loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kỹ Thuật Technimex

Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kỹ thuật TECHNIMEX

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 6 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. 6 1.1.1TCDN và các quyết định TCDN 6 1.1.2. Quản trị TCDN 12 1.2. Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 25 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính DN 25 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của DN 28 1.2.2.1. Tình hình huy động vốn: 28 1.2.2.2. Tình hình đầu tư và sử dụng vốn: 35 1.2.2.4.  Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 38 (1) Đánh giá tình hình công nợ 38 1.2.2.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty 41 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KỸ THUẬT TECHNIMEX 46 2.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX 46 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển 46 2.1.2 Đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX 49 2.2   Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX 54 2.2.1 Về tình hình huy động vốn của Công ty 54 2.2.2. Về tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX 59 2.2.3Tình hình huy động vốn và sửa dụng vốn bằng tiền của công ty 63 2.2.4. Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty. 72 (1) Về tình hình công nợ 72 2.2.4. Về hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty 80 2.2.6 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 83 2.3 Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại công ty  Cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX 88 2.3.1. Những kết quả đạt được 88 2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại 89 CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT TECHNIMEX  3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 91 3.1.1. Bối cảnh kinh tế-xã hội 91 3.1.2. Tác động của bối cảnh kinh tế đến hoạt động của công ty 93 3.1.3. Định hướng phát triển của công ty 94 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX 96 3.1 Điều kiện thực hiện các giải pháp 100 3.1.1 Về phía nhà nước 100 3.1.2 Về phía doanh nghiệp 101

Xem thêm:

  • Tích hợp viễn thám và GIS trong việc đánh giá biến động lớp phủ rừng
  • Đánh giá thực trạng tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng số 18
  • Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV

DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Quy trình vận động của các quan hệ tài chính Bảng 2.1. Bảng phân tích tình hình nguồn vốn của công ty Bảng 2.2. Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu vốn Bảng 2.6: Bảng kê diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền Bảng 2.7: Phân tích diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền Bảng 2.8: Đánh giá khả năng tạo tiền của Công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX Bảng 2.3. Bảng phân tích quy mô công nợ của công ty Bảng 2.4. Bảng phân tích tình hình công nợ của công ty Bảng 2.5. Bảng phân tích khả năng thanh toán của công ty Bảng 2.13: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của DN năm 2014-2015 Bảng 2.14: Hệ số sinh  lời của Công ty cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX Hình 3.1: Tỉ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam qua các quý từ 2012 – 2015 LỜI NÓI ĐẦU

  • Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những điểm yếu cần khắc phục. Qua đó, các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề xuất những biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đươn vị mình trong thời gian tới. Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật TECHNIMEX, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua phân tích tài chính Công ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Vì vậy, em chọn đề tài “Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ  phần xuất nhập khẩu Kỹ thuật TECHNIMEX” làm luận văn tốt nghiệp.

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Vì vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp phải cung cấp các thông tin về khả năng thanh toán; tình hình sử dụng vốn; khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân tích tài chính doanh nghiệp cần phải cung cấp những thông tin về những nhân tố ảnh hưởng đem đến thuận lợi hay khó khăn cho doanh nghiệp. Để tăng cường hiệu quả tài chính, các nhà quản trị cần quan tâm hàng đầu đến vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệp. Vì thế, tổ chức công tác tài chính cần được chú trọng, thường xuyên tiến hành phân tích, tổng hợp, đánh giá các chỉ tiêu tài chính, cũng như dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp trong những khoảng thời gian nhất định, từ đó đưa ra các giải pháp kinh tế nói chung và giải pháp tài chính nói riêng phù hợp. Đánh giá tài chính là một vấn đề phức tạp, còn mới mẻ, chưa được áp dụng phổ biến và thường xuyên đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhưng ngày càng có vai trò quan trọng trong điều hành quản lý doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt việc tổ chức, phân tích tài chính, bởi đây là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp.

  1. Kết cấu luận văn

Luận văn của em được chia làm 3 chương: CHƯƠNG 1 – Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. CHƯƠNG 2 – Đánh giá thực trạng tài chính của Công ty cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX trong thời gian qua. CHƯƠNG 3 – Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX. CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

  • Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp.
  • TCDN và các quyết định TCDN

(1) Khái niệm TCDN Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu… và sức lao động để tạo ra yếu tố đầu ra là hàng hóa và tiêu dùng hàng hóa đó để thu lợi nhuận.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí