loading

Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Đề Án Nông Thôn Mới Tại Xã Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội

Đánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3 1.1. Cơ sở lý luận 3 1.1.1. Khái niệm cơ bản 3 1.1.2. Đặc trưng của nông thôn mới 4 1.1.3 Sự cần thiết xây dựng xã nông thôn mới ở nước ta 5 1.1.4. Nguyên tắc, nội dung, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 7 1.1.5. Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới( 19 tiêu chí) 8 1.1.6 Vai trò của xây dựng mô hình nông thôn mới 11 1.2. Cơ sở pháp lý xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam 12 1.3. Cơ sở thực tiễn về xây dựng nông thôn mới 15 1.3.1 Mô hình xây dựng nông thôn mới của một số nước trên thế giới 15 1.3.2. Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam 19 1.3.3. Tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Hà Nội 22 CHƯƠNG 2 : Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 24 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 24 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 24

 1. Nội dung 24

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 24 3.3. Đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới 24 3.4. Tác động của NTM trên địa bàn phường Thượng Cát 24 3.5. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nông thôn mới 24 3.6. Phương pháp nghiên cứu 24 3.6.1.Thu thập số liệu thứ cấp: 24 3.6.2. Thu thập số liệu sơ cấp: 25 3.6.3. Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu 25 3.6.4. Phương pháp xử lý và đánh giá số liệu: 25 CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 26 3.1.Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 26 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 26 3.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội 27 3.2. Thực trạng xây dựng nông thôn mới tại xã Thượng Cát 35 3.2.1. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại xã Thượng Cát. 35 3.2.2. Ban quản lý dự án NTM 35 3.2.3. Nguồn lực trong xây dựng mô hình nông thôn mới 37 3.2.5.Tóm tắt nội dung đề án nông thôn mới xã Thượng Cát giai đoạn 2011-2013. 39 3.3. Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội giai đoạn 2011-2013 44 3.3.1. Kết quả đạt được nhóm tiêu chí quy hoạch. 44 3.3.2. Kết quả đạt được nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế – xã hội. 45 3.3.2. Kết quả đạt được nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất. 49 3.3.4. Kết quả đạt được nhóm tiêu chí hệ thống chính trị 54 3.3.5. Nhận xét chung  về việc thực hiện xây dựng NTM 55 3.4. Tác động của mô hình NTM tại xã Thượng Cát 56 3.4.1. Tác động về kinh tế. 56 3.4.2. Tác động về xã hội 57 3.4.3. Tác động về môi trường 58 3.5. Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 60 3.5.1. Giải pháp nâng cao vai trò của người dân 60 3.5.2. Giải pháp đối với các cấp ủy đảng 61 3.5.3. Giải pháp về văn hóa xã hội 61 3.5.4.Giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường 62 3.5.4. Giải pháp về công tác quản lý 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63

Xem thêm:

 • Đặc điểm thạch học và môi trường thành tạo tập cát kết tầng Mioxen dưới mỏ T lô 09-3/12, bể Cửu Long
 • Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh
 • Giải pháp tăng cường quản lý thuế tại CCT Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1. Thống kê hiệu quả kinh tế phường Thượng Cát năm 2015 28 Bảng 2. Phân bố lao động theo ngành nghề phường Thượng Cát năm 2015 30 Bảng 3. Hiện trạng sử dụng đất phường Thượng Cát năm 2015 33 Bảng 4:Thành phần ban quản lý xây dựng nông thôn mới 36 Bảng 5.  Phân bổ nguồn vốn cho hoạt động xây dựng nông thôn tại 38 3.2.5.Tóm tắt nội dung đề án nông thôn mới xã Thượng Cát giai đoạn 2011-2013. 39 Bảng 6: Thống kê nhà ở của phường năm 2015 49 ĐẶT VẤN ĐỀ

 • Tính cấp thiết của đề tài

Với mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, hiện nay ngành nông nghiệp ít được quan tâm hơn, đặc biệt là ở khu vực nông thôn có quy mô nhỏ và lợi ích người nông dân chưa được quan tâm. Tốc độ phát triển kinh tế cao bên cạnh những lợi ích mang lại, cũng có không ít những khó khăn cần giải quyết, vấn đề khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn giữa các khu vực trong cả nước, nhất là giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn. Phần lớn các hộ nông dân trên khắp cả nước đều sử dụng phương tiện đơn giản, kĩ thuật lạc hậu trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả thấp về kinh tế. Hàng loạt các vấn đề cần giải quyết tại các địa phương để nâng cao mức sống cho người dân như: giải quyết việc làm, cải thiện giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, kĩ thuật sản xuất nuôi trồng, công tác quản lý tại các địa phương… Do vậy xây dựng nông thôn mới là một vấn đề cần thiết, xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại với sản phẩm nông nghiệp năng suất và chất lượng cao, bên cạnh đó xây dựng đồng bộ và hiện đại kết cấu hạ tầng. Sự phát triển đó đã tạo áp lực lên đất đai vì đất đai là nguồn tài nguyên quý giá, là địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng các công trình văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Vì vậy áp lực con người tác động lên đất đai ngày càng lớn,  đi đôi với việc xây dựng nông thôn mới cần có biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai quý giá để phát triển kinh tế bền vững. Định hướng phát triển xây dựng nông thôn mới là một mục tiêu quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, tạo nền móng cho phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo môi trường sống bền vững. Đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội nói chung, huyện Từ Liêm nói riêng và xã Thượng Cát nay là phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.Theo nghị quyết 132/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm thành 2 quận và 23 phường. Quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2014.Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X là “Xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển ngày càng hiện đại”. Thượng Cát là nằm ở phía Tây Bắc quận Bắc Từ Liêm, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 20km, dân số 10.046 người với 2.404 hộ. Hiện tại, phường đang chịu tác động bởi quá trình đô thị hóa, nền kinh tế đang chuyển dịch cơ cấu theo hướng tiểu thủ công nghiệp – thương mại – dịch vụ và nông nghiệp.Thượng Cát  có lực lượng lao động dồi dào, người dân cần cù lao động, áp dụng và tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường đã nỗ lực phấn đấu, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện; an ninh, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Mặc dù phường đã đạt nông thôn mới năm 2013 nhưng vẫn còn nhiều bất cập cần được giải quyết. Do đó tôi chọn nghiên cứu đề tài:Đánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội ”.

 • Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tại xã Thượng Cát, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.Tập trung đánh giá mức độ đạt được những tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới.Qua đó xem xét những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Nông thôn mới trên địa bàn xã.

 • Đánh giá kết quả xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Thượng Cát.
 • Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã.
 • Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm giữ vững danh hiệu nông thôn mới tại xã nay là phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm.
 • Yêu cầu
 • Số liệu khách quan, trung thực chính xác
 • Nội dung đề tài bám sát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Thượng Cát giai đoạn 2010-2013

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

 • Cơ sở lý luận
 • Khái niệm cơ bản
 • Nông thôn:

Nông thôn là vùng sinh sống và làm việc của một cộng đồng chủ yếu là nông dân, là vùng sản xuất nông nghiệp là cơ bản, ngoài ra còn có các hoạt động sản xuất và phi sản xuất khác phục vụ chủ yếu cho nông nghiệp và cho nông dân.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí