loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Các Giải Pháp Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1:NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4

1.1. TCDN VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4

1.1.1. TCDN và các quyết định TCDN 4

1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 7

1.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 13

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 13

1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 15

Chương II:ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA 30

2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI 30

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triền của công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội 30

2.1.2. Tình hình tổ chức và đặc điểm hoạt động của CTCP Sông Đà Hà Nội 32

2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội 39

2.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI 41

2.2.1. Tình hình huy động vốn của công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội 41

2.2.2. Tình hình đầu tư và sử dụng vốn của CTCP Sông Đà Hà Nội 50

2.2.3. Tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của CTCP Sông Đà Hà Nội 57

2.2.4. Tình hình công nợ và khả năng thanh toán của CTCP Sông Đà Hà Nội 64

2.2.6. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của CTCP Sông Đà Hà Nội 82

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CTCP SÔNG ĐÀ HÀ NỘI 88

2.3.1. Những mặt tích cực 88

2.3.2. Những mặt hạn chế 89

Chương 3:3.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CTY TRONG THỜI GIAN TỚI 91

3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 91

3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty CP Sông Đà Hà Nội 94

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CTCP SÔNG ĐÀ HÀ NỘI 96

3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí hoạt động 96

3.2.2. Giải pháp nâng cao năng suất lao động 97

3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nợ vay 98

3.2.4. Tích cực trong việc thu hồi nợ và thanh toán các khoản nợ 100

3.2.5. Mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh để tìm kiếm những dự án mới, hiệu quả 101

3.2.6. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh 102

3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 102

KẾT LUẬN 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

– CTCP  : Công ty cổ phần

– DN  : Doanh nghiệp

– CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp.

– DTT : Doanh thu thuần.

– GVHB : Giá vốn hàng bán.

– HTK : Hàng tồn kho.

– VKD : Vốn kinh doanh.

– VCĐ : Vốn cố định.

– VLĐ : Vốn lưu động.

– VCSH : Vốn chủ sở hữu.

– SXKD : Sản xuất kinh doanh.

– TSCĐ : Tài sản cố định.

– TSLĐ : Tài sản lưu động.

– TSNH : Tài sản ngắn hạn.

– TSDH : Tài sản dài hạn.

– LNTT : Lợi nhuận trước thuế.

– LNST : Lợi nhuận sau thuế.

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tình cấp thiết của đề tài

Đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, giữ vững vị thế trên thị trường, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Xuất phát từ ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, sau gần ba tháng thực tập tại Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, em nhận thấy tính hình tài chính của công ty có rất nhiều bất ổn. Chình vì vậy, dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn ThS. Vũ Thị Hoa và sự chỉ bảo của các cán bộ phòng Tài chính kế toán của công ty, em đã thực hiện đề tài sau :

Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu: trong khoảng thời gian 2014-2015

  1. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu thực trạng tài chính và các giải pháp tài chính thực hiện tại công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội nhằm những mục đích sau:   

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
  • Phân tích thực trạng tài chính của CTCP Sông Đà Hà Nội, từ đó:

– Xem xét và đánh tình hình tài chính của công ty trong năm 2015 trên cơ sở so sánh với năm 2014 thông qua những kết quả đạt được trong 2 năm.

– Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính tại công ty trong thời gian tới.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, logic…đồng thời sử dụng các bảng số liệu, biểu đồ để minh họa.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí