loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Mỹ Nghệ Thành Nam

Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 5 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 5 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 5 1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 8 1.2. Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 13 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 13 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 14 CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ THÀNH NAM TRONG THỜI GIAN QUA 31 2.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31 2.1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 33 2.1.3.Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam 40 2.2. Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty Cổ phần mỹ nghệ Thành Nam 41 2.2.1. Đánh giá tình hình huy động vốn của công ty 41 Sơ đồ 2.4: Mô hình tài trợ vốn của công ty 47 2.2.2. Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty 48 2.2.3. Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của doanh nghiệp 59 2.2.4. Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 60 2.2.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của CTCP mỹ nghệ Thành Nam 68 2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 71 2.3. KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ THÀNH NAM NĂM 2015 77 2.3.1. Những kết quả đạt được 77 2.3.2. Những hạn chế tồn tại 78 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ THÀNH NAM 79 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 79 3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội 79 3.1.2. Mục tiêu, định hướng phát triển của công ty 80 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam 82 3.2.1. Xác định cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn hợp lý 82 3.2.2. Chú trọng công tác đầu tư máy móc, thiết bị  và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty 83 3.2.3. Chấp hành tốt kỷ luật thanh toán đối với nợ phải trả 84 3.2.4. Tăng cường các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm 85 3.2.5. Tăng cường công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động 87 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 88 KẾT LUẬN CHUNG 89

Xem thêm:

 • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
 •  Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại nh TMCP Đại Chúng – Thăng Long
 • Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Thanh Hoá

LỜI NÓI ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế trong nước đã đặt ra không ít khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp, khiến cho sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế ngày càng trở nên  gay gắt. Doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, cùng lĩnh vực trong nước mà còn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ có tiềm lực tài chính lớn mạnh từ các nước trên thế giới. Chính điều này đã buộc các doanh nghiệp không những phải vươn lên trong quá trình hoạt động SXKD mà còn phải biết phát huy tiềm lực tối đa để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Từ tình hình thực tế đó, mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững và cạnh tranh được trong nền kinh tế thị trường thì phải luôn nắm rõ tình hình kết quả hoạt động SXKD và thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình trong từng thời kỳ để đưa ra những quyết định phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động, đặc biệt là trong quản lý tài chính. Muốn vậy, các nhà quản trị tài chính phải tiến hành đánh giá, phân tích các hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động tài chính của doanh nghiệp một cách chi tiết và hiệu quả nhằm nắm rõ được thực trạng cũng như định hướng tương lai cho sự phát triển của toàn doanh nghiệp. Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là công việc thường xuyên và vô cùng cần thiết không chỉ đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Nhưng thực tế hiện nay ở Việt Nam, các doanh nghiệp vẫn còn xem nhẹ việc phân tích tài chính doanh nghiệp dẫn đến việc không ít các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn và sử dụng vốn,SXKD kém hiệu quả, không bảo toàn được vốn.Đây là một vấn đề rất được quan tâm đối với các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp và cũng thu hút sự chú ý của nhiều người nghiên cứu trong lĩnh vực này. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính và đánh giá thực trạng tài chính của một doanh nghiệp, sau gần 3 tháng thực tập tại Công ty Cổ phần mỹ nghệ Thành Nam với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đăng Nam và sự chỉ bảo của các cán bộ phòng Tài chính- kế toán, kết hợp với những kiến thức em đã được học, em đã tìm hiểu, nghiên cứu và chọn thực hiện đề tài:“ Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam”.

 • Đối tượng ngiên cứu và mục đích nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp và đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam . Đề tài nghiên cứu thực trạng tài chính và một số giải pháp tài chính thực hiện tại công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam nhằm những mục đích sau:   Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp. Tìm hiểu thực trạng tài chính của công ty, từ đó : Xem xét và đánh giá thực trạng tài chính của công ty trong năm 2015 trên cơ sở so sánh với năm 2014 thông qua những kết quả đạt được trong 2 năm. Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại đơn vị thực tập trong thời gian tới.

 • Phạm vi nghiên cứu

Về không gian : Nghiên cứu về tình hình tài chính và biện pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam. Về thời gian : Trong 2 năm 2014 – 2015. Về nguồn số liệu : Các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm 2014 và năm 2015.

 • Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phân tích, tổng hợp, thống kê, …đồng thời sử dụng các bảng biểu để minh họa.

 • Kết cấu đề tài

Tên đề tài:“ Đánh giá thực trạng tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam” Đề tài gồm có 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam trong thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam Mặc dù có nhiều cố gắng song do kiến thức, kinh nghiệm và khả năng lĩnh hội kinh nghiệm thực tế còn hạn chế,nên luận văn của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự bổ sung, góp ý kiến của các thầy cô, các cán bộ phòng Tài chính – kế toán để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy giáo – Th.S Nguyễn Trường Giang, cùng các cán bộ phòng Tài chính- kế toán công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp

 • Tài chính doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Việt Nam, doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí