loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kĩ Thuật Và Thương Mại Quốc Khánh

Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 5 1.1. TCDN và quản trị TCDN 5 1.1.1. TCDN và các quyết định tài chính 5 1.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 5 1.1.1.2. Các quyết định tài chính doanh nghiệp 6 1.1.2.1. Khái niệm, nội dung quản trị TCDN 8 1.2. Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 15 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng TCDN 15 1.2.1.1. Khái niệm đánh giá thực trạng TCDN 15 1.2.1.2. Mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 16 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính  doanh nghiệp 19 1.2.2.1. Đánh giá tình hình huy động vốn 19 1.2.2.3. Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của doanh nghiệp 26 1.2.2.4. Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán 28 1.2.2.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 32 1.2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 41 [ux_bestseller_products products=”” columns=”4″ title=”Dịch vụ nổi bật tại inthienhang.com”] CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KĨ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC KHÁNH  2.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh 42 2.1.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 42 2.1.2. Đánh giá về thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh 46 2.2. Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh 48 2.2.1. Về tình hình huy động vốn của công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh. 48 2.2.1.1. Đánh giá về cơ cấu và sự biến động nguồn vốn. 48 2.2.1.2. Đánh giá tình hình tài trợ 57 2.2.2. Về tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh 58 2.2.3. Đánh giá về tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh . 65 2.2.3.1. Đánh giá về tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp 65 2.2.4. Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh 71 2.2.4.1. Đánh giá tình hình công nợ của công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh 71 2.2.4.2 Hệ số khả năng thanh toán 75 2.2.5. Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh 79 2.2.6. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 81 2.2.6.1. Phân tích các hệ số hiểu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 81 2.2.5.2 . Phân tích mối quan hệ tương tác giữa các chỉ tiêu Tài chính qua phương trình Dupont 85 2.3 Đánh giá chung về tình hình tài chính công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh 87 2.3.1.Mặt tích cực 87 2.3.2.Hạn chế, nguyên nhân 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 90 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KĨ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC KHÁNH 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 91 3.1.1. Bối cảnh kinh tế-xã hội 91 3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển trong giai đoạn tới 93 3.2.1. Mục tiêu 93 3.2.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 94 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh 95 3.3.2. Về phía doanh nghiệp 104 KẾT LUẬN 105

Xem thêm:

  • Hoàn thiện công tác kế toán các khoản thu ngân sách tại xã Hoà Hải- Hương Khê- Hà Tĩnh
  • Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc
  • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

LỜI NÓI ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có những bước chuyển mình to lớn. Sau sự kiện kinh tế trọng đại Việt Nam trở thành thành viên của WTO, nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Cùng với hậu quả nặng nề của cuộc đại khủng hoảng , sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, sự biến đổi khí khậu, Việt Nam đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Đây là giai đoạn kinh tế biến động không ngừng. Và đặc biệt là sự kiện thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN, nền kinh tế Việt Nam không còn giới hạn trong phạm vi lãnh thổ mà ở rộng trên một trường Đông Nam Á với hơn 600 triệu dân. Thị trường rộng lớn kéo theo những cơ hội đầu tư mới nhưng cũng khiến các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh ngày một gay gắt, đặc biệt là các doanh nghiệp trì trệ, yếu kém khi không còn sự bảo hộ của nhà nước thì khó có thể tồn tại trước cơn sóng đào thải của nền kinh tế thị trường. Ra trận mà không biết mình có vũ khí gì thì chưa đánh đã thua. Do đó mà doanh nghiệp phải luôn nắm rõ mình đang có trong tay cái gì, mà cái quan trọng nhất của doanh nghiệp đó là tiềm lực tài chính. Điều đó đặt ra gánh nặng trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp. Việc thường xuyên đánh giá tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý đánh giá được hoạt động tài chính, từ đó nhận  ra điểm mạnh , điểm yếu của doanh nghiệp làm căn cứ lập ra phương hướng hành động phù hợp với tương lai, là căn cứ để đưa ra các biện pháp cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhận thấy,sự suy thoái của nền kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước về việc huy động và sử dụng vốn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả và lâm vào tình trạng phá sản. Mặt khác, sự phát triển của thị trường chứng khoán yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo minh bạch hóa trong vấn đề tài chính. Do đó, vấn đề quản trị tài chính doanh nghiệp lại được quan tâm hơn bao giờ hết. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị tài chính doanh nghiệp, sau thời gian thực tập tại công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Dịch vụ Quốc Khánh và sự chỉ bảo của thầy Lưu Hữu Đức và cán bộ phòng Kế toán- tài chính, em xin đưa ra đề tài nghiên cứu: “ Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh.”

  • Mục đích nghiên cứu

– Đề tài đi sâu vào tìm hiểu tình hình tài chính  của doanh nghiệp. – Hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp – Phân tích đánh giá tình hình tài chính công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh. – Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng:các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính  của công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh *Phạm vi và nội dung nghiên cứu -Dựa vào các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các tài liệu liên quan khác. – Các báo biểu kế toán tiến hành: +  đánh giá khái quát tình hình tài chính + đánh giá cơ cấu tài sản và nguồn vốn + đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp + đánh giá tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp + đánh giá hiệu quả kinh doanh   Từ đó đưa ra đánh giá chung tình hình tài chính của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp để cải thiện tình hình tài chính của công ty.  – Phạm vi  nghiên cứu: Công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh  – Phạm vi thời gian : nghiên cứu từ năm 2013 đến 2015

  • Phương pháp nghiên cứu

Luận văn chủ yếu dựa vào phương pháp  so sánh và tổng hợp dựa trên các số liệu kế toán thu thập từ thực tế, ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như thay thế liên hoàn,….

  • Kết cấu luận văn

       Ngoài chương mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm 3 chương:  Chương 1: Lý luận chung về đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp   Chương 2:Đánh giá thực trạng tài chính của công ty TNHH Dịch vụ Kĩ thuật và Thương mại Quốc Khánh  Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty  Do thời gian, trình độ và phạm vi nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên đề tài nghiên cứu khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và cán bộ kế toán tài chính công ty để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  • TCDN và quản trị TCDN
  • TCDN và các quyết định tài chính
  • Khái niệm tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí