loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Các Biện Pháp Tại Công Ty Cổ Phần Silkroad Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của công ty cổ phần SILKROAD Hà Nội

MỤC LỤC 

LỜI CAM ĐOAN 1

MỤC LỤC 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 8

LỜI MỞ ĐẦU 9

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 12

1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 12

1.1.1. Tài chính doanh nghiệp 12

1.1.2 Quản trị tài chính doanh nghiệp 15

1.2 Đánh giá thực trạng của tài chính doanh nghiệp 22

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính DN 22

1.2.2 Nội dung và phương pháp đánh giá thực trạng tài chính DN 24

1.2.2.6.2 Mối quan hệ tương tác giữa các hệ số tài chính (phương pháp phân tích DUPONT) 42

CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI 45

2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội 45

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần SILKROAD Hà Nội 45

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển . 46

2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 47

2.1.3.1 Chức năng và nhiệm vụ , sứ mệnh của công ty 47

2.1.3.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 48

48

Hình 1.1 : Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty 48

Hình 1.2 : Mô hình quy trình sản xuất chất phụ gia bê tông 52

2.2 Đánh giá thực trạng tài chính của công ty cổ phần SILKROAD Hà Nội 55

2.2.1 Đánh giá tình hình huy động vốn của công ty cổ phần SILKROAD Hà Nội 55

Biểu đồ 2.1: Tình hình biến động quy mô, cơ cấu NV giai đoạn 2012 – 2015 55

Bảng 2.11: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2014-2015 57

Bảng 2.12 Cơ cấu chi phí phải trả ngắn hạn 60

Bảng 2.13 Cơ cấu vay ngắn hạn trong giai đoạn 2014 2015 61

Kết luận : 62

2.2.1.2 Đánh giá cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp 63

Bảng 2.14 : Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn năm 2014 – 2015 63

2.2.1.3 Đánh giá mô hình tài trợ vốn 64

Bảng 2.15. CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG  NGUỒN VỐN THEO THỜI GIAN NĂM 2014-2015 65

2.2.2 Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty 67

2.2.2.1 Đánh giá sự biến động tài sản 67

Biểu đồ 2.2 : Cơ cấu tài sản giai đoạn 2012- 2015 67

Bảng :2.21 Cơ cấu và sự biến động tài sản 69

Bảng 2.22:  Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu hàng tồn kho 72

Bảng 2.23 : Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài sản của công ty 74

2.2.3 Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của công ty 75

2.2.3.1 Đánh giá khái quát báo cáo lưu chuyển tiền tệ 75

Bảng 2.31 :Phân tích tình hình lưu chuyển tiền và khả năng tạo tiền 76

2.2.3.2 Đánh giá diễn biến nguồn tiền và sử dụng  tiền 80

Bảng 2.5 : Tình hình vốn bằng tiền của công ty năm 2014 80

Bảng số 2.4:  Bảng phân tích diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền năm 2015 82

2.2.4. Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 84

2.2.4.1 Đánh giá tình hình công nợ của công ty 84

Bảng 2.41 : Bảng phân tích quy mô công nợ của công ty 85

Bảng 2.42 : Các hệ số phản ánh khả năng thanh toán 90

Biểu đồ 2.41: Các hệ số khả năng thanh toán 91

2.2.5 Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty 93

2.2.5.1 Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh của công ty: 93

Bảng 2.51 : Đánh giá khái quát BC KQKD năm 2014 – 2015 94

Bảng 2.52 : Cơ cấu chi phí tài chính 95

Bảng 2.53 : Cơ cấu chi phí tài chính năm 2014 – 2015 96

Bảng 2.54 : Cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp 97

Bảng 2.55: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng VKD 99

2.2.6 Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 103

Bảng 2.61 : Phân tích khả năng sinh lời của công ty năm 2015 103

Bảng 2.62 : So sánh hiệu quả hoạt động của DN với trung bình nghành năm 2015 104

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 107

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI 110

3.1  Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 110

3.1.1 Bối cảnh nền kinh tế 110

3.1.2 Mục tiêu, định hướng phát triển công ty 112

3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội. 114

3.2.1. Xây dựng kế hoạch dự trữ và giải phóng hàng tồn kho hợp lý, phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong kỳ. 114

3.2.2. Nâng cao năng lực khai thác, sử dụng có hiệu quả TSCĐ đã đầu tư đồng thời xây dựng kế hoạch trích lập và quản lý tốt quỹ khấu hao TSCĐ nhằm bảo toàn vốn. 116

3.2.3. Xây dựng kế hoạch huy động vốn hiệu quả, đảm bảo đầy đủ vốn cho hoạt động kinh doanh, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn hợp lý hơn 117

3.2.4. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên nhằm đưa ra phương án tài trợ hợp lý 118

3.2.5 Các giải pháp giảm các khoản phải thu và quản trị các khoản phải thu 119

3.2.6. Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, gia tăng thị phần và quản trị chi phí sản xuất kinh doanh một cách tiết kiệm, hiệu quả. 120

3.2.7. Nâng cao hiệu suất hoạt động, trình độ khai thác và sử dụng vốn của doanh nghiệp. 124

3.2.8. Nâng cao hiệu quả hoạt động của DN 125

3.2.9. Tăng khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh cho DN, thường xuyên lập kế hoạch dòng tiền trong ngắn hạn nhằm cân đối dòng tiền thu, chi 126

Một số giải pháp khác 126

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 129

3.3.1. Về phía Nhà nước 129

KẾT LUẬN 131

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TCDN Tài chính doanh nghiệp
DN Doanh nghiệp
SXKD Sản xuất kinh hoanh
BCTC Báo cáo tài chính
VKD Vốn kinh doanh
VLĐ Vốn lưu động
VLĐTX Vốn lưu động thường xuyên
VCĐ Vốn cố định
VDH Vốn dài hạn
VBT Vốn bằng tiền
TS Tài sản
TSNH Tài sản ngắn hạn
TSDH Tài sản dài hạn
TSLĐ Tài sản lưu động
TSCĐ Tài sản cố định
HTK Hàng tồn kho
VCSH Vốn chủ sở hữu
NPT Nợ phải trả
NWC Nguồn vốn lưu động thường xuyên
HĐKD Hoạt động kinh doanh
KĐTC Hoạt động tài chính
LNST Lợi nhuận sau thuế
LNTT Lợi nhuận trước thuế
TSSL Tỷ suất sinh lời
DT Doanh thu
QLDN Quản lý doanh nghiệp
BCKQHDKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
TNDN Thu nhập doanh nghiệp

 

LỜI MỞ ĐẦU

I . Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Với sự hội nhập sâu rộng của nước ta thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh trong nghành phụ gia bê tông nên vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là công tác phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp biết được mình đang ở vị trí nào, tình hình tài chính có lành mạnh không? Từ đó kịp thời đưa ra được các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, giúp doanh nghiệp vượt qua được giai đoạn kinh tế đầy khó khăn biến động này và vươn lên phát triển bền vững.

Công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội được thành lập từ năm 2008, tuy doanh nghiệp ra nhập thị trường khá muộn tuy nhiên hiện nay công ty đã có một chỗ đứng vững chắc trong thị trường phụ gia bê tông . Trong thời gian qua, công ty đã không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp tài chính nhằm đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn chung và vươn lên phát triển. Tuy nhiên, tình hình tài chính của công ty còn nhiều điểm bất cập, công tác phân tích tài chính doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức, khiến doanh nghiệp chưa hiểu rõ được thực trạng tài chính của mình để đề ra được các giải pháp và chiến lược phát triển bền vững. Chính bởi tính chất thực tế cũng như tính cấp thiết của vấn đề này mà em lựa chọn đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội. Với mong muốn làm rõ được cơ sở lý luận, áp dụng lý thuyết vào thực tế và đề ra giải pháp cơ bản cho một doanh nghiệp cụ thể.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí