loading

Đánh Giá Thực Trạng Giải Pháp Của Công Ty Cáp Điện Và Chiếu Sáng Phú Thắng

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 4 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 4 1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 6 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 12

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG 28

2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng 28 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển 28 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty 28 2.2. Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng 34 2.2.1 Đánh giá tình hình huy động vốn của công ty 36 2.2.2. Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty 42 2.2.3. Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền 49 2.2.4. Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán 53 2.2.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty 58 2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 60 2.3. Đánh giá chung thực trạng tài chính của công ty 64 2.3.1. Những mặt tích cực 64 2.3.2. Những mặt hạn chế 65

Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG 66

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 66 3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 66 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 72 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty 74 3.2.1. Xác định chính sách tài trợ và cơ cấu nguồn vốn hợp lý 74 3.2.2. Tăng cường công tác quản trị vốn bằng tiền 75 3.2.3. Tăng cường đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới thiết bị công nghệ 76 3.2.4. Lập kế hoạch chi tiết chi phí giá vốn đơn vị và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch chi phí 77 3.2.5. Tăng cường công tác quản lí chi phí giúp nâng cao lợi nhuận kinh doanh 78 3.2.6. Thành lập bộ phận chuyên trách quản lý tài chính để nâng cao năng lực quản trị tài chính 79 3.3.7. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động 80 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 81 KẾT LUẬN 82

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Khái quát tình hình tài chính giai đoạn 2014 – 2015 Bảng 2.2  cơ cấu và sự biến động nguồn vốn năm 2015 Bảng 2.3   Cơ cấu và sự biến động của tài sản năm 2015 Bảng 2.4 Chỉ tiêu đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn năm 2015 Bảng 2.5 Kết cấu vốn bằng tiền của công ty năm 2015 Bảng 2.6 Diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền năm 2015 Bảng 2.7 Biến động tổng tài sản, các khoản phải trả, các khoản phải thu năm 2015 Bảng 2.8 Các chỉ tiêu phản ánh tình hình công nợ năm 2015 Bảng 2.9 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán năm 2015 Bảng 2.10 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Bảng 2.11 Hiệu quả sủ dụng vốn kinh doanh Bảng 2.12 Các chỉ tiêu tỷ suất chi phí trên doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014-2015

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.2 Cơ cấu nguồn vốn cuối năm và đầu năm 2015 Hình 2.3 Sự biến động của hệ số nợ giai đoạn 2013 – 2015 Hình 2.4 Cơ cấu tài sản đầu năm và cuối năm 2015 Hình 2.5 Sự biến động của các khoản mục chủ yếu trong tài sản ngắn hạn năm

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài cần nghiên cứu

Hiện nay cùng với sự đổi mới cuẩ nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thành phần kinh tế là su hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo cho các công ty những cơ hội để phát triển nhưng cũng không ít thách thức và khó khăn trong môi trường khốc liệt đó. Trong bối cảnh này để đảm bảo sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp cần có một tình hình tài chính vưng mạnh, điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải quan tâm đến công tác quản trị tài chính và thường xuyên tổ chức phân tích tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu tài chính, cũng nhưng việc dự báo và đưa ra các giải pháp về tình hình tài chính của công ty trong khoảng thời gian nhất định.

Từ những ý nghĩa thực tiễn trên và qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng, được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của giảng viên Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà và các cán bộ phòng tài chính kế toán của công ty, em đã lựa chọn nghiên cứu về đề tài: “Đánh giá thực trạng tài chính và các giả pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng

 • Mục đích nghiên cứu

 • Đánh giá thực trạng tài chính của Công ty cổ phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng
 • Đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cố phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Thực trạng tài chính của Công ty cố phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng
 • Phạm vi nghiên cứu:
 • Phạm vi nghiên cứu về thời gian: luận văn sử dụng số liệu lấy trong thời gian 2 năm trở lại đây (năm 2014 và năm 2015)
 • Phạm vi về không gian: Đề tài được nghiên cứu và thực hiện trong phạm vi Công ty cố phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp thu thập thông tin

Thu thập các số liệu quá khứ và hiện tại thông qua báo cáo tài chính của công ty qua cáo năm để nắm được công tác quản lý vốn kinh doanh tại Công ty cố phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng. Tiếp xúc trực tiếp với các nhân viên phòng ban, phỏng vấn và tham khảo các ý kiến của họ nhằm thu thập thêm thông tin, đánh giá chính xác hơn về vấn đề quản trị vốn của Công ty, giúp lựa chọn những nội dung phù hợp với đề tai nghiên cứu.

 • Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán: là phương pháp khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh của công ty trong các mối quan hệ kinh tế, từ đó cho thấy thực trạng quản lý và sử dụng vốn của công ty.
 • Phương pháp so sánh: so sánh theo thời gian (giữa kỳ này với kỳ trước, giữa kỳ báo cáo với kỳ kế hoạch) để biết sựu thay đổi về tình hình biến động các chỉ tiêu kinh tế trong doanh nghiệp; so sánh theo không gian (giữa cơ sở thực tập với các doanh nghiệp khác cùng ngành, giữa cơ sở thực tập với mức trung bình trong ngành)…
 • Phương pháp tỷ số

Thiết lập các tỷ số tài chính cần thiết cho quá trình đánh giá hiệu quá sử dụng vốn, tài sản và chi phí, doanh thu, lợi nhuận

  • Phưong pháp phân tích đánh giá

Sau khi thu thập các số liệu cần tiến hành phân tích, chia nhỏ các vấn đề cần nghiên cứu để thuận lợi cho việc phân tích từ đó có cái nhìn đúng đắn và hính xác. Qua việc phân tích ta sẽ thấy được nhưng kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế của công tác quản trị tài chính của Công ty cổ phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng. Kết cấu của luận văn

 • Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia thành 3 chương:
 • Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp
 • Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng trong thời gian vừa qua
 • Chương 3: Các giả pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần cáp điện và chiếu sáng Phú Thắng

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp

Theo luật doanh nghiệp 2005, “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.

Số tiền này được sử dụng để bù đắp các khoản chi phí vật chất đã tiêu hao, tiền trả lương cho người lao động, các khoản chi phí khác và nộp thuế cho nhà nước, phần còn lại là LNST. Từ số LNST này doanh nghiệp tiếp tục phân phối cho mục đích tích lũy và tiêu dung. Như vậy quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tọa lập, phânlphốillsửldụnglcáclquỹltiềnltệlhợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó đã làm phát sinh, tạo ra sự vận động của dòng tiền vào và dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên hằng ngày của doanh nghiệp. Bên trong quá trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị hợp thành các quan hệ tài chính của doanh nghiệp và bao hàm các quan hệ tài chính chủ yếu sau:

 • Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và Nhà nước
 • Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế và tổ chức xã hội khác.
 • Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với người lao động.
 • Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ sở hữu của doanh nghiệp.
 • Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.

Xét về bảnlchất,lTCDNllcáclquanlhệlkinhltếldưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việcltạollậpllsửldụng quỹ tiền tệ của DN trong quá trình hoạt động của DN. Xét về hình thức, TCDN là quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của DN.

Nếu TCDN là một phạm trù kinh tế khách quan thì hoạt động tài chính (hay công tác quản trịlTCDN)lđượclhiểullmộtlmặt hoạt động của doanh nghiệp gắn liền với việc tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động chuyển hóa của các quỹ tiền tệ, diễn ra trên cơ sở các quyết định chủ quan của nhà quản trị doanh nghiệp. Như vậy, việclvậnldụnglcáclquan hệ tài chính trong công tác quản lí tài chính để đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn là mối quan tâm hàng đầu mọi doanh nghiệp hướng tới nhằm mục đích đạt được các mục tiêu trong hoạt động kinh doanh. Tài chính doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu ba vấn đề chủ yếu, đó là quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn và quyết định phân phối lợi nhuận

 • Quyết định đầu tư: là những quyết định liên quan đến tổng giá trị tài sản và giá trị từng bộ phận tài sản. Quyết định đầu tư ảnh hưởng đến bên trái (phần Tài sản) của BCĐKT bao gồm: quyết định đầu tư tài sản lưu động, quyết định đầu tư tài sản cố định. Đây được xem là quyết định quan trọng nhất trong các quyết định của tài chính doanh nghiệp bởi nó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Một quyết định đầu tư đúng đắn sẽ góp phần làm tăng giá trị doanh nghiệp, qua đó làm tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu, ngược lại một quyết định đầu tư sai sẽ làm tổn thất giá trị doanh nghiệp dẫn tới thiệt hại tài sản cho chủ sở hữu doanh nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí