loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Biện Pháp Cải Thiện Của Cttnhh Xây Dựng Đô Thị Và Thương Mại Thái Hà

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ vii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 4

1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 4

1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 7

1.2. Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 11

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính của DN 11

1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của DN 14

Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại Công Ty TNHH xây dựng đô thị và thương mại thái hà trong thời gian qua 30

2.1 Khái quát tình hình của công ty. 30

2.1.1 Quá trình tạo lập và phát triển 30

2.1.2 Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty 31

2.1.3 Đặc điểm về tình hình kinh doanh của công ty 36

2.2 Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty 39

2.2.1 Về tình hình huy động vốn của công ty: 39

2.2.2. Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà. 50

2.2.3. Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của CTTNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà 61

2.2.4 Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà. 69

2.2.5 Về hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty . 81

2.2.6 Về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của CTTNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà. 89

2.2.7. Đánh giá mối quan hệ của các hệ số tài chính của công ty TNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà. 91

92

2.3 Các phát hiện trong quá trình đánh giá tình hình tài chính của công ty. 95

2.3.1. Những kết quả đạt được 95

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân: 96

Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty ………. 99

3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 99

3.1.1 Bối cảnh kinh tế-xã hội 99

3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 101

3.1.3 Yêu cầu và nguyên tắc đề xuất giải pháp 104

3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty 104

3.2.1. Tăng cường huy động vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh 105

3.2.2. Điều chỉnh tình trạng mất cân đối cơ cấu tài sản: 105

3.2.3. Điều chỉnh cơ cơ cấu nguồn vốn hợp lý hơn 106

3.2.4. Tăng cường quản trị nợ phải thu và chấp hành kỷ luật thanh toán đối với nợ phải trả 106

3.2.5. Cải thiện và tăng cường khả năng thanh toán của công ty 109

3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp 113

Về phía doanh nghiệp 113

Về phía Nhà nước 113

KẾT LUẬN 115

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

PHỤ LỤC 117

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BCĐKT : Bảng cân đối kế toán

BCKQHĐKD : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

CPBH : Chi phí bán hàng

CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp

CTTNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn

DN : Doanh nghiệp

DTT : Doanh thu thuần

HTK : Hàng tồn kho

HĐKD : Hoạt động kinh doanh

LNST : Lợi nhuận sau thuế

LNTT : Lợi nhuận trước thuế

NV : Nguồn vốn

NVDH : Nguồn vốn dài hạn

NVNH : Nguồn vốn ngắn hạn

SXKD : Sản xuất kinh doanh

TCDN : Tài chính doanh nghiệp

TSLĐ /CĐ : Tài sản lưu động/cố định

TSCĐHH : Tài sản cố định hữu hình

TSCĐVH : Tài sản cố định vô hình

TSDN : Tài sản dài hạn

TSNH : Tài sản ngắn hạn

VCĐ : Vốn cố định

VLĐ : Vốn lưu động

VKD : Vốn kinh doanh

TS : Tài sản

VCSH : Vốn chủ sở hữu

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Bảng cơ cấu của nguồn vốn trong các năm gần đây 41

Bảng 2.2: Sự biến động của nguồn vốn trong các năm gần đây 42

Bảng 2.3: Hệ số cơ cấu nguồn vốn trong các năm gần đây 44

Bảng 2.4: Cơ cấu của tài sản trong các năm gần đây 51

Bảng 2.5: Hệ số cơ cấu tài sản trong các năm gần đây 53

Bảng 2.6: Hệ số cơ cấu tài sản trong các năm gần đây 55

Bảng 2.7: Phân tích diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền năm 2015 62

Bảng 2.8: Phân tích diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền năm 2014 64

Bảng 2.9: Quy mô công nợ của doanh nghiệp 70

Bảng 2.10: Tình hình công nợ 72

Bảng 2.11 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 77

Bảng 2.12 Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho 81

Bảng 2.13: Tốc độ luân chuyển các khoản phải thu 83

Bảng 2.14: Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 85

Bảng 2.15: Tốc độ luân chuyển vốn cố định 87

Bảng 2.16: Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 89

Bảng 3.1:Mục tiêu của dn trong năm 2016 102

Bảng 3.2.  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 110

DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy 31

Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy tài chính – kế toán 34

Sơ đồ 3: Sơ đồ Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ tại công ty 36

Sơ đồ 4: Sơ đồ mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 37

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
  • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

DN không chỉ cạnh tranh với các DN cùng ngành, cùng lĩnh vực trong nước mà còn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ có tiềm lực kinh tế lớn mạnh từ các nước trên thế giới.

Trong hoàn cảnh đó, để duy trì được sự tồn tại đồng thời thúc đẩy sự lớn mạnh của DN cũng như đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất, bản thân các DN không những phải vươn lên trong quá trình hoạt động SXKD  mà còn phải biết phát huy tối đa tiềm lực kinh tế. Trên thực tế muốn đứng vững và cạnh tranh được trong nền kinh tế thị trường thì các DN phải luôn nắm rõ tình hình kết quả hoạt động SXKD và thực trạng tài chính của DN mình qua từng thời kỳ để đưa ra những quyết định phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động, đặc biệt là trong quản lý tài chính. Để đạt được điều đó, các nhà quản trị tài chính phải tiến hành đánh giá, phân tích các hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động tài chính của DN một cách chi tiết và hiệu quả nhằm nắm rõ được thực trạng cũng như định hướng tương lai cho sự phát triền của toàn DN.

Đánh giá tình hình tài chính của DN là công việc thường xuyên và vô cùng cần thiết không chỉ đối với chủ sở hữu DN mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tượng có liên quan đối với  DN. Nhưng thực tế hiện nay ở Việt Nam, các doanh nghiệp vẫn còn xem nhẹ việc đánh giá thực trạng tài chính DN một cách thường xuyên dẫn đến việc không ít các DN không phát hiện được các nguy cơ, cơ hội trong kinh doanh cũng như  trong quản trị tài chính, không xác định được các đối thủ cạnh tranh, làm cho DN gặp khó khăn trong việc huy động vốn và sử dụng vốn, SXKD kém hiệu quả, không bảo tồn được vốn. Nguyên nhân của những tồn tại trên là do các nhà quản trị chưa quản trị tốt tình hình tài chính cũng như các hoạt động kinh doanh của DN. Do đó các nhà quản trị tài chính cần thay đổi nhận thức về cách nhìn nhận vẫn đề từ đó đưa ra các hành động thực tế nhằm đẩy mạnh khía cạnh quản trị tài chính của DN.  Đây là một vấn đề rất được quan tâm đối với các nhà quản trị tài chính DN và cũng như nhiều chủ thể quản lý hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và đánh giá thực trạng tài chính của một DN, sau thời gian thực tập tại CTTNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà được sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nghiêm Thị Thà và sự chỉ bảo giúp đỡ của cán bộ phòng Tài chính – kế toán, kết hợp với những kiến thức đã được học, em đã tìm hiểu, nghiên cứu và chọn thực hiện đề tài: “Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của CTTNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà

  1. Đối tượng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của DN như lý luận cơ bản về đánh giá thực trạng tài chính của DN, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của DN tại CTTNHH xây dựng đô thị và thương mại Thái Hà.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí