loading

Giải Pháp Chống Gian Lận Thuế Trên Địa Bàn Quận Long Biên

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHỐNG GIAN LẬN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 4

1.1. Lý luận chung về thuế TNDN 4

1.1.1.Khái niệm, đặc điểm của thuế TNDN 4

1.1.2. Vai trò của thuế TNDN 5

1.1.3. Nội dung cơ bản của Chính sách thuế TNDN hiện hành  ở Việt Nam 7

1.2.Doanh nghiệp NQD và vai trò của doanh nghiệp NQD đối với kinh tế-xã hội 17

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm chung của các doanh nghiệp NQD 17

1.2.2. Vai trò DN NQD đối với kinh tế-xã hội 20

1.3   Sự cần thiết phải chống gian lận thuế TNDN đối với các DN NQD 22

1.3.1   Khái niệm gian lận thuế 22

1.3.2 Các hình thức gian lận thuế TNDN 22

1.3.3 Sự  cần thiết phải chống gian lận thuế TNDN đối với các DN NQD 25

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG GIAN LẬN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC CHỐNG GIAN LẬN THUẾ TNDN CỦA CÁC DN NQD TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN 28

2.1.  Đặc điểm kinh tế -xã hội quận Long Biên và tổ chức bộ máy quản lý thuế tại Chi cục Thuế quận Long Biên 28

2.1.1.  Đặc điểm kinh tế-xã hội quận Long Biên 28

2.1.2.  Tổ chức bộ máy quản lý thuế tại Chi cục thuế quận Long Biên 31

2.1.3.  Kết quả thu NSNN quận Long Biên 34

2.2  Thực trạng gian lận và công tác chống gian lận thuế TNDN của các DN NQD trên địa bàn quận Long Biên 37

2.2.1 Hình thức gian lận thuế TNDN chủ yếu của các DN NQD 37

2.2.2 Công tác chống gian lận thuế TNDN đối với DN NQD 41

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 57

3.1.  Mục tiêu của chống gian lận thuế TNDN đối với DN NQD trên địa bàn quận Long Biên 57

3.2. Giải pháp chống gian lận thuế TNDN đối với các DN NQD trên địa bàn quận Long Biên 58

3.3. Điều kiện cần thiết để thực hiện các giải pháp trên 62

3.3.1. Nâng cao trình độ cán bộ thuế 62

3.3.2. Tăng cường cơ chế kiểm tra nội bộ tại Chi cục thuế quận Long Biên 63

3.3.3. Tăng cường phối hợp hoạt động của Chi cục thuế và các ban ngành chức năng khác trong việc trao đổi thông tin về các DN 64

3.3.4. Nâng cao tính tuân thủ luật thuế thông qua phát triển công nghệ thông tin 64

3.4.  Một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác chống gian lận thuế nói chung và chống gian lận thuế TNDN nói riêng ở các  DN NQD 65

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Tình hình quản lý các doanh nghiệp NQD quận Long Biên 30

Bảng 2.2: Tình hình kết quả thu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2015 36

Bảng 2.3 : Bảng  tình hình biến động của DN NQD qua 3 năm 2013-2015 38

Bảng2. 4: Kết quả công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ 41

Bảng 2.5 : Tình hình đăng ký thuế DN NQD trên địa bàn quận Long Biên 42

Bảng 2.6:Tình hình kiểm tra hồ sơ khai thuế đối với DN NQD địa bàn quận Long Biên 45

Bảng 2.7: Kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở DN NQD tại quận Long Biên 45

Bảng 2.8: Bảng tổng kết hóa đơn gửi đi xác minh tại Chi cục 48

Bảng 2.9: Bảng tổng kết hóa đơn nhận xác minh tại Chi cục 49

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Thuế không chỉ đơn thuần là một nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước mà thuế còn gắn liền với các vấn đề về sự tăng trưởng kinh tế, về sự công bằng trong phân phối và sự ổn định xã hội. Trong phạm vi nghiên cứu các vấn đề của tài chính và Ngân sách Nhà nước, chúng ta sẽ xem xét thuế với các vai trò cơ bản của nó là: tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước, kích thích tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh thu nhập.

Thực hiện công cuộc cải cách thuế trong những năm gần đây, ngành thuế nói chung và Chi cục Thuế quận Long Biên nói riêng đã không ngừng thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Tuy nhiên trong quá trình quản lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp NQD cũng đang phát sinh nhiều vấn đề cần sớm khắc phục như tình trạng gian lận thuế, trốn thuế,…

Hơn nữa, Doanh nghiệp NQD là bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Doanh nghiệp NQD đóng vai trò mở đường, dẫn dắt, cải tạo thúc đẩy và quyết định sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Điều này được thể hiện ở quy mô doanh nghiệp lớn, đồ sộ, sự độc tôn. Doanh nghiệp NQD chiếm tỷ trọng cao trong việc cung cấp lượng của cải trong xã hội, trong tạo việc làm và thu nhập chủ yếu cho người lao động; doanh nghiệp NQD là tấm gương trên các lĩnh vực, là hình thức tổ chức có khả năng đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí