loading

Công Tác Ké Toán Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Xnice Việt Nam

CÔNG TÁC KÉ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT XNICE VIỆT NAM

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT XNICE VIỆT NAM  1.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam 6 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam 6 1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam 7 1.2. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty 12 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 12 1.2.2. Tổ chức bộ sổ kế toán và hình thức kế toán tại Công ty 14 1.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KÉ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT XNICE VIỆT NAM 18 2.1. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 18 2.1.1. Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương 18 2.1.2. Quy trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 19 2.1.3. Tổ chức kế toán  tiền lương và các khoản trích theo lương 20 2.2. Thực trạng công tác kế toán vật tư tại Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam 27 2.2.1. Phương pháp tính giá vật tư 27 2.2.2. Quy trình kế toán vật tư 31 Ghi sổ 32 2.2.3. Tổ chức kế toán vật tư 34 2.3. Thực trạng công tác kế toán Tài sản cố định 38 2.3.1. Đặc điểm tài sản cố định tại Công ty 38 2.3.2. Phương pháp tính nguyên giá tài sản cố định, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định 39 2.3.3. Quy trình kế toán tài sản cố định 40 2.3.4. Tổ chức sổ kế toán chi tiết tài sản cố định 41 2.3.5. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp kế toán tài sản cố định 45 2.4. Thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty 48 2.4.1.Chứng từ sử dụng 48 2.4.2. Tài khoản sử dụng 48 2.4.3. Sổ sách kế toán 49 2.4.4. Quy trình sử dụng 50 2.5. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập 53 2.5.1. Chứng từ sử dụng 53 2.5.2 Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập 53 2.5.2.1  Phương pháp tiêu thụ sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh 53 2.5.2.2 Quy trình kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 54 2.5.2.3  Tổ chức kế toán chi tiết kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 54 2.5.2.4 Tổ chức kế toán tổng hợp kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 55 2.6. Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập. 62 2.6.1. Kế toán tiền mặt. 62 2.6.2 Kế toán Tiền gửi ngân hàng. 68 2.7. Thực trạng công tác kê khai, quyết toán thuế và kế toán thuế tại đơn vị thực tập 72 2.7.1. Quy trình thực hiện kê khai thuế GTGT và kế toán thuế GTGT 72 2.7.2. Quy trình thực hiện kê khai và quyết toán thuế TNDN và kế toán thuế TNDN 73 2.7.3. Quy trình thực hiện kê khai và quyết toán thuế TNCN và kế toán thuế TNCN 74 CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT XNICE VIỆT NAM 76 3.1. Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty cổ phần nội thất xnice Việt Nam 76 3.1.1.Ưu điểm 76 3.1.2. Nhược điểm 76 3.2. Ý kiến đề xuất về công tác kế toán tại Công ty cổ phần nội thất xnice Việt Nam 76 3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành thành phẩm 76 3.2.2. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán 77 3.2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 78 3.3. Đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế toán tiền lương 78

Xem thêm:

  • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam
  • Hoàn thiện công tác kế toán thu, chi ngân sách xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định
  • Kế toán tổng hợp hàng hóa của công ty Việt Nhật

LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam đặt nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững sự ổn định hoạt động kinh doanh ,không ngừng nâng cao hiệu quả của quá trình kinh doanh thương mại. Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ này thì bộ phận kế toán là một trong những công cụ quản lý quan trọng trợ giúp đắc lực cho ban lãnh đạo. Thực tập tại phòng Tài chính – Kế toán của Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam đã cho em cơ hội được tiếp cận và học hỏi thực tế, có cái nhìn bao quát và toàn diện hơn về những kiến thức đã học. Được sự giúp đỡ của Công ty và theo hướng dẫn Cô Bùi Thị Thúy Hương em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Báo cáo gồm 3 phần:

  • Phần 1: Giới thiệu về Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam
  • Phần 2: Thực tế một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam
  • Phần 3: Một số đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT XNICE VIỆT NAM 1.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần nội thất Xnice Việt Nam

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí