loading

Đầu Tư Trực Tiếp Từ Việt Nam Sang Lào Thực Trạng Và Giải Pháp

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI 4

1.1 Khái quát về đầu tư trực tiếp nước ngoài 4

1.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 4

1.1.2 Đặc điểm của FDI 4

1.1.3 Các hình thức FDI 6

1.1.4 Vai trò của FDI 7

1.2 Khái quát về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 9

1.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 9

1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư ra nước ngoài 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA VIỆT NAM SANG LÀO 22

2.1 Tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam 22

2.1.1 Về tổng vốn đầu tư 22

2.1.2 Về vùng/lãnh thổ đầu tư 23

2.1.3 Về lĩnh vực đầu tư 24

2.2 Tình hình đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào 26

2.2.1 Môi trường đầu tư của Lào 26

một số nước năm 2015 26

2.2.2 Tình hình đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào 33

2.2.3 Đánh giá hoạt động đầu trực tiếp từ Việt Nam sang Lào 39

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ VIỆT NAM SANG LÀO 50

3.1 Định hướng đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào của hai Chính phủ 50

3.1.1 Chủ trương hợp tác đầu tư giữa hai nước 50

3.1.2 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Lào 51

3.1.3 Quan điểm, mục tiêu và phương hướng đầu tư FDI từ Việt Nam sang Lào 52

3.2 Cơ hội và thách thức đối với hoạt động FDI từ Việt Nam sang Lào 55

3.2.1 Cơ hội 55

3.2.2 Thách thức 57

3.3 Một số giải pháp thúc đẩy FDI từ Việt Nam sang Lào 58

3.3.1 Các giải pháp từ phía Chính phủ Việt Nam 58

3.3.2 Các giải pháp từ phía doanh nghiệp 63

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Quy mô vốn đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2005 – 2015

Biểu đồ 2.1: Cơ cấu vốn FDI từ Việt Nam ra nước ngoài theo vùng/lãnh thổ (tính lũy kế đến 31/12/2015)

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn FDI từ Việt Nam ra nước ngoài theo lĩnh vực đầu tư (tính lũy kế đến 31/12/2015)

Biểu đồ 2.3: Điểm tương đối về mức độ thuận lợi kinh doanh của

Biểu đồ 2.4: Quy mô vốn FDI Việt Nam sang Lào giai đoạn 2005 – 2015

Biểu đồ 2.5: Cơ cấu lĩnh vực FDI từ Việt Nam sang Lào từ 2005 đến 2015 (chỉ tính các dự án còn hiệu lực)

Bảng 2.2: Các hình thức đầu tư FDI Việt Nam sang Lào giai đoạn 2005 – 2015 (chỉ tính các dự án còn hiệu lực)

Biểu đồ 2.6: Cơ cấu vùng FDI từ Việt Nam sang Lào giai đoạn 2005-2015

TỪ VIẾT TẮT

FDI Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 

IMF Quỹ tiền tệ quốc tế

OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế

UNCTAD Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển

WTO Tổ chức Thương mại thế giới

TRIMs Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ACIA Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN

AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN

IGA Hiệp định đảm bảo hoạt động đầu tư ASEAN

AIA Hiệp định khung về hoạt động đầu tư ASEAN

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

WIPO Tổ chức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế

VRG Tập đoàn Cao su Việt Nam

  1. Sự cấp thiết của đề tài:

Trong thời gian gần đây, hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào đã có  nhiều bước phát triển mạnh, tăng cả về số lượng, chất lượng và quy mô dự án đầu  tư, có đóng góp nhiều mặt cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Lào và được chính phủ Lào ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào còn bộc lộ một số tồn tại như một số dự án đầu tư chậm tiến độ, cơ cấu ngành và cơ cấu vùng đầu  tư chưa hợp lý, hiệu quả các dự án còn thấp và nhìn chung là chưa xứng tầm với quan hệ và tiềm năng của hai nước. Ngoài ra, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Lào mới được nhìn nhận từ phương diện lợi ích của từng doanh nghiệp mà chưa nhìn nhận từ phương diện lợi ích quốc gia, chưa được định hướng và tổ chức chặt chẽ nên dẫn tới tình trạng đầu tư manh mún, thiếu liên kết.

Việc tìm hiểu và đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào trong thời gian qua cũng như phân tích những cơ hội và thách thức trong giai đoạn sắp tới sẽ là những căn cứ cụ thể giúp các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp sang Lào. Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài Đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào: thực trạng và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí