loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Các Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai

Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xi măng vicem Hoàng Mai

Tính cấp thiết của đề tài

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa, khi mà mức độ cạnh tranh hàng hóa dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt đã buộc tất cả các doanh nghiệp không những phải vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tiềm lực tối đa để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất. Vì thế các nhà quản trị doanh nghiệp phải luôn nắm rõ được thực trạng của doanh nghiệp mình, đặc biệt là thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp mình, từ đó có những chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm cải thiện và phát triển doanh nghiệp bền vững. Muốn vậy, doanh nghiệp cần đi sâu đánh giá tình hình tài chính một cách chi tiết và kết hợp với ngành nghề kinh doanh của mình nhằm nắm rõ được thực trạng cũng như định hướng tương lai cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong tình hình thực tế hiện nay, với nền kinh tế có nhiều những diễn biến phức tạp, đã không có ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề huy động vốn và sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả thậm chí không bảo toàn được vốn ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là việc huy động và sử dụng vốn bằng tiền kém hiệu quả, nhiều doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận, nhưng tiền trong doanh nghiệp lại không có dẫn đến nguy cơ phá sản cao. Sự phát triển của thị trường chứng khoán hiện nay thì vấn đề mình bạch trong tình hình tài chính càng được nhiều đối tượng quan tâm, do đó đối với mỗi nhà quản trị tài chính doanh nghiệp vấn đề này càng phải được quan tâm chú ý và đươc nghiên cứu kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Xuất phát từ ý nghĩa của việc đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, sau gần 3 tháng thực tập tại Công ty cổ phần Xi măng vicem Hoàng Mai, dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn TS và sự chỉ bảo của các anh chị cán bộ phòng Tài chính kế toán của Công ty, em đã thực hiện đề tài sau: “ Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xi măng vicem Hoàng Mai

Mục đích nghiên cứu

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp
 • Tìm hiểu thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Xi măng vicem Hoàng Mai từ đó đánh giá thực trạng về tình hình tài chính của Công ty theo hai khía cạnh kết quả đạt được và hạn chế
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xi măng vicem Hoàng Mai

Đối tượng nghiên cứu và phạm vị nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Xi măng vicem Hoàng Mai.

 • Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Vân Đồn
 • Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
 • Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong quy trình kiểm toán BCTC

 

Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian : Nghiên cứu về tình hình tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xi măng vicem Hoàng Mai
 • Về thời gian: năm 2012– năm 2013
Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, logic…đồng thời sử dụng các bảng biểu để minh họa.

Kết cấu đề tài luận văn

Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn gồm có 3 phần :

 • Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Chương 2: Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng vicem Hoàng Mai trong thời gian qua.
 • Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhăm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Xi măng vicem Hoàng Mai.

 

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word