loading

Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Nợ Phải Thu Của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Miền Núi Thanh Hoá

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv

DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU v

LỜI MỞ ĐẦU v

Chương 1: Lý luận chung về nợ phải thu và quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp 4

1.1 Nợ phải thu của doanh nghiệp 4

1.1.1 Khái niệm, nội dung nợ phải thu 4

1.1.2 Nhân tố ảnh hưởng đến nợ phải thu của doanh nghiệp 8

1.1.3 Tác động của nợ phải thu đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 10

1.2 Quản trị nợ phải thu ở doanh nghiệp 11

1.2.1 Khái niệm, mục tiêu quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp 11

1.2.2 Nội dung quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp 13

1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp 24

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN NÚI THANH HÓA TRONG THỜI GIAN QUA 29

2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần thương mại miền núi Thanh Hoá 29

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 29

2.1.2 Đặc điểm hoạt động của công ty 31

2.1.3 Tình hình tài chính của công ty 44

2.2 Thực trạng quản trị nợ phải thu của công ty cổ phần thương mại miền núi Thanh Hoá trong thời gian qua 63

2.2.1 Thực trạng nợ phải thu 63

2.2.2 Thực trạng quản trị nợ phải thu 73

2.3 Đánh giá chung công tác quản trị nợ phải thu của công ty 82

2.3.1 Những kết quả đạt được 82

2.3.2 Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân 83

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI THANH HÓA 85

3.1 Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 85

3.1.1 Bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới 85

3.1.2 Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 88

3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cương quản trị nợ phải thu của công ty cổ phần miền núi Thanh Hóa 89

3.2.1 Hoàn thiện chính sách bán chịu 89

3.2.2 Thực hiện công tác dự báo nợ phải thu 93

3.2.3 Tổ chức theo dõi, kiểm soát các khoản nợ phải thu khoa học, chặt chẽ 94

3.2.4 Đa dạng hóa các phương thức xử lý và thu hồi nợ 95

KẾT LUẬN 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Tỷ lệ : %
Vốn kinh doanh : VKD
Vốn lưu động : VLĐ
Bình quân : BQ
Hệ số : HS
Đơn vị tính : ĐVT
Thanh toán : TT
Tài sản ngắn hạn : TSNH
Tài sản dài hạn : TSDH
Nợ phải thu : NPT
Giá vốn hàng bán : GVHB
Trung bình : TB
Tương đối : %
Tuyệt đối : (+/-)
Chi phí bán hàng : CPBH
Chi phí quản lí doanh nghiệp : CP QLDN
Ngắn hạn : NH
Dài hạn : DH
Nhà nước : Nhà nước
Xây dựng : XD
Cổ phần : CP
Giao dịch chứng khoán : GDCK
Khách hàng : KH
Khoản phải thu : KPT
Nợ phải thu :NPT
Chêch lệch : CL

DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY 47

BẢNG 2.2: CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN   51

Bảng 2.3. CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN THEO THỜI GIAN NĂM 2013-2014-2015 54

BẢNG 2.4. CÁC HỆ SỐ PHẢN ÁNH CƠ CẤU NGUỒN VỐN 56

BẢNG 2.5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 58

Bảng 2.6: So sánh nợ phải thu và nợ phải trả do chiếm dụng 62

BẢNG 2.7: BIẾN ĐỘNG QUY MÔ NỢ PHẢI THU 64

BẢNG 2.8:  KHOẢN PHẢI THU MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 67

BẢNG 2.9: CƠ CẤU NỢ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 67

BẢNG 2.10. CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN PHẢI THU 69

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là chủ động hội nhập quốc tế, chuẩn bị tốt các điều kiện để khai thác tối đa những cơ hội thuận lợi, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế. Ông cho biết: “Đến nay nước ta đã ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do và đang tiếp tục đàm phát 5 FTA khác”. Điều này dẫn đến hệ quả gì cho các doanh nghiệp Việt Nam? Các thị trường vốn, tài chính, tiêu thụ và sản xuất được mở rộng. Nhưng đi cùng với đó, sự cạnh tranh với mỗi doanh nghiệp càng khốc liệt hơn với thị trường mở rộng với nhiều đối thủ cạnh tranh, yêu cầu của khách hàng cao hơn.

Mối quan hệ này được nhìn nhận từ hai phía: phía người cho vay(bên cung cấp tín dụng hay chủ nợ) và phía người đi vay (bên nhận tín dụng hay khách nợ). Mối quan hệ này được đặt trong sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành hoặc tình trạng chung của nền kinh tế.

Hiện nay, ở nước ta đang phải đối mặt với rủi ro tín dụng cao, trong đó rủi ro về tổn thất nợ khó đòi là một trong những yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ. Trong khi nền kinh tế biến động không ngừng, nợ khó đòi có xu hướng ngày gia tăng. Nó làm xấu đi mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau, và làm suy giảm khả năng cạnh tranh doanh nghiệp. Vấn đề quản lý nợ phải thu ngày càng phải được doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ và đặt lên hàng đầu. Nhận thấy tính cần thiết của việc quản trị nợ phải thu, qua quá trình thực tập ở công ty cổ phần thương mại miền núi Thanh Hoá, em đã đi sâu và quyết định chọn đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị nợ phải thu của công ty cổ phần thương mại miền núi Thanh Hoá”.

  • Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu các vấn đề lý luận chung liên quan đến công tác quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp, thông qua đó đánh giá về thực trạng công tác quản trị nợ phải thu tại công ty cổ phần thương mại miền núi Thanh Hoá, từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý.

  • Mục đích nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu về giải pháp tăng cường quản trị nợ phải thu tại công ty cổ phần thương mại miền núi Thanh Hoá nhằm những mục đích sau:

  • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về nợ phải thu và quản trị nợ phải thu trong doanh nghiệp.
  • Tìm hiểu về công tác quản trị nợ phải thu trong những năm gần đây, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp nhần tăng cường quản trị nợ phải thu tại doanh nghiệp trong thời gian tới.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí