loading

Công Tác Quản Lý Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Hộ Kinh Doanh Cá Thể Tại Chi Cục Thuế Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 4 1.1 Những nội dung cơ bản về thuế GTGT 4 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm 4 1.1.2 Những nội dung cơ bản của luật thuế GTGT ở Việt Nam 5 1.2 Hộ kinh doanh cá thể và sự cần thiết phải tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể 9 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hộ kinh doanh cá thể 9 1.2.1.1 khái niệm, đặc điểm 9 1.2.1.2 Vai trò của kinh tế cá thể: 10 1.2.2 Quy định của pháp luật về phương pháp tính thuế và cách xác định số thuế GTGT phải nộp của hộ kinh doanh cá thể 11 1.2.2.1 Đối với hộ kê khai 11 1.2.2.2 Đối với hộ thuế khoán 12 1.2.3 Nội dung, quy trình của công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 13 1.2.3.1 Nội dung quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể hiện nay………… 13 1.2.3.2 Nội dung quy trình quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể hiện nay 16 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết phải tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với các hộ kinh doanh cá thể hiện nay 20 CHƯƠNG 2 TRỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM THỦY 27 2.1  Đặc điểm tình hình KT- XH và tình hình phát triển khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Cẩm Thủy 27 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, tình hình KT-XH huyện Cẩm Thủy 27 2.1.2 Tình hình phát triển khu vực kinh tế cá thế trên địa bàn huyện Cẩm Thủy 29 2.1.3. Tổ chức bộ máy của Chi cục thuế Huyện Cẩm Thủy 30 2.2. Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể của Chi cục thuế Huyện Cẩm Thủy 33 2.2.1 Thực trạng chung 33 2.2.2 Công tác quản lý đối tượng nộp thuế 34 2.2.3. Công tác quản lý căn cứ tính thuế 36 2.2.4. Công tác quản lý thu nộp và thu hồi nợ đọng 40 2.2.5. Công  tác thanh tra, kiểm tra 43 2.3 Nhận xét chung về công tác quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. 46 2.3.1 Kết quả đạt được 46 2.3.2 Những tồn tại trong công tác quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh trên địa bàn 50 2.3.3 Nguyên nhân của những khó khăn,hạn chế tồn tại trong công tác quản lý hộ kinh doanh cá thể 51 CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM THỦY 54 3.1 Mục tiêu, phương hướng chung 54 3.2 Một số giải pháp cụ thể để tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Huyện Cẩm Thủy 55 3.2.1 Giải pháp công tác quản lý đối tượng nộp thuế 55 3.2.2 Giải pháp về công tác quản lý xác định căn cứ tính thuế 57 3.2.3  Giải pháp về cải cách công tác thu nộp 59 3.2.4. Các giải pháp khác 60 3.2.4.1 Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho các hộ nộp thuế 3.2.4.2 Giải pháp ứng dụng nghệ thông tin vào quản lý, tăng cường công tác kê khai – kế toán thuế – tin học 62 3.2.4.3 Giải pháp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cho chi cục……….. 63 3.2.4.4 Giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 64 3.3. Một số kiến nghị cụ thể tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Cẩm Thủy 65 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

Xem thêm:

  • Vốn kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Lương Giang
  • Quản lý thuế GTGT đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
  • Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN đồng thời cũng là công cụ để Nhà nước quản lý nền kinh tế. Do vậy,  hiệu quả trong công tác quản lý thu thuế có vai trò to lớn, quyết định đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước như: chi tiêu công, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội… Cùng với quan điểm phát triển nền kinh tế theo “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế,  góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Để thực hiện được các mục tiêu trên đòi hỏi công tác quản lý và thu thuế phải không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả cho phù hợp với với từng thời kỳ, từng nhiệm vụ cụ thể, vừa phải đảm bảo số thu vừa phải tạo điều kiện cho người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, không làm khó khăn hay cản trở công việc của người nộp thuế. Ở Việt Nam hiện nay, hệ thống thuế được quy định thành nhiều sắc thuế, trong đó thuế GTGT là một trong những sắc thuế đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tạo nguồn thu cho NSNN. Đất nước chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập với kinh tế toàn cầu, do vậy việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan là điều tất yếu. Điều này đồng nghĩa với một số sắc thuế như  thuế xuất nhập khẩu sẽ phải dỡ bỏ hoặc giảm xuống,  như vậy nguồn thu NSNN sẽ bị cắt giảm đáng kể. Vai trò của thuế GTGT lại càng trở nên quan trọng. Để ổn định nguồn thu, đảm bảo sự ổn định và phát triển đất nước đòi hỏi công tác quản lý thuế GTGT phải được tăng cường nhiều hơn nữa. Thực tế cho thấy trong thời gian qua,công tác quản lý thuế GTGT đã được Nhà nước ta quan tâm và đổi mới nhiều mang lại hiệu quả rõ rệt, tuy nhiên ở một số địa phương việc quản lý đang còn nhiều bất cập, nhất là việc quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể, đây có thể nói là thành phần kinh tế phức tạp, có số lượng đông nhất cả nước, với đủ các thành phần,  đối tượng tham gia ở mọi ngành nghề. Cùng với quá trình đổi mới kinh tế – xã hội của đất nước, huyện Cẩm Thủy là một huyện lớn của tỉnh Thanh Hóa cũng đang phát triển mạnh. Số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đang tăng nhanh làm cho quá trình quản lý thuế cũng phức tạp, khó khăn và quyết liệt hơn. Trong thời gian thực tập ở Chi cục Thuế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, em thấy công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh, hạn chế thất thu NSNN. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập như: doanh thu tính thuế không sát với thực tế, gian lận trong kê khai doanh thu, quản lý số hộ kinh doanh không kịp thời đầy đủ, tình trạng dây dưa nợ đọng đang còn diễn ra… Vì vậy, vấn đề mang tính cấp thiết cho ngành Thuế là phải tìm cho ra các giải pháp đổi mới trong công tác quản lý hộ kinh doanh cá thể nhằm tăng cường hiệu quả,đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm minh luật thuế. Nhận thức được những vấn đề cấp thiết trên cùng những kiến thức đã được tiếp cận và sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ Chi cục Thuế huyện Cẩm Thủy, các thầy cô trong học viện đặc biệt là thầy giáo, TS Nguyễn Đình Chiến. Em đãmạnh dạn tìm hiểu và nghiên cứu công tác quản lý thu thuế với đề tài: “Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng  đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa” Những nghiên cứu của đề tài góp phần hoàn thiện những lý luận chung về pháp luật thuế. Đồng thời đưa ra những giải pháp giải quyết các vấn đề hạn chế, bất cập trong thực trạng quản lý, áp dụng vào thực tế và làm thay đổi công tác quản lý thuế theo hướng tích cực từ đónâng cao hiệu quả của công tác quản lý thuế GTGT của kinh tế cá thể.

  • Mục đích nghiên cứu

Đề tài nhằm đánh giá thực trạng trong công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể, tìm ta những điểm hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả thu thuế, sao cho thu đúng thu đủ số thuế cần thu, đồng thời đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh cá thể.

  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Trên cơ sở phương pháp luận và những quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, quan điểm phát triển kinh tế của Đảng, kết hợp vận dụng với các biện pháp như tổng hợp về lý luận, phân tích. Đề tài tập trung chủ yếu vào việc đánh giá thực trạng và tìm giải pháp nâng cao công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trong giai đoạn 2014-2020. Do đối tượng của đề tài này là hộ kinh doanh cá thể, đây là thành phần kinh tế với số lượng nhiều nhất ở khắp mọi nơi trên cả nước nên đề tài này không chỉ có tác dụng với địa bàn huyện Cẩm Thủy mà còn cần được xem xét áp dụng ra toàn quốc. Phương pháp nghiên cứu : sử dụng kết hợp các phương pháp như tìm hiểu, nghiên cứu các kiến thức qua thực tiễn, sách báo và các văn bản liên quan; thu thập và phân tích số liệu lịch sử và số liệu hiện tại; quan sát, phỏng vấn, …

  • Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1 Những vấn đề chung về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể Chương 2 Thực trạng quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Chương 3 Một số kiến nghị và biện pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 1.1 Những nội dung cơ bản về thuế GTGT

  • Khái niệm, đặc điểm
  • Khái niệm

Thuế GTGT là sắc thuế tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.