loading

Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Và Các Biện Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Viglacera Hạ Long

Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Tính cấp thiết của đề tài

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế thế giới, khi mà mức độ hội nhập với kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng thì cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn, thêm vào đó nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động và sử dụng vốn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của công ty. Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, vấn đề minh bách tài chính càng được quan tâm, chú ý. Do đó, yêu cầu đối với mỗi nhà quản trị tài chính hiện nay là phải chú trọng đánh giá nghiêm túc, kịp thời tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đánh giá tình hình tài chính không chỉ dừng lại ở việc thấy được kết quả mà còn đòi hỏi rằng từ kết quả đó, doanh nghiệp sẽ có những điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao tính thích nghi, hiệu quả kinh doanh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng, cụ thể là các sản phẩm gạch, đá ốp lát ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, cũng như hầu hết các doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long cũng gặp rất nhiều thách thức trong hoạt động của mình từ khai thác nguyên vật liệu, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Doanh thu giảm, giá vốn tăng trong các năm qua đã kéo theo hàng loạt những vẫn đề bất cập trong tài chính của công ty. Bởi vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần phải đánh giá một cách chính xác thực trạng tài chính hiện tại của công ty để từ đó có các giải pháp thích hợp để cải thiện tình hình tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Xuất phát từ ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp cũng như tính cấp thiết của việc phân tích tinh hình tài chính doanh nghiệp, sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn và sự chỉ bảo của các cán bộ phòng Tài chính kế toán của công ty ,em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu và hoàn thành bài luận văn cuối khóa với đề tài: “Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long”.

Đối tượng và mục đích nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài tập trung làm rõ tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động SXKD, những nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết phải cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Mục đích nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu thực trạng tài chính và các giải pháp tài chính thực hiện tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long nhằm những mục đích sau :

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;
 • Làm rõ bản chất và vai trò của đánh giá thực trạng tài chính đối với doanh nghiệp;
 • Xem xét và đánh giá tình hình tài chính của công ty trong năm 2014 trên cơ sở so sánh với năm 2013 thông qua những kết quả đạt được trong 2 năm;
 • Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.
 • Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Văn Hoa
 • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần ô tô Hoàng Gia
 • Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính ở Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán quốc tế và Dịch vụ Tài chính, Thẩm định giá A&CN CPAs

 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. Cụ thể:

 • Về mặt nội dung: Đề tài nghiên cứu những vấn đề liên quan đến thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.
 • Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu thực hiện nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.
 • Về mặt thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trong hai năm 2013 và 2014.

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp chủ đạo được sử dụng trong đề tài là phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
 • Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích, tổng hợp, phân tích thống kê kết hợp công thức, bảng biểu để tính toán, minh họa, so sánh và rút ra kết luận, phương pháp kế thừa những nghiên cứu đã có, thu thập thông tin, tài liệu tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

 • Hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp.
 • Đánh giá một cách khách quan thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. Chỉ ra các nguyên nhân tác động đến thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.
 • Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 3 chương:

 • Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp
 • Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trong thời gian qua
 • Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

 

Tải luận văn miễn phí tại: https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi