loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Các Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 3 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 3 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 3 1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 7 1.2. Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 13 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 13 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 15 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG TRONG THỜI GIAN QUA 33 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương 33 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển 33 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty 34 2.2. Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương. 41 2.2.1. Đánh giá tình hình  huy động vốn của doanh nghiệp 41 2.2.2. Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty 49 2.2.3. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn bằng tiền của công ty 59 2.2.4. Tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 66 2.2.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty 75 2.2.6. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 84 2.3. Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương 92 2.3.1. Những mặt tích cực 92 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 92 Chương III: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương 94 3.1. Mục tiêu định hướng phát triển chung của công ty trong thời gian tới 94 3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 94 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 95 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty 95 3.2.1. Quản lý giám sát chặt chẽ chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Tích cực áp dụng các biện pháp tiết kiệm các khoản mục chi phí này làm tăng lợi nhuận 95 3.2.2. Tăng cường các biện pháp quản lý hàng tồn kho và có kế hoạch dự trữ hàng tồn kho hợp lý 97 3.2.3. Quản lý chặt chẽ các khoản phải trả, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật thanh toán 97 3.2.4. Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, tăng doanh thu và lợi nhuận 98 3.3. Điều kiện thực hiện 98 3.3.1. Về phía Nhà nước và Bộ , ngành liên quan 98 3.3.2. Về phía công ty 99 KẾT LUẬN 102

Xem thêm:

 • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân
 • Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18
 • Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam

LỜI MỞ ĐẦU

 • Sự cần thiết của đề tài

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa,cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, điều này tất yếu buộc các doanh nghiệp phải không ngừng phát triển trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải phát huy tối đa tiềm lực của mình để đạt hiệu quả cao nhất. Vì thế các nhà quản trị doanh nghiệp phải luôn nắm rõ được tình hinh sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình, từ đó đề ra những chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm cải thiện và nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp. Để làm được điều đó, các nhà quản trị phải đi sâu đánh giá hoạt động tài chính hiện tại cũng như dự báo và định hướng bộ mặt tài chính tương lai, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong tình hình thực tế hiện nay, với nền kinh tế có nhiều những diễn biến phức tạp, đã không có ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề huy động vốn và sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh kém hiệu quảm thậm chí không bảo toàn được vốn ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đặc biệt hơn nữa, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán hiện nay thì vấn đề mình bạch trong tình hình tài chính càng được nhiều đối tượng quan tâm, do đó đối với mỗi nhà quản lý tài chính doanh nghiệp vấn đề này càng phải được quan tâm chú ý và đươc nghiên cứu kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Xuất phát từ ý nghĩa của đánh giá thực trạng tình hình tài chính doanh nghiệp, và sau gần 3 tháng thực tập tại Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương cho thấy công ty vẫn còn một số tòn tại về chính sách tài chính ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả kinh doanh, đó là lý do tác giả thực hiện đề tài sau :“ Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương”.

 • Đối tượng nghiên cứu

Bài viết đi sâu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp từ lý luận chung cho đến các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

 • Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: Nghiên cứu về tình hình tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.
 • Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng tài chính của công ty từ năm 2013 đến năm 2015, định hướng năm 2016.
 • Mục đích nghiên cứu
 • Làm rõ những vấn đề lý luận chung về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Trên cơ sở phân tích, làm rõ thực trạng tài chính của công ty để xác định những mặt tồn tại trong chính sách tài chính của công ty
 • Đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty trong giai đoạn tới.
 • Phương pháp nghiên cứu

Các biện pháp nghiên cứu sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn:

 • Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, phân tích thống kê kết hợp công thức, bảng biểu để tính toán, minh họa, so sánh rút ra kết luận.
 • Phương pháp kế thừa những nghiên cứu đã có, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp
 • Khái niệm tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí