loading

Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Sử Dụng Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Viglacera Hạ Long I

Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1. VỐN KINH DOANH VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh 4 1.1.2. Thành phần của vốn kinh doanh 5 1.1.2.1. Phân loại theo kết quả của hoạt động đầu tư 5 1.1.2.2. Phân loại theo đặc điểm luân chuyển của vốn 6 1.1.3. Nguồn hình thành vốn kinh doanh 9 1.2. QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 11 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị sử dụng vốn kinh doanh 11 1.2.2. Nội dung quản trị sử dụng vốn kinh doanh 12 1.2.2.1 Nội dung quản trị  vốn lưu động của doanh nghiệp 12 1.2.2.2 Nội dung quản trị vốn cố định của doanh nghiệp 22 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 25 1.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn lưu động 25 + Kỳ luân chuyển hàng tồn kho: Phản ánh số ngày trung bình thực hiện một vòng quay hàng tồn kho. 27 1.2.3.2  Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn cố định 29 1.2.3.3  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 30 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 34 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I 37 2.1 Khái quát về Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I. 37 2.1.1 Khái quát về Công Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I. 37 2.1.1.1 Khái quát về công ty: 37 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển: 38 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty 39 2.1.2.1. Ngành nghề hoạt động của Công ty 39 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 40 Sơ đồ 2.1:  Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 40 2.1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty cổ phần Viglacera H ạ Long I. 43 Sơ đồ 2.2: Quy trình sản xuất gạch (Nguồn: phòng kế hoạch kỹ thuật ) 45 2.1.2.4. Số lượng và cơ cấu lao động 45 Bảng 2.1: Bảng cơ cấu lao động 2014 và 2015 (Nguồn: Phòng hành chính ) 46 2.1.2.5. Một số đặc điểm kinh doanh 47 2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 48 2.1.3.1. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty 48 2.1.3.2. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty năm 2014-2015 49 Bảng 2.2: Tình hình tài chính chủ yếu công ty Viglacera Hạ Long I năm 2014-2015. 50 Bảng 2.3: Tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2014-2015 52 2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I 53 2.2.1 Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I 53 2.2.1.1. Tình hình vốn kinh doanh 53 Bảng 2.4: Tình hình vốn kinh doanh của công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I năm 2015 54 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tài sản năm 2015 55 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn 2015 57 Bảng 2.5: Nguồn hình thành vốn kinh doanh của công ty CP Viglacera Hạ Long I 59 Bảng 2.6: Nguồn vốn lưu động thường xuyên năm 2015 61 Hình 2.1 :  Mô hình tài trợ vốn của công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 62 2.2.2. Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 63 2.2.2.1. Tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 63 Bảng 2.7: Cơ cấu vốn lưu động của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 64 Bảng 2.8: Cơ cấu vốn bằng tiền của công ty năm 2015 65 Bảng 2.9: Phân tích diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền năm 2015 67 Bảng 2.10: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán năm 2015 69 Bảng 2.11: Cơ cấu các khoản phải thu của Công ty CP Viglacera Hạ Long I 72 Bảng 2.12: Tình hình quản trị các khoản phải thu năm 2014 – 2015 74 Bảng 2.13: Cơ cấu hàng tồn kho năm 2015 76 Bảng 2.14: Tình hình quản trị hàng tồn kho năm 2014 – 2015 78 Bảng 2.15: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm 2015 79 2.2.3.2 Tình hình quản trị vốn cố định tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 81 Bảng 2.16: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản dài hạn của Công ty năm 2015 82 Bảng 2.17: Kết cấu TSCĐ của Công ty xăng dầu năm 2015 85 Bảng 2.18: Thời gian trích khấu hao TSCĐ 88 Bảng 2.19: Đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ và TSCĐ của Công ty năm 2014, 2015 89 2.2.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 92 Bảng 2.20: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD năm 2014-2015 93 Bảng 2.21: Bảng tính Dupont của Công ty năm 2014-2015 96 2.3 Đánh giá chung về tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 97 2.3.1 Những kết quả đạt được trong công tác quản trị VKD tại Công ty 97 2.3.2 Những tồn tại trong công tác quản trị sử dụng VKD tại Công ty. 98 CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I 100 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong tương lai 100 3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội năm 2016 100 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long trong tương lai. 101 Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 101 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I 103 3.2.1. Điều chỉnh cơ cấu vốn và tài sản một cách hợp lý, đảm bảo nguyên tắc an toàn tài chính hơn 103 3.2.2. Đảm bảo dự trữ tiền hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu thanh toán và tăng khả năng sinh lời 105 3.2.3. Tăng cường quản lý hiệu quả hàng tồn kho 107 3.2.4. Giám sát, quản lý các khoản phải thu, tổ chức tốt công tác thu hồi nợ 108 3.2.5. Tăng cường quản trị các khoản phải trả 110 3.2.6. Không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí gia tăng lợi nhuận 111 3.2.7. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro 113 3.2.8. Phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có nhằm nâng cao hiệu quả sử  dụng VCĐ 113 3.2.9. Tổ chức và sử dụng VKD hợp lý, tránh lãng phí nhằm đạt được sự an toàn và ổn định trong kinh doanh 115 3.2.10. Một số biện pháp khác 116 3.1. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 116 3.3.1. Về phía Nhà nước 116 3.3.2. Về phía doanh nghiệp 118 KẾT LUẬN 120 Em xin chân thành cảm ơn ! 121 Hà Nội, ngày  tháng 05 năm 2016 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 122

Xem thêm:

 • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch
 • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân
 • Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao công tác quản trị nợ phải thu tại Công ty cổ phần Sông Đà 10

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong nền kinh tế hàng hóa tiền tệ hiện nay, để tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có các yếu tố cơ bản: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động . Để có được đầy đủ những yếu tố này doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn vừa là cơ sở, vừa là phương tiện cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không có vốn, doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất kinh doanh. Số vốn này thể hiện giá trị toàn bộ tài sản và các nguồn lực của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.Vì vậy, vốn kinh doanh có vai trò quyết định trong việc hình thành, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả. Mục tiêu chính là tối đa hóa lợi nhuận, nhưng bên cạnh đó vẫn phải đảm bảo nguyên tắc tài chính tín dụng và quy định của  luật pháp. Quản trị vốn kinh doanh có hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp có được nhiều lợi thế và khẳng định được vững chắc vị trí của mình trên thị trường. Vì vậy, có thể nói tăng cường quản trị vốn kinh doanh đang là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay. Qua quá trình thực tiễn công tác tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I, được sự giúp đỡ tận tình của giảng viên hướng dẫn và các cán bộ phòng kế toán tài chính của Công ty, em đã từng bước làm quen với thực tế, vận dụng lí luận và thực tiễn của Công ty. Do đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề, em đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I”.

 1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: thực trạng quản trị sử dụng VKD tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I. – Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực tiễn tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh của công ty qua số liệu kế toán và các thông tin liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở các thông tin về tình hình tài chính hiện tại của công ty, kết hợp với các mục tiêu mà công ty hướng tới để đề xuất các giải pháp tài chính thiết thực hơn trong việc quản trị vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu:

 • Không gian: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ long I

Địa chỉ: Km số 7, Phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. –  Thời gian: số liệu năm 2013, 2014, 2015.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng là phương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp số liệu, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xu thế biến động của các chỉ tiêu và phương pháp khác: Phân tích nhân tố, phương pháp số chênh lệch…

 1. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1- Lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2- Thực trạng quản trị sử dụng VKD tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I trong thời gian qua. Chương 3- Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng VKD tại Công Cổ phần Viglacera Hạ Long I. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  1. VỐN KINH DOANH VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí