loading

Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Nâng Cao Công Tác Quản Trị Nợ Phải Thu Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 10

Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao công tác quản trị nợ phải thu tại Công ty cổ phần Sông Đà 10

CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ NỢ PHẢI THU VÀ QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1. Nợ phải thu của doanh nghiệp 4 1.1.1.Khái niệm, nội dung nợ phải thu của doanh nghiệp 4 1.1.2.Nhân tố ảnh hưởng đến nợ phải thu của doanh nghiệp 8 1.1.3. Tác động của nợ phải thu đến các hoạt động của doanh nghiệp 10 1.2. Quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp 11 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp 11 1.2.2. Nội dung quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp 13 1.2.3.     Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp 22 1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp 25 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 TRONG THỜI GIAN QUA 28 2.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần Sông Đà 10 28 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển 28 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty 29 2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty 35 2.2. Thực trạng quản trị nợ phải thu của công ty Sông Đà 10 trong thời gian qua 54 2.2.1.Thực trạng nợ phải thu của công ty Cổ phần Sông Đà 10 54 2.2.2. Thực trạng quản trị nợ phải thu của công ty Cổ phần Sông Đà 10 73 2.3. Đánh giá chung công tác quản trị nợ phải thu của công ty Cổ phần Sông Đà 10 80 2.3.1. Hiệu suất sử dụng vốn các khoản phải thu 80 2.3.2. So sánh quy mô vốn đi chiếm dụng và bị chiếm dụng 82 2.3.3. Những kết quả đạt được và những hạn chế 83 CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 90 3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 90 3.1.1. Bối cảnh kinh tế -xã hội 90 3.1.2. Mục tiêu, định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới. 91 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị nợ phải thu của công ty Cổ phần Sông Đà 10 96 3.2.1. Tăng cường vai trò của công cụ kế toán trong quản trị nợ phải thu 96 3.2.2. Nâng cao vai trò, chức năng của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro 97 3.2.3. Thường xuyên thu thập thông tin về các chủ đầu tư trước, trong và sau khi thực hiện các công trình 98 3.2.4. Tăng cường quản lý công nợ và giảm thiểu nợ quá hạn 103 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 113 3.3.1. Có chế tài đủ mạnh để xử lý những người quản lý, điều hành doanh nghiệp để xảy ra tình trạng nợ quá hạn trong doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế Nhà nước 113 3.3.2. Nhà nước cần tạo tính đồng bộ và thống nhất về môi trường pháp lý cho việc xử lý nợ quá hạn trong doanh nghiệp 114 3.3.3. Hoàn thiện chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp và chế tài xử phạt đối với doanh nghiệp không chấp hành chế độ báo cáo 115 3.3.4. Nâng cao năng lực của tòa án và hiệu lực thi hành án trong xử lý nợ 116 3.3.5. Hình thành một thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp, cùng với hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động mua bán nợ 117 3.3.6. Nâng cao vai trò của tổ chức tin dụng khi tình hình tài chính của chủ đầu tư yếu kém 118 3.3.7. Xây dựng và cung cấp thông tin về các doanh nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng 118 KẾT LUẬN 120 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined.

Xem thêm:

 • Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp tại NH
 • Tăng cường công tác quản lý của chi cục thuế Thành Phố Hải Dương
 • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Năm 2015 – năm có ý nghĩa to lớn và quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 đã khép lại. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm 2015 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro bất thường, nền kinh tế Việt Nam vẫn có bước tăng trưởng đáng khích lệ. Tuy nhiên, tình trạng hoạt động kém hiệu quả của các DNNN vẫn là vấn đề gây bức xúc trong dư luận, gây ảnh hưởng cho sự phát triển khi mà các doanh nghiệp này vẫn đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là hiệu quả công tác quản lý nợ chưa cao. Trong đó, đặc biệt là công tác quản trị các khoản phải thu và khoản nợ khó đòi, vì đây là khoản vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Theo báo cáo mới phát hành về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014, nợ phải thu và nợ phải thu khó đòi đều tăng về giá trị lẫn tỷ trọng trong tổng tài sản ở các Tổng công ty, Tập đoàn nhà nước. Nợ phải thu khó đòi tập trung chủ yếu ở ngành xây dựng, nông nghiệp. Mặc dù các DNNN đã rất nỗ lực trong quản lý các khoản nợ phải thu theo quy định, tuy nhiên, vẫn còn không ít đơn vị quản lý nợ chưa chặt chẽ để khách hàng chiếm dụng vốn lớn, nợ xấu cao. Do vậy, để giữ vai trò chủ đạo, đóng vai trò đầu tàu cho việc thực hiện các chiến lược kinh tế – xã hội một cách hiệu quả, các DNNN nhất thiết phải có cơ chế cũng như các công cụ cần thiết để quản lý nợ phải thu một các hiệu quả.  Nhận thấy tính cần thiết của việc quản lý công nợ phải thu và xử lý nợ khó đòi ở doanh nghiệp, qua quá trình thực tập ở công ty cổ phần Sông Đà 10, em đã đi sâu tìm hiểu tình hình hoạt động của công ty và đã quyết định chọn đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao công tác quản trị nợ phải thu tại Công ty cổ phần Sông Đà 10”.

 1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu ở đây là nợ phải thu với những lý luận cơ bản nợ phải thu và quản lý nợ phải thu, các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị nợ phải thu. Luận văn tốt nghiệp sẽ chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu tình hình quản trị nợ phải thu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 các năm 2013, 2014, 2015. Từ đó đề xuất ra những giải pháp nhằm cải thiện tình hình và nâng cao hiệu quả quản lý nợ phải thu tại công ty.

 1. Phạm vi nghiên cứu

+ Không gian: công ty cổ phần Sông Đà 10. + Thời gian: số liệu năm 2013, 2014, 2015.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn bao gồm: – Phương pháp thu thập dữ liệu: phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra quan sát, phương pháp nghiên cứu thêm. – Phương pháp phân tích dữ liệu: phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp dự báo. – Phương pháp đồ thị,biểu đồ:Bằng hình ảnh, tính chất của đồ thị, biểu đồ ta thấy được sự biến động, cơ cấu, vai trò của các khoản mục và từ đó phân tích mối quan hệ, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới các chỉ tiêu phân tích.

 1. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Lý luận chung về nợ phải thu và quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản trị nợ phải thu của công ty Cổ phần Sông Đà 10 trong thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị nợ phải thu của công ty Cổ phần Sông Đà 10. Do hạn chế về hiểu biết cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên trong quá trình viết đề tài này, em đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng sau những cố gắng nỗ lực của bản thân và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn, các cô chú, anh chị ở phòng thực tập, em đã hoàn thành đề tài này. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo –ThS. NCS Nguyễn Thị Bảo Hiền, các cán bộ ở các phòng ban Công ty Cổ phần Sông Đà 10 đã góp phần giúp em hoàn thành đề tài này. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NỢ PHẢI THU VÀ QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU CỦA DOANH NGHIỆP

 • Nợ phải thu của doanh nghiệp
 • Khái niệm, nội dung nợ phải thu của doanh nghiệp
 • Khái niệm

Khoản phải thu là bộ phận tài sản của doanh nghiệp đang bị các đon vị hoặc cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi. Khoản phải thu có liên quan đến các đối tác có quan hệ kinh tế đối với doanh nghiệp bao gồm các khoản:  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí