loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Lực Thanh Hóa

Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa

Tính cấp thiết của đề tài

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa, khi mà mức độ cạnh tranh hàng hóa dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt đã buộc tất cả các doanh nghiệp không những phải vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tiềm lực tối đa để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất. Vì thế các nhà quản trị doanh nghiệp phải luôn nắm rõ được thực trạng sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình, từ đó có những chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn vậy, doanh nghiệp cần đi sâu phân tích hoạt động kinh doanh mà đặc biệt là hoạt động tài chính một cách chi tiết và hiệu quả nhắm nắm rõ được thực trạng cũng như định hướng tương lai cho sự phát triển của toàn doanh nghiệp.

Trong tình hình thực tế hiện nay, với nền kinh tế có nhiều những diễn biến phức tạp, đã không có ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề huy động vốn và sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh kém hiệu quảm thậm chí không bảo toàn được vốn ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, Đặc biệt hơn nữa, sự phát triển của thị trường chứng khoán hiện nay thì vấn đề mình bạch trong tình hình tài chính càng được nhiều đối tượng quan tâm, do đó đối với mỗi nhà quản lý tài chính doanh nghiệp vấn đề này càng phải được quan tâm chú ý và đươc nghiên cứu kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Xuất phát từ ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, sau gần 3 tháng thực tập tại công ty Cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa, dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn giảng viên: cô Mai Khánh Vân và sự chỉ bảo của các cán bộ phòng Tài chính kế toán của công ty, em đã thực hiện đề tài sau : “Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa

Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại công ty Cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa

 • Vai trò của vốn ODA của quỹ dân số Liên Hợp Quốc với vấn đề dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam
 • Chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tôn Vikor

Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: Nghiên cứu về tình hình tài chính và biện pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa
 • Về thời gian: Từ 21/01/2013 đến6 /5/2013
 • Về nguồn số liệu: Các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm 2011 và 2012.

Mục đích nghiên cứu

 1. Đề tài nghiên cứu thực trạng tài chính và các giải pháp tài chính thực hiện tại công ty Cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa nhằm những mục đích sau:
 2. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
 3. Tìm hiểu thực trạng tài chính của công ty, từ đó:
 4. Xem xét và đánh tình hình tài chính của công ty trong năm 2012 trên cơ sở so sánh với năm 2011 thông qua những kết quả đạt được trong 2 năm.
 5. Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị trong thời gian tới.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, logic…đồng thời sử dụng các bảng biểu để minh họa.

Kết cấu đề tài

Tên đề tài :“Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa”

Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn gồm có 3 phần:

 • Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Chương 2 : Tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa.
 • Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa.

 

Chia sẻ để download luận văn miễn phí