loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Các Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Thiết Bị Áp Lực- Vvmi

Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI

  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1 Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 4 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định TCDN 4 1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 8 1.2.Đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 15 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 15 1.2.2.Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 16 1.3.Một số biện pháp của thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp 33 CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI TRONG THỜI GIAN QUA 34 2.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiế Bị Áp Lực- VVMI. 34 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI. 34 2.1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI 36 2.1.3.Đặc điểm hoạt động kinh doanh 43 2.2.Đánh giá thực trạng tài chính của CTCP Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI. 44 2.2.1.Đánh giá tình hình huy động vốn của CTCP Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI. 44 2.2.2.Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của doanh nghiệp 52 2.2.3.Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của doanh nghiệp 58 2.2.4.Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 79 2.2.5. Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp (bảng 2.9) 90 2.2.6.Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 95 2.2.7. Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ tiêu (Phương pháp phân tích DUPONT) 99 2.3. Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại công ty cổ phần cơ khi và thiết bị ấp lực – VVMI 101 2.3.1.Những mặt tích cực 101 2.3.2.Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 103 CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC- VVMI 106 3.1.Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 106 3.1.1.Bối cảnh kinh tế – xã hội 106 3.1.2.Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 107 3.2.Một số giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại CTCP 109 Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI. 109 3.2.1. Xác định chính sách tài trợ, xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, giảm bớt vốn vay. 109 3.2.2.Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho, đẩy mạnh tiêu thụ thành 111 phẩm 111 3.2.3.Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, thanh toán các khoản nợ đúng hạn, kịp thời. 112 3.2.4.Chú trọng hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. 114 3.2.5.Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 116 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 117 3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước. 117 3.3.2. Về phía công ty 118 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120

Xem thêm:

 • Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh
 • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp tại Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet
 • Cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI

LỜI NÓI ĐẦU

 1.   Tính cấp thiết của đề tài

Nền kinh tế thế giới nói chung cũng như nền kinh tế Việt Nam nói riêng đang có nhiều chuyển biến. Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế thì nền kinh tế lại càng có những biến đổi sâu sắc, tính cạnh tranh giữa các khu vực, giữa doanh nghiệp trong nước với nước ngoài, doanh nghiệp trong nước với trong nước càng tăng. Trước tình hình đó, để có thể tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế hiện đại, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ được tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân tích được những điểm mạnh, điểm yếu để từ đó tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tăng khả năng trên thị trường. Để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cần thiết công ty phải quan tâm đến tài chính của doanh nghiệp. HĐTC ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Để biết tình hình tài chính thực tiễn cũng như tình hình sử dụng vốn, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời của doanh nghiệp…đòi hỏi doanh nghiệp phải đi sâu phân tích số liệu, phân tích các hệ số tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để có thể đánh giá được thực trạng TCDN. Xuất phát từ ý nghĩa của đánh giá thực trạng TCDN, qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI, với sự hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn TS. Đoàn Hương Quỳnh cũng như các các anh chị trong phòng tài chính kế toán của công ty, em đã lựa chọn đề tài: “ Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI”.

 1.   Đối tượng nghiên cứu

Các vấn đề, HĐTC tài chính của doanh nghiệp, các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực-VVMI.

 1.   Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: Tình hình tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính của CTCP Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI.
 • Về thời gian: Tình hình tài chính năm 2015, 2014
 • Về nguồn số liệu: Sổ sách kế toán, báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của CTCP Cơ  Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI.
 1.   Mục đích nghiên cứu
 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu thực trạng tài chính của công ty
 • Đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty
 1.    Phương pháp nghiên cứu

   Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, thống kê, logic, phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thu thập được trong quá trình thực tập để thấy được mức độ ảnh hưởng và xu hướng biến động của các chỉ tiêu, từ đó đưa ra các nhận xét.

 1.   Kết cấu đề tài

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI. Do thời gian thực tập, điều kiện nghiên cứu, trình độ kiến thức cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, bổ sung của các thầy cô, các anh chị cán bộ phòng Tài chính kế toán cũng như các bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn.Em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS.Đoàn Hương Quỳnh, các cô, các chị phòng tài chính kế toán ở Công ty Cổ phần Cơ Khí và Thiết Bị Áp Lực- VVMI  đã hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành tốt bài luận văn này. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định TCDN 1.1.1.1.Tài chính doanh nghiệp

 1.   Khái niệm TCDN

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí