loading

Đánh Giá Công Tác Quản Lý Thu Ngân Sách Xã, Phường Trên Địa Bàn Thành Phố Bắc Ninh

Đánh giá công tác quản lý thu Ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG 5 1.1. Lý luận chung về thu ngân sách xã 5 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm về thu ngân sách xã 5 1.1.2. Vai trò của thu ngân sách xã 6 1.1.3. Nguồn thu ngân sách xã 7 1.2. Lý luận chung về quản lý thu ngân sách xã 8 1.2.1. Lập dự toán ngân sách xã: 8 1.2.2. Chấp hành dự toán thu NSX 11 1.2.3. Quyết toán thu ngân sách xã 12 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý thu NSX 12 1.3.1. Thể chế, cơ chế chính sách liên quan đến thu ngân sách nhà nước 12 1.3.2. Bộ máy tổ chức, quản lý và con người 13 1.3.3. Trình độ phát triển KTXH địa phương 14 1.3.4. Nhận thức của đối tượng giao nộp nghĩa vụ 14 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH 16 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội thành phố Bắc Ninh 16 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên thành phố Bắc Ninh 16 2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội thành phố Bắc Ninh 17 2.2. Thực trạng quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 18 2.2.1. Công tác lập dự toán thu ngân sách xã 18 2.2.3. Công tác chấp hành dự toán thu ngân sách xã 22 2.2.4. Công tác quyết toán thu ngân sách nhà nước 37 2.3. Đánh giá công tác quản lý thu NSX trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 39 2.3.1. những thành công 39 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 39 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH 43 3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và đinh hướng quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 43 3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 43 3.1.2. Định hướng quản lý thu ngân sách xã 44 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 47 3.2.1. Giải pháp với công tác lập dự toán ngân sách nhà nước 47 3.2.2. Giải pháp với công tác chấp hành dự toán thu NSX 48 3.2.3. giải pháp với công tác quyết toán 52 KẾT LUẬN  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi

Xem thêm:

  • Quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương
  • Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc
  • Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Với phương châm hướng về cơ sở, nhiều năm qua UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm đến mọi hoạt động trên địa bàn phường nhất là hoạt động tài chính, đặc biệt là công tác thu để thống nhất quản lý các nguồn thu bảo đảm công khai, minh bạch, tập trung và dân chủ. Nhờ vậy, hoạt động tài chính của xã, phường nói chung, công tác thu ngân sách nói riêng đã đạt được những kết quả nhất định, số thu tương đối tập trung, đã cơ bản thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các nguồn thu vào NSNN; cơ bản giải quyết được các mâu thuẫn giữa nhu cầu chi và khả năng thu của phường, dần loại bỏ tình trạng thâm hụt ngân sách… Tuy vậy, trong những năm qua, công tác quản lý thu ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh nhìn chung vẫn còn bất cập, các chế tài phục vụ công tác thu còn thiếu đồng bộ. Việc lập dự toán xây dựng kế hoạch thu ngân sách chưa đảm bảo tính chính xác, một số nguồn thu chưa tập trung đầy đủ vào NSNN, ngược lại, có một số nguồn thu  chưa đảm bảo theo quy định của Luật NSNN. Công tác giám sát còn chưa  sâu sắc việc công khai của một số cơ sở còn chậm theo thời gian quy định, có xuất hiện sự việc, hiện tượng tiêu cực  làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Trong điều kiện nền kinh tế còn chậm phát triển, NSNN còn hạn hẹp, việc tập trung đầy đủ và kịp thời các nguồn thu của NSXP trên địa bàn thành phố luôn là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần tăng NSXP, giảm trợ cấp từ ngân sách cấp trên, tiến tới bảo đảm cân đối thu, chi phát huy vai trò tích cực của NSXP trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Muốn đạt được điều đó đòi hỏi phải có sự thống kê, phân tích đánh giá một cách khách quan, chi tiết và đầy đủ về các nguồn thu ngân sách  xã, phường của thành phố Bắc Ninh để tìm ra những giải pháp hữu hiệu góp phần cho công tác quản lý nguồn thu chính xác chặt chẽ làm tăng nguồn thu cho NSXP, bảo đảm thu ngân sách công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả KT-XH của NSXP, tạo niềm tin cho người dân địa phương về chính quyền sở tại, về đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Từ những phân tích trên, tôi chọn đề tài luận văn “Đánh giá công tác quản lý thu Ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố  Bắc Ninh với mong muốn góp phần giải quyết những tồn tại, vướng mắc trên. 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn 2.1. Mục tiêu chung Mục tiêu của đề tài là đánh giá công tác quản lý thu ngân sách  xã phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách xã phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thu ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu ngân sách xã phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách xã phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn 3.1. Đối tượng Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý thu ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Khách thể nghiên cứu là các tổ chức như Chi cục thuế, phòng Tài chính, UBND các xã phường, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác thu, kế toán ngân sách xã, phường và  người có nghĩa vụ giao nộp. Do thời gian, nguồn số liệu và trình độ còn hạn chế nên bài viết chỉ đi vào nghiên cứu về thực trạng quản lý thu ngân sách các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, những mặt đạt và chưa đạt được trong giai đoạn từ 2013-2015 từ đó đưa ra một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu NSXP trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý thu ngân sách phường xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Phạm vi thời gian: Số liệu phân tích chủ yếu là công tác quản lý thu ngân sách xã, phường  trên địa bàn thành phố năm 2013, 2014 và 2015 (thời kỳ ổn định ngân sách kể từ khi Luật NSNN năm 2002 có hiệu lực). Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu ngân sách của các xã phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn thu và đảm bảo nguồn thu bền vững, đảm bảo theo dự toán, kế hoạch lập ban đầu. Cũng như công tác thanh tra, kiểm tra giám sát công tác thu của các cơ quan tổ chức thực hiện. 4. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu của đề tài luận văn – Phương pháp thu thập dự liệu – Phương pháp phỏng vấn – Phương pháp phân tích số liệu +, Phương pháp thống kê mô tả +, Phương pháp so sánh +, Phương pháp phân tích CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG 1.1. Lý luận chung về thu ngân sách xã Trong điều kiện hiện nay, việc thừa nhận sự tồn tại và hoạt động của NS xã được coi như điều hiển nhiên. Chính vì vậy, trong cơ cấu tổ chức của hệ thống NSNN ở hầu hết các quốc gia đều có cấp NS xã (hoặc vùng). Song vấn đề quan niệm về NS xã lại chưa có sự thống nhất. Chính vì vậy, đòi hỏi phải có một khái niệm về NS xã chuẩn xác làm cơ sở cho việc xác định các yêu cầu, nhiệm vụ của nó sau này. Như chúng ta biết: Xét về nguồn gốc xuất hiện NSNN nói chung và NS xã nói riêng, thì các nhà nghiên cứu đều nhất trí rằng: Sự xuất hiện và tồn tại của nhà nước và nền kinh tế hàng hóa – tiền tệ đã tạo ra những điều kiện cần và đủ cho NSNN ra đời và tồn tại. Chừng nào còn tồn tại cả 2 điều kiện trên, thì NSNN vẫn còn tồn tại. Cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước ở mọi quốc gia đều là sự hợp thành của một số cấp hành chính nhất định, và có sự phân công, phân cấp về quản lý kinh tế, xã hội cho mỗi cấp đó. Nên cấu trúc của hệ thống NSNN ở các quốc gia luôn bao gồm một số cấp ngân sách nhất định; trong đó NS xã/vùng luôn được coi là cấp ngân sách cơ sở. Từ cách tiếp cận đó, khái niệm về NS xã được xác lập như sau: NS xã là hệ thống các quan hệ kinh thế giữa Nhà nước với các chủ thể khác phát sinh trong quá trình phân phối nhằm tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền cấp xã hằng năm. 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm về thu ngân sách xã Thu NSX là một hoạt động tài chính của chính quyền xã được xác lập trên cơ sở hệ thống chính sách, pháp luật do Nhà nước ban hành dựa trên nền tảng quyền lực và uy tín của Nhà nước, chính quyền xã đối với các chủ thể trong xã hội. Từ khái niệm đã đưa ra về thu NSX ta có thể rút ra một số đặc điểm về thu NSX như sau:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí