loading

Công Tác Kế Toán Hàng Hoá Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Trường Xuân

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Chương 1: Những vấn đề chung về Công tác kế toán trong doanh nghiệp Thương mại. 9

1.1 Đặc điểm hàng hoá trong doanh nghiệp Thương mại. 9

1.1.1 Khái niệm hàng hoá: 9

1.1.2 Đặc điểm của hàng hoá: 9

1.1.3 Vai trò của hàng hoá trong DNTM: 10

1.2 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của hạch toán hàng hoá: 10

1.2.1 Yêu cầu quản lý: 10

1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán hàng hoá: 11

1.2.3 Vai trò của kế toán hàng hoá: 12

1.3 Kế toán hàng hoá trong các DNTM: 12

1.3.1 Quy định chung về hạch toán hàng hoá tồn kho: 12

1.3.2 Xác định giá trị của hàng hoá: 13

1.4 Kế toán chi tiết hàng hoá: 19

1.4.1 Chứng từ sử dụng: 19

1.4.2 Các phương pháp hạch toán chi tiết: 20

1.5 Kế toán tổng hợp tình hình biến động hàng hoá trong DN. 25

1.5.1 Kế toán tổng hợp quá trình thu mua hàng hoá nhập kho: 25

1.5.2 Kế toán tổng hợp quá trình xuất bán hàng hoá: 29

1.6 Các phương pháp kế toán tổng hợp hàng hoá: 31

1.6.1 Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên. 31

1.7 Tổ chức kế toán hàng hoá trong điều kiện kế toán máy. 37

1.7.1 Tổ chức khai báo mã hoá ban đầu. 37

1.7.2 Nhập số liệu theo từng loại chứng từ. 39

1.7.3 Kết chuyển xác định giá vốn. 40

1.8 Vấn đề kiểm kê hàng hoá. 40

1.8.1 Khái niệm: 40

1.8.2 Phương pháp hạch toán khi kiểm kê. 41

1.8.3 Xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại hàng hoá: 42

1.9 Kế toán dự phòng giảm giá HTK: 43

1.10 Trình bày chỉ tiêu trên Báo cáo Tài chính. 45

Chương 2: Thực trạng về Công tác kế toán hàng hoá tại Công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân. 46

2.1. Tổng quan về đơn vị thực tập “Công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân” 46

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 46

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: 48

2.1.3. Đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2013 – 2015: 49

2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh: 50

2.1.5. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại Trường Xuân. 53

2.2. Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân. 60

2.2.1. Thực trạng kế toán hàng hoá tại đơn vị: 60

2.2.2. Thực trạng kế toán trên phần mềm. 76

2.3. Đánh giá thực trạng Công tác kế toán hàng hoá tại công ty CPTM Trường Xuân. 81

2.3.1. Nhận xét chung về Công tác kế toán tại công ty. 81

2.3.2. Ưu điểm: 82

2.3.3. Những hạn chế: 83

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG XUÂN. 85

3.1. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện: 85

3.1.1. Yêu cầu hoàn thiện: 85

3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện: 85

3.2. Giải pháp hoàn thiện: 86

3.2.1. Hoàn thiện công tác trích lập dự phòng giảm giá HTK. 86

3.2.2. Công ty nên lập sổ chi tiết hàng hoá của từng loại hàng để thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra. 89

3.2.3. Phân định rõ kế toán tài chính và kế toán quản trị. 89

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp: 91

PHẦN KẾT LUẬN: 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT Ký hiệu viết tắt Nội dung viết tắt
1 CPTM Cổ phần thương mại
2 HTK Hàng tồn kho
3 KKTX Kê khai thường xuyên
4 KKĐK Kiểm kê định kỳ
5 HĐ GTGT Hóa đơn giá trị gia tăng
6 BTC Bộ Tài Chính
7 DN Doanh nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.Tính cấp thiết của đề tài:

Do đó mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Hoà nhập cùng xu hướng chung đó, sự đổi mới của nền kinh tế nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngoại thương phát triển mạnh và dần trở thành một lĩnh vực quan trọng. Đã bảo đảm cho việc lưu thông hàng hoá, khai thác thế mạnh của thị trường trong nước và quốc tế. Có thể nói các doanh nghiệp cổ phần đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy tiêu thụ hàng hoá là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò như là mạch máu của nền kinh tế. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay môi trường kinh doanh biến đổi không ngừng và phức tạp, để có thể đứng vững trên thi trường, các doanh nghiệp cần phải xác định rõ tổ chức công tác kế toán hàng hoá như thế nào? Chiến lược tiêu thụ nào thích hợp? Tiêu thụ cho ai? Tiêu thụ ở đâu? Tiêu thụ

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí