loading

Công Tác Kế Toán Chi Phí Và Tính Giá Thành Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Và Vật Liệu Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan luận văn: “Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội” là công trình nghiên cứu khoa học của riêng em dựa trên số liệu thực tế tại công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo TS. Nguyễn Tuấn Anh, nếu có gì sai sót em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC BẢNG BIỂU – SƠ ĐỒ – HÌNH VẼ vi

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4

1.1. Nội dung, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 4

1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất và bản chất của chi phí sản xuất 4

1.1.2. Khái niệm và ý nghĩa của chỉ tiêu giá thành sản phẩm 5

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.         5

1.2 . Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6

1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất. 7

1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 9

Giá thành toàn bộ của sản phầm tiêu thụ= GTSX+ CPBH+ CPQLDN 1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10

1.4.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11

1.4.2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13

1.5.1. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 20

1.5.2.  Tính giá thành sản phẩm 22

Số tiền 26

1.6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 26

1.6.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán 26

1.6.2.Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 27

1.6.3. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 28

1.7. Các chỉ tiêu của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành được trình bày trên báo cáo kế toán 30

Kết luận chương 1 31

CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU HÀ NỘI 32

2.1. Khái quátvề công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội 32

2.1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội 32

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội 33

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội 35

2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội 36

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 37

2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội 42

2.2.1. Đặc điểm chung về chi phí phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội. 42

2.2.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội 44

2.2.3. Tổng hợp chi phí sản xuất chung và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 68

2.3. Tính giá thành sản phẩm 73

2.4. KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN MÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU HÀ NỘI 77

2.4.1. Giới thiệu về phần mềm kế toán tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội 77

2.4.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên phần mềm kế toán 77

2.5. Đánh giá thực trạng 85

2.5.1. Ưu điểm 85

2.5.2. Hạn chế 89

Kết luận chương 2 91

CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU HÀ NỘI 92

3.1. Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 92

3.1.1.Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 92

3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 92

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 93

3.2.1. Thứ nhất về phần mềm kế toán 93

3.2.2. Thứ hai về kề toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 94

3.2.3. Thứ ba về chi phí nhân công trực tiếp 95

3.2.4. Thứ tư về chi phí sản xuất chung 96

3.2.5. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí 98

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 99

3.3.1. Về phía Nhà Nước: 99

Kết luận chương3 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Nghĩa
1 BHXH Bảo hiểm xã hội
2 BHYT Bảo hiểm ý tế
3 CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp
4 CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
5 CPSXC Chi phí sản xuất chung
6 DN Doanh nghiệp
7 ĐVT Đơn vị tính
8 CCDC Công cụ dụng cụ
9 GTGT Giá trị gia tăng
10 VLC Vật liệu chính
11 TK Tài khoản

DANH MỤC BẢNG BIỂU – SƠ ĐỒ – HÌNH VẼ

BẢNG BIỂU:

Biểu số 2.1. Định mức sử dụng thép 46

Biểu số 2.2 Định mức sử dụng một số nguyên vật liệu chính, phụ khác 46

Biểu số 2.3. Mẫu phiếu xuất kho 48

Biểu số 2.4. Bảng tổng hợp xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 50

Biểu số 2.5. Sổ nhật ký chung 50

Biểu sổ 2.6. Sổ cái TK 621 52

Biểu số 2.7. Sổ chi tiết TK 621 54

Biểu số 2.8. Bảng chấm công 57

Biểu số 2.9. Bảng thanh toán tiền lương 58

Biểu số 2.10: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp các sản phẩm sản xuất trong tháng10 năm 2015 60

Biểu số 2.12.Bảng phân bổ quỹ lương. Tháng 10 năm 2015 61

Biểu số 2.11. Sổ cái TK 622 62

Biểu số 2.13. Bảng phân bổ khấu hao. Tháng 10 năm 2015 (BPB10) 64

Biếu số 2.14. Biểu mẫu hóa đơn giá trị gia tăng 65

Biểu số 2.15. Sổ Cái TK 627 67

Biểu số 2.16. Sổ cái TK 154 69

Biểu số 2.17. Sổ chi tiết TK 154 71

Bảng 1. Phiếu tính giá thành đơn đặt hàng số 1 73

Bảng 2. Phiếu tính giá thành đơn đặt hàng số 2 74

Bảng 3. Phiếu tính giá thành đơn đặt hàng số 3 75

Bảng 4. Phiếu tính giá thành đơn đặt hàng số 4 76

SƠ ĐÒ:

Sơ đồ 1.Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Sơ đồ 2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.

Sơ đồ 3. Kế toán chi phí sản xuất chung

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy công ty CP CK XD & VL Hà Nội

Sơ đồ 2.2. Bộ máy kế toán

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ trình tự kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ quá trình tập hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng

HÌNH:

Hình 1. Giao diện màn hình chính phần mềm kế toán Misa

Hình 2. Màn hình thêm mới đối tượng tập hợp chi phí

Hình 3. Màn hình thêm mới yếu tố chi phí

Hình 4. Màn hình chọn đối tượng tập hợp chi phí

Hình 5. Màn hình chọn đối tượng tính giá thành

Hình 6. Màn hình chọn kỳ tính giá thành

Hình 7. Màn hình tính giá thành

PHẦN MỞ ĐẦU

Thực tế cho thấy để có thể đứng vững trên thị trường chủ doanh nghiệp cần có những đối sách thích hợp mà một trong những chiến lược tiên quyết đó là hạ thấp giá thành sản phẩm đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp cần kết hợp các yếu tố đầu vào một cách tối ưu để không chỉ tạo ra được những sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật- mỹ thuật mà còn phải có một giá thành hợp lý; không chỉ đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tạo ra ưu thế cạnh trạnh với các doanh nghiệp đối thủ.

Chính vì thế trong xu thế phát triển của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chiến lược kinh doanh.Làm thế nào để sử dụng chi phí một cách tiết kiệm mà đạt hiệu quả cao là một câu hỏi lớn- luôn được các nhà quản lý quan tâm. Là một trong các phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành với chức năng giám sát và phản ánh trung thực, kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh, tính đúng đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra được các phương án kinh doanh thích hợp giữa sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm trong công tác kế toán của doanh nghiệp sản xuất.Việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công việc thật sự cần thiết và ý nghĩa. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm cơ khí, nguyên vật liệu dùng cho nông nghiệp và chế tạo máy móc thiết bị nông ngiệp sau 12 năm hoạt động đã vươn lên khẳng định mình và ngày càng phát triển với những sản phẩm đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như ngoài nước. Trong suốt thời gian hoạt động, công ty đã không ngừng đổi mới để tồn tại và phát triển đặc biệt là công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng ngày càng được coi trọng hoàn thiện.

Trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội với sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh và các cô chú trong phòng tài chính kế toán, phòng kỹ thuật của công ty em đã chọn đề tài:Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội là đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

Kết cấu luận văn của em gồm có Phần mở đầu và 3 Chương:

Phần mở đầu: Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí