loading

Đánh Giá Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Công Ty Cp Nhôm Việt Pháp

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 6

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 10

1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 10

1.1.1 Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 10

1.1.1.1 Tài chính doanh nghiệp 10

1.1.1.2 Các quyết định tài chính của doanh nghiệp 12

1.1.2 Quản trị tài chính doanh nghiệp 15

1.1.2.1 Khái niệm, nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp 15

1.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp 18

1.1.2.3 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 20

1.2 Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 21

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 21

1.2.1.1 Khái niệm đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 21

1.2.1.2 Mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 23

1.2.2 Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 24

1.2.2.1 Tình hình huy động vốn của doanh nghiệp 24

Chưa tạo ra sự linh hoạt trong việc tổ chức sử dụng vốn. 28

Mô hình tài trợ thứ hai: 28

1.2.2.2 Tình hình đầu tư và sử dụng vốn của doanh nghiệp 29

1.2.2.3 Tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của doanh nghiệp 31

Để đánh giá cấu trúc dòng tiền của doanh nghiệp thì hệ số tạo tiền( Hc) là chỉ tiêu được sử dụng phổ biến và được xác định như sau: 32

1.2.2.4 Tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 33

1.2.2.5 Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 37

1.2.2.6 Đánh giá kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời của DN 41

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT PHÁP TRONG THỜI GIAN QUA 47

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Nhôm Việt Pháp. 47

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển công ty cổ phần nhôm Việt Pháp. 47

2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty. 47

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Nhôm Việt Pháp. 48

2.1.1.3. Chức năng, ngành nghề kinh doanh của công ty. 48

2.1.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 48

2.1.1.3.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty. 49

2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty cổ phần nhôm Việt Pháp. 50

2.1.2.1. Quy trình sản xuất kinh doanh. 50

2.1.2.2. Nguồn nhân lực. 51

2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty cổ phần nhôm Việt Pháp. 51

2.1.3.1. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của công ty. 51

2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong một số năm gần đây. 52

2.2. Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty cổ phần nhôm Việt Pháp. 52

2.2.1. Đánh giá tình hình huy động vốn của công ty. 52

2.2.1.1. Đánh giá sự biến động nguồn vốn của công ty. 52

2.2.1.2. Đánh giá cơ cấu nguồn vốn 55

2.2.1.3. Đánh giá hoạt động tài trợ của công ty cổ phần nhôm Việt Pháp. 55

2.2.2. Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty. 58

2.2.2.1. Đánh giá sự biến động tài sản. 58

2.2.2.2. Đánh giá cơ cấu tài sản. 62

2.2.3. Về tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của công ty. 62

2.2.3.1. Đánh giá khái quát báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 62

2.2.3.2. Các hệ số tạo tiền của công ty cổ phần nhôm Việt Pháp. 64

2.2.3.2.1. Đánh giá biến động nguồn vốn bằng tiền. 64

2.2.4. Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty. 66

2.2.4.1 .Tình hình công nợ của công ty. 66

2.2.4.2 Tình hình khả năng thanh toán của doanh nghiệp 67

2.2.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 70

2.2.5.1. Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh của công ty. 70

2.2.5.2. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 72

2.2.5.3. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn tồn kho 74

2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 75

2.3 Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại công ty cổ phần nhôm Việt Pháp. 80

2.3.1 Những mặt tích cực. 80

2.3.2 Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 81

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT PHÁP 84

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 84

3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 84

3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty cổ phần nhôm Việt Pháp 85

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần nhôm Việt Pháp 86

3.2.1. Giải pháp cải thiện tình hình huy động vốn của công ty. 86

3.2.2. Giải pháp cải thiện tình hình đầu tư và sử dụng vốn. 88

3.2.3. Giải pháp cải thiện tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 89

3.2.4. Giải pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận. 92

3.2.5. Giải pháp quản lý hàng tồn kho. 93

3.2.6 Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá tình hình tài chính. 95

3.3 Điều kiện để thực hiện giải pháp. 95

3.3.1. Phía Nhà nước 95

3.3.2. Về phía công ty 96

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

PHỤ LỤC 100

DANH MỤC BẢNG

BẢNG 1.1: PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN (ĐVT:…)

BẢNG 1.2: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU PHÂN BỔ VỐN  (ĐVT:…)

Bảng 1.3:Phân tích diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền (ĐVT:….)

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài:

Vì thế các nhà quản trị doanh nghiệp phải luôn nắm rõ được thực trạng sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình, từ đó có những chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm cải thiện và nâng cao năng lực tài chính của mình. Muốn vậy, doanh nghiệp cần đi sâu phân tích hoạt động tài chính một cách chi tiết và hiệu quả nhằm đánh giá được thực trạng tài chính hiện tại cũng như định hướng tương lai cho sự phát triển của toàn doanh nghiệp. Tình hình tài chính tốt sẽ thúc đẩy quá trình kinh doanh phát triển, tình hình tài chính xấu sẽ là kìm hãm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này được thể hiện qua việc các quyết định tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng tới tất cả các khâu trong sản xuất kinh doanh từ huy động vốn ở đâu? Huy động vốn như thế nào? Đầu tư vào đâu? Tỷ trọng đầu tư tài sản ngắn hạn, dài hạn như thế nào?…Các quyết định phải có sự gắn kết và liên hệ với nhau tạo thành một thể thống nhất giúp cho doanh nghiệp vận hành trơn tru và hiệu quả. Trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động và suy thoái trầm trọng, thì công tác quản trị tài chính lại càng được quan tâm và tầm ảnh hưởng còn lớn hơn. Trong đó một vấn đề cơ bản đặt ra cho mọi doanh nghiệp ở thời điểm này là cần thiết phải đánh giá lại tình hình tài chính, từ đó định hướng được vị thế, khả năng kinh doanh, khả năng cạnh tranh, những điểm mạnh điểm yếu, nhưng lợi thế và bất lợi từ đó đề ra những giải pháp thay đổi, khắc phục và hoàn thiện khả năng tài chính của doanh nghiệp

Phân tích tài chính không chỉ có ý nghĩa tới bản thân doanh nghiệp mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng như: cơ quan quản lý nhà nước, chủ nợ, chủ đầu tư v.v. Đối với doanh nghiệp, phân tích tài chính giúp đánh giá được thực trạng tài chính, từ đó tìm ra các giải pháp tài chính góp phần nâng cao hoạt động kinh doanh. Đối với các đối tượng còn lại, phân tích tài chính của doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các quyết định của các nhà đầu tư.

Xuất phát từ ý nghĩa của việc đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Nhôm Việt Pháp, em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu và hoàn thành bài luận văn cuối khóa với đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty cổ phần Nhôm Việt Pháp”.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí