loading

Định Giá Đất Phục Vụ Cho Mục Đích Thu Tiền Sử Dụng Đất Tại Công Ty Tnhh Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam

Định giá đất phục vụ cho mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT 4 1.1. Các khái niệm cơ bản 4 1.1.1. Đất đai 4 1.1.2. Khái niệm thẩm định giá 8 1.1.3. Khái niệm về giá trị thị trường 8 1.1.4. Khái niệm giá trị phi thị trường 9 1.1.5. Khái niệm về bất động sản 9 1.1.6. Khái niệm thị trường bất động sản 9 1.2. Định giá đất: 9 1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết của định giá đất: 9 1.2.2. Căn cứ và nguyên tắc định giá đất: 11 1.2.3. Quy trình định giá đất: 15 1.2.4. Các phương pháp định giá đất 19 1.3. Quy định pháp lý về thu tiền sử dụng đất 30 1.3.1. Khái niệm và mục đích thu tiền sử dụng đất 30 1.3.2. Quy định pháp lý liên quan hướng dẫn thực hiện quy trình thu tiền sử dụng đất 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM ( VFA VIỆT NAM ) 32 2.1. Giới thiệu về công ty Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam 32 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 32 2.1.2. Tổ chức nhân sự và nguyên tắc hoạt động 36 2.1.3. Hoạt động kinh doanh 37 2.1.4. Tình hình tài chính và hoạt động của đơn vị thông qua báo cáo tài chính. 45 2.2. Thực trạng định giá đất tại công ty VFA Việt Nam 52 2.2.1. Cơ sở pháp lý định giá đất tại công ty áp dụng 52 2.2.2. Quy trình thực hiện định giá đất tại công ty VFA VIỆT NAM 53 2.2.3. Phương pháp định giá đất công ty áp dụng qua ví dụ thực tế 57 2.2.4. Một số hạn chế và nguyên nhân còn tồn tại trong quá trình định giá đất tại Công ty. 97 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM 103 3.1. Phương hướng hoạt động định giá đất tại Công ty 103 3.1.1. Phương hướng phát triển chung 103 3.1.2. Phương hướng phát triển hoạt động định giá đất tại Công ty 104 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác định giá đất phục vụ mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty. 105 3.2.1.  Nâng cao chất lượng nguồn thông tin thẩm định giá 105 3.2.2.  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thẩm định giá 106 3.2.3. Hoàn thiện quy trình và phương pháp định giá đất phục vụ mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty 108 3.2.4. Chính sách, môi trường làm việc và văn hóa công ty 110 3.2.5. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, sai sót trong công tác định giá đất tại Công ty 110 3.3. Kiến nghị thúc đẩy hoạt động định giá tại Công ty 111 3.3.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 111 3.3.2. Kiến nghị với công ty 116 3.3.3. Kiến nghị với khách hàng 116 KẾT LUẬN 117 PHỤ LỤC 01: 118 BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT GIÁ TRỊ QUYỀN THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HÀNG NĂM THỜI HẠN THUÊ 50 NĂM 118 PHỤ LỤC 02: 119

Xem thêm:

  • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
  • NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
  • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài So với nhiều hoạt động trong lĩnh vực tài chính, định giá là lĩnh vực mới được hình thành từ những năm 40 của thế kỷ XX ở một số quốc gia phát triển như Mỹ, Anh. Tuy nhiên, phải đến những năm cuối thế kỷ XX, định giá mới thực sự hoạt động một cách chuyên nghiệp và phát triển mạnh mẽ trên phạm vi quốc tế. Ngày nay, định giá ngày càng phổ biến và  đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính cũng như trong các hoạt động trao đổi, giao dịch trên thị trường. Ở Việt Nam, trước năm 1986, chưa thực sự tồn tại hoạt động định giá theo đúng nghĩa. Sự chuyển đổi cơ chế kinh tế của nước ta từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã làm phát sinh nhu cầu thực tiễn về việc đánh giá giá trị các loại tài sản. Nhu cầu này ngày một tăng lên nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như xác định giá trị tài sản mua sắm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; xác định giá trị tài sản để góp vốn; cổ phần hóa doanh nghiệp; mua bán, thế chấp, chuyển nhượng tài sản trong việc thi hành án…của các bên liên quan. Việc xác định đúng đắn giá trị của từng nguồn lực được coi là hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong việc mang lại hiệu quả cao cho nền kinh tế. Trong lĩnh vực định giá thì định giá bất động sản nói chung và định giá đất nói riêng được coi là hoạt động quan trọng nhất được nhiều các quốc gia phát triển đầu tư nghiên cứu. Ví dụ tại các nước như Mỹ, Thuỵ Điển, Anh, Pháp, Úc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc. Từ đó, định giá đất và bất động sản đã trở thành một ngành quan trọng của nền kinh tế. Các kết quả nghiên cứu về giá đất, các nguyên tắc và phương pháp định giá đất được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong hoạt động định giá, tạo điều kiện cho các giao dịch dân sự trên thị trường bất động sản như mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp bất động sản diễn ra thuận lợi. Hiện nay, hoạt động định giá đất vừa là một công cụ của quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản, vừa là một loại dịch vụ phổ biến trong nền kinh tế thị trường nằm trong sự kiểm soát của nhà nước. Với nước ta, mục đích chính của việc định giá đất thường là tính tiền thu nộp tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng kí quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, thực trạng dịch vụ định giá đất nhằm phục vụ mục đích thu tiền sử dụng đất ở nước ta còn khá yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Chính vì vậy, qua thời gian thực tập và dưới sự tìm hiểu về hoạt động định giá đất của công ty nên em quyết định chọn đề tài: “Định giá đất phục vụ cho mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam’’.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận trong hoạt động định giá đất và thu tiền sử dụng đất. – Đánh giá thực trạng hoạt động định giá đất phục vụ mục đích thu tiền sử dụng đất. tại công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam

  • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động định giá đất tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam
  1. Câu hỏi nghiên cứu

– Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động định giá đất phục vụ cho mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty. – Những khó khăn còn tồn tại trong hoạt động định giá đất phục vụ cho mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động định giá đất phục vụ cho mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam – Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam. – Thời gian nghiên cứu: Số liệu được thu thập năm 2015

  1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin từ các nguồn kênh internet, các chứng thư thẩm định, báo cáo thẩm định giá mà công ty cung cấp, các văn bản pháp lý liên quan. – Phương pháp xử lý thông tin: Chọn lọc những thông tin cần thiết để so sánh và tổng hợp theo bảng . – Phương pháp so sánh, thống kê, phân tích: Dựa trên các số liệu của công ty cung cấp để đưa ra các so sánh các con số hay kết quả định giá khi sử dụng các phương pháp khác nhau để đưa ra đánh giá và tìm ra sự khác biệt giữa các phương pháp định giá

  1. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mục lục, lời mở đầu, kết luận, nội dung chuyên đề được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về định giá đất phục vụ cho việc thu tiền sử dụng đất. Chương 2: Thực trạng định giá đất phục vụ mục đích thu tiền sử dụng đất tạiVFA Việt Nam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác định giá đất phục vụ mục đích thu tiền sử dụng đất tại VFA Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.1.1. Đất đai 1.1.1.1. Khái niệm: Đất đai về mặt thuật ngữ khoa học được hiểu theo nghĩa rộng như sau: “Đất đai là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất, bao gồm tất cả các cấu thành của môi trường sinh thái ngay trên vỏ dưới bề mặt đó bao gồm: khí hậu, bề mặt, thổ nhưỡng, dáng địa hình, mặt nước (hồ, sông, đầm lầy,…). Các lớp trầm tích sát bề mặt cùng với nước ngầm và khoáng sản trong lòng đất, tập đoàn thực vật và động vật, trạng thái định cư của con người trong quá khứ và hiện tại để lại (hồ chứa nước hay hệ thống tiêu thoát nước, đường xá, nhà cửa,…)”.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí