loading

Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Và Các Giải Pháp Tại Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Đức Hạnh Marphavet

CHƯƠNG I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 4

1.1.1. TCDN và các quyết định tài chính doanh nghiệp 4

1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 6

1.1.2.1. Khái niệm, nội dung 6

1.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp 6

1.1.2.3. Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 6

1.2. Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 8

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 8

1.2.1.1 Khái niệm đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 8

1.2.1.2 Mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 8

1.2.2  Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 10

1.2.2.1  Đánh giá tình hình huy động vốn của doanh nghiệp 10

1.2.2.2 Tình hình đầu tư và sử dụng vốn của doanh nghiệp 17

1.2.2.3 Tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của công ty 18

1.2.2.4 Tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 20

1.2.2.5 Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 24

1.2.2.6 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 28

1.2.2.7 Phân tích DUPONT 33

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y ĐỨC HẠNH MARPHAVET 35

2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet 35

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển 35

2.1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet 37

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 37

2.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 41

2.1.2.3. Cơ cấu lao động của Công ty 42

2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet 42

2.1.3.1. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Công ty 42

2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh một số năm gần đây 44

2.2. Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet 46

2.2.1. Đánh giá tình hình huy động vốn của Công ty 46

2.2.1.1. Đánh giá sự biến động nguồn vốn của Công ty 46

2.2.1.1 Đánh giá cơ cấu nguồn vốn 48

2.2.1.3. Đánh giá mô hình tài trợ vốn 49

2.2.2 Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty 50

2.2.2.1 Đánh giá sự biến động tài sản 50

2.2.2.2. Đánh giá cơ cấu tài sản 53

2.2.3.Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của công ty 53

2.2.3.1 Đánh giá khái quát Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 53

2.2.3.2 Đánh giá diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền 58

2.2.1 Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán 61

2.2.2.1. Đánh giá tình hình công nợ của công ty 62

2.2.2.2. Đánh giá khả năng thanh toán của công ty 64

2.2.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 66

2.2.5.1 Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh của Công ty: 66

2.2.5.2 Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty 69

2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 74

2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại Công ty 78

2.3.1 Những mặt tích cực của công ty 78

2.3.2 Những hạn chế  và nguyên nhân 79

CHƯƠNG III:CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y ĐỨC HẠNH MARPHAVET 81

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 81

3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội 81

3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty 83

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet

3.2.1. Đẩy mạnh công tác thanh toán,  giảm thiểu thời gian vốn bị chiếm dụng 84

3.2.2. Tái cấu trúc lại cơ cấu nguồn vốn của công ty theo hướng sử dụng vốn chủ sở hữu 87

3.2.3. Quản lý hàng tồn kho hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 87

3.2.4. Tiếp tục nâng cấp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị 88

3.2.5. Chú trọng nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường tiềm năng, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm 89

3.2.6. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu 90

3.2.7. Chú trọng hoàn thiện công tác quản lý tài chính, phân tích tình hình tài chính và nâng cao trình độ quản lý tài chính doanh nghiệp 92

3.2.8.  Giảm chi phí 92

Bên cạnh đó, trong điều kiện tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay, thông tin tài chính không chỉ là đối tượng quan tâm của nhà quản lý doanh nghiệp, của Nhà nước trên phương diện vĩ mô mà còn là đối tượng quan tâm của nhà đầu tư, ngân hàng, cổ đông, nhà cung cấp. Chính vì vậy, vấn đề lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp hiện đang là đối tượng quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp dưới mọi hình thức sở hữu.

Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như lợi ích mà việc đánh giá tình hình tài chính mang lại cho nhiều đối tượng sử dụng, nên em chọn đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavetđể nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  • Mục tiêu nghiên cứu:

    • Mục tiêu chung: Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet giai đoạn 2014-2015 để làm rõ thực trạng tài chính của Công ty, chỉ ra những thế mạnh và bất ổn trong tài chính, từ đó đề xuất một số giải pháp để Công ty tiếp tục phát huy những mặt mạnh và hạn chế mặt còn yếu kém, đẩy mạnh khả năng thanh toán, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như lợi nhuận của Công ty.
  • Mục tiêu cụ thể:

– Đánh giá tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty

– Đánh giá hiệu quả kinh doanh giai đoạn 2014-2015

– Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty

– Phân tích các chỉ số tài chính của Công ty

– Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi

– Đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm giuos tình hình tài chính của công ty ngày càng tốt hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí