưa ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định bồi thường nghiệp vụ Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tại Bảo Minh Hà Nội trong thời gian tiếp theo.

  1. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu lý luận và phương pháp nghiên cứu thực tiễn – Một số phương pháp khác: Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp số liệu kết hợp phân tích lý luận và thực tiễn.

  1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần Mục lục, Danh mục các chữ viết tắt, Lời mởi đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận văn được kết cấu 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận chung về bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và công tác giám định bồi thường Chương 2: Thực trạng công tác giám định bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tại Bảo Minh Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tại Bảo Minh Hà Nội Do điều kiện thời gian, kiến thức thực tế và kinh nghiệm còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo và các bạn để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn PGS.,TS. Đoàn Minh Phụng và các anh chị làm việc ở Bảo Minh Hà Nội đã cung cấp tài liệu và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này. CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG VÀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH – BỒI THƯỜNG 1.1. Tổng quan về Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng: 1.1.1. Sự cần thiết khách quan của Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng Hiện nay, các kiến trúc hiện đại được xây dựng trên cơ sở khoa học và công nghệ. Phạm vi của ngành xây dựng ngày càng được mở rộng hơn: từ những ngôi nhà cấp bốn, đến những “ tháp” cao hàng trăm tầng, từ những công trình thủy lợi mương máng đến những con đập khổng lồ ngăn hàng ngàn mét khối nước, từ các con đường, cây cầu, đường hầm đến các sân bay, cầu cảng, nhà máy…

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí