loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Các Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại

Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 5 1.1. TCDN và quản trị tài chính doanh nghiệp. 5 1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định Tài chính doanh nghiệp. 5   1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp. 8 1.2. Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. 15 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. 15 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. 18 Chương 2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI TRONG THỜI GIAN QUA 45 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. 45 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 45 2.1.2.  Đặc điểm hoạt động của công ty cổ phân nhiệt điện Phả Lại. 47 2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 56 Khó khăn. 56 2.2. Đánh giá tính hình tài chính tại công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. 59 2.2.1. Đánh giá tình hình tài chính của công ty. 59 2.2.2. Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty. 64 2.2.3. Đánh giá tình hình huy hộng vốn và sử dụng vốn bằng tiền của công ty. 71 2.2.4. Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 75 2.2.5.  Đánh giá hiệu suất sử dụng vồn kinh doanh của công ty. 81 2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại. 88 2.3. Đánh giá chung về thực trạng tài chính của công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2015……………………………………………………………………………………………………91 Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 93 3.1.Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 93 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. 97 3.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp. 102

Xem thêm:

 • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai
 • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp tại Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet
 • Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần mỹ nghệ Thành Nam

LỜI MỞ ĐÂU

 •  Tính cấp thiết của đề tài.

Công nghiệp năng lượng là một trong nhưng ngành kinh tế cơ bản và quan trọng trong mỗi quốc gia. Nền sản xuất hiện đại chỉ phát triển được với sự tồn tại của cơ sở năng lượng nhất định. Năng lượng là tiền đề cho sự tiền bộ của khoa học kỹ thuật. Công nghiệp điện có vai trò to hớn trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, là một trong như nhu cầu thiết yếu của mội con người. Được coi là mạch máu của mỗi quốc gia, đó là động cơ cho ngành công nghiệp điện nước nhà phát triền nói chung, ngành nhiệt điện nói riêng. Điện lực Việt Nam đang có su hướng tăng tỉ trong nhiệt điện than đến năm 2020 là 40,85% đây cũng là cơ hội để đẩy nhanh phát triển của công ty cổ phân Nhiệt điện Phả Lại. Nâng cao tỉ trọng nhiệt điện cũng đồng nghĩa với tâng cao ô nhiễm mội trường nên công ty cũng phải có nhưng hành động để hạn chế ô nhiêm môi trường, nâng cao trình độ kỹ thuật cho hệ thổng để đảm bảo hoạt động tăng lên. Trong năm vừa qua các công ty nhiệt điện đang gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu đầu vào, cụ thể ở đây là than. Do mỏ than lớn nhất Việt Nam là Quang Ninh bị lũ lụt làm giảm quá trình khai thác cũng như vận chuyện cho quá trình sản xuất điện năng gặp khó khăn. Lời nhuận của công ty cổ phần Nhiệt điện Pha Lại giảm mạnh trong năm qua. Nên việc ổn định lại tình hình tài chính của công ty là vô cùng cấp thiết. Trong môi trường tồn tài và phát triển của ngành công nghiệp đầy tiền năng nay sẽ có rất nhiêù sự cạnh tranh đỏi hỏi công ty phải nhạy bén nắm bắt được những biến động trên thị trường và có kế hoạch kinh doanh kịp thời. Câu hỏi đặt ra cho các nhà quản trị công ty là làm thế nào để giải quyết được vẫn đề trên, trong khi đó vẫn phải tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhờ có phân tích, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, chúng ta sẽ có cái nhìn chung nhất về thực trạng tài chính doanh nghiệp, giúp các nhà quản trị tài chính công ty xác đinh được trọng điểm trong công tác quản lý tài chính, tìm ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính. Vì vậy, đánh giá thực trạng tài chính đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đánh giá thực trạng tài chính, sau 3 tháng thực tập tại công ty cổ phần nhiệt điện, dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn ThS.Vũ Thị Hoa và sự chỉ bảo, tạo điều kiện giúp đỡ của các cán bộ Tài chính kế toán của công ty, em đã chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp là: “Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại”.

 •    Đối tượng nghiên cứu.

Đề tài đi sâu và tìm hiểu những vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của công ty như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại nhầm đưa ra những giải pháp cái thiện tình hình tài chính.

 •    Mục địch nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính thực hiện tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại nhằm những mục đích sau:

 •  Hệ thống những vấn đề lý luận chung về tài chính công ty và đánh giá thực trạng tài chính của công ty.
 • Tìm hiểu thực trạng tài chính của công ty, từ đó:
  • Xem xét và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp năm 2014 trên cơ sở so sánh với năm 2013 thông qua những kết quả đạt được trong 2 năm.
 • Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần nâng cao, cải thiện tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh tại đơn vị trong thời gian tới.
 •    Phạm vi nghiên cứu.
 • Về không gian: Nghiên cứu về tình hình tài chính và giải pháp tài chính nhằm cải thiện, nâng cao tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại tại địa chỉ phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 • Về thời gian: từ 10/02/2015 đến 10/05/2015.
 • Về nguồn số liệu: Các số liệu lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm 2013, 2014 và 2015.
 •    Phương pháp nghiên cứu.

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ, phương pháp thống kê, phương pháp điều tra… đồng thời sử dụng các biểu bảng minh họa.

 •    Kết cấu đề tài.

Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại” Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn gồm có 3 phần: Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại. Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu là do em thực hiện, các số liệu được sử dụng là hoàn toàn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị. Tuy nhiên, do trình độ nhận thức còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để bài luận văn của em hoàn thiện hơn. Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

 • TCDN và quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Tài chính doanh nghiệp và các quyết định Tài chính doanh nghiệp.
 • Khái niệm tài chính doanh nghiệp :

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí